معماری کیوبیک و معماری مسکونی مدرن در ترکیه و ایران (دهه 1930)

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر دکتری معماری. گروه معماری، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

2 دکتری معماری. گروه معماری، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران. دکتری معماری. گروه معماری، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران.

3 گروه پژوهش هنر، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

چکیده

با نگاهی به معماری مدرن در کشورهای ترکیه و ایران، گفتمان «خانه مدرن» بخش عمده‌ای از فرهنگ معماری این دو کشور است. آرمانگرایان معماری مدرن در غرب، معماری مسکونی را جوهره معماری مدرن معرفی می‌کردند و آن را موضوعی مهم و قابل توجه می‌پنداشتند و طبیعتا این دیدگاه در فرهنگ معماری ترکیه و ایران در اوایل قرن بیستم تاثیرگذار بوده‌است. لذا بررسی تاثیرات معماری مدرن بر معماری مسکونی این کشورها و علت بروز شباهت‌ها و تفاوت‌های آنها ضروری است لذا این نوشتار بر آن است این تاثیرات و علت آنها را مورد مطالعه قرار دهد. این پژوهش با هدف، تاثیر معماری کیوبیک بر معماری مسکونی مدرن در ایران و ترکیه و مقایسه تطبیقی تحولات معماری مسکونی دو کشور در اوایل قرن بیستم است. در این تحقیق تفاوت‌ها و شباهت‌های موجود در عوامل زمینه‌ساز و نیز تحولات معماری مسکونی در دو کشور مورد پرسش قرارگرفته است. همچنین سعی شده از این طریق، زمینه مقایسه تطبیقی تحولات معماری مسکونی در دهه 1930، دو کشور فراهم شود. در این پژوهش از روش تحقیق، تطبیقی-تحلیلی استفاده شده است. روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه‌ای است. جهت بررسی تطبیقی، سه بنا از ایران و سه بنا از ترکیه انتخاب شدند. سپس شاخص‌های مورد نظر، جهت مقایسه تعیین و بررسی‌ها انجام گرفت. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد، مقایسه تطبیقی معماری مسکونی از جنبه‌های مختلف در دوره جمهوری و پهلوی اول، تشابه کلی در پیروی از جریان باوهاس و اکسپرسیونیسم در ظهور فرم‌های اساساً بدیع و تازه در معماری مسکونی این دوره وجود دارد. خانه‌های کیوبیک ویژگی‌های ساختاری و شکلی(فرمال) متفاوتی دارند. ساختار سازماندهی پلان‌های کیوبیک را می‌توان به چهار دسته تقسیم بندی کرد: پلان‌های دارای صفه مرکزی، صفحه درونی، صفه بیرونی و بدون صفه که رابطه دوسویه‌ای با سنت معماری گذشته این کشورها دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Cubic Architecture and Modern Residential Architecture in Turkey and Iran (1930s)

نویسندگان [English]

  • Mohammadhamed Moussavi 1
  • Khosrow Afzalian 2
  • Zahra Fanaie 3
1 Architecture,Art & Architecture , Islamic azad university,Neyshabour , Iran
2 Department of Art & Architecture , Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran
چکیده [English]

By investigating the modern architecture in Turkey and Iran, it is observed that the "modern house" discourse is a major part of the architecture in these two countries. The modern architectural idealists in the West introduced residential architecture as the essence of modern architecture and considered it an important and significant subject. Naturally, this view was influenced by the culture of Turkish-Iranian architecture in the early twentieth century. Therefore, it is necessary to study the effects of modern architecture on the residential architecture of these countries and understand the reasons for their similarities and differences. Hence, this paper seeks to study the impacts and their causes. The purpose of this study is to investigate the effect of cubic architecture on modern residential buildings in Iran and Turkey, and presents comparative study on the developments in residential architecture of the two countries in the early twentieth century. In this study, the differences and similarities between the underlying factors and the developments of residential architecture were  have beeninvestigated  in two countries.  Alao we have tried to present the comparative study of developments in Residential Architecture in the 1930s, for both countries.
In this study, a comparative- analytical research method has been used. Library method has been used to gather the information.   three buildings from Iran and three buildings from Turkey have been selected to do th comparative study. Then the characteristics were evaluated for the purpose of comparison. The results of this study show that,   a comparative study on residential architecture from different aspects in the two periods of the republic and Pahlavi I, thre is general similarity in follow-up of Bauhaus and expressionism current in the emergence of fundamentally new forms of residential architecture of this period. Cubic houses have different structural and formal qualities. The structure of the organization of the cubic Plans can be divided into four categories: Plans with a central plateSoffeh, an inner plateSoffeh, an external plateSoffeh and  without plateSoffeh that have a mutual relationship with the traditional architecture of these cou

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cubic Architecture
  • Residential Architecture
  • Pahlavi I
  • Turkey
  • Bauhaus
  • Expressionism
سروشیان،س.؛ دانیل، و. شافعی، ب. 1387. معماری وارطان هوانسیان. تهران : انتشارات دید.
جانی‌پور، بهروز.1380. سیرتحول معماری مسکونی تهران در دوران پهلوی. رساله دکتری. دانشگاه تهران. تهران.
Akcan, E. (2012). Architecture in translation: early twentieth century german-turkish exchanges in land settlement and residential culture. Ph. D. Dissertation.Columbia University.
Bilgen, D. (2010). Against style: re-reading new architecture in early republican period in turkey. Ph. D. Dissertation. Izmir institute of technology:67-70.
Bozdoğan, S. & Esra, A.(2012). Turkey: Modern architecture in history. London: Reaktion Books.
Bozdoğan, S. (2001). Modernism and Nation Building: Turkish Architectural Culture in the Early Republic. Seattle and London: University of Washington Press.
Bozdoğan, S. & Kasaba, R. (2000). Rethinking Modernity and Identity in Turkey. Uneversity of Washing Press.
Burat, S. (2008). The Changing Morphology Of Urban Greenways. Ankara. 1923-1960. Ph. D. Dissertation. Middle East Technical University.
Colomina ,B. (1997). Where Are We?. in Architecture and Cubism. Cambridge. MIT Press.
İmamoğlu, B. & Ergut, E. A. (2010). Cumhuriyetin Mekanları. Zamanları. İnsanları. Ankara: Dipnot Yayınları.
Imamoğlu, B. (2010). Architectural production in state offices: an inquiry into the professionalization of architecture in earl republican turkey. Ph. D. Dissertation. Technical University of Delft.
Kanpinak, O. (1998). Modernism And Dwelling: Residential Architecture in Early Republican Turkey. Massachusetts Institute of Technology.
Madanipour, A. (1998). Tehran:The Making of a Metropolis. Tehran: Academy Press.
Marefat, M. (1988). Building To Power:Architecture Of Tehran. 1921-1941 . PhD Dissertation. Massachusetts institute of technology.