بررسی مفاهیم نمادین رنگ‌ در هنر نقاشی مصر باستان و منشأ آنها در طبیعت پیرامون

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر دکتری معماری

2 استادیار گروه مطالعات عالی هنر، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

چکیده

● بیان مسئله
انسان در طول تاریخ، به طرق مختلف از جمله هنر نقاشی به بیان احساسات و ذهنیات خود پرداخته است. در طول تاریخ، نقاشی اهداف مختلفی از امری مقدس در انحصار گروهی خاص تا وسیله گذراندن اوقات فراغت برای عموم انسان‌ها داشته است. همچنین نقاشی، حامل مفاهیم واقعی و سمبلیک بوده است. در برخی موارد واقعیت پیرامون آنچنان که بوده تصویر می‌شده و در سایر موارد تصاویری غیر واقعی با مفاهیمی سمبلیک تصویر می‌شده است. یکی از مهم‌ترین عناصر نقاشی، رنگ است که به شیوه‌های مختلف و در مفاهیم گوناگون به کار گرفته شده است. مصر باستان، یکی از بزرگترین و اولین تمدن‌های انسان است که آثار باستان‌شناسی و نقاشی‌های فراوانی از آن به جای مانده است. برخلاف مطالعات گذشته که صرفاً برمبنای علم زبان‌شناسی به بررسی مفاهیم سمبلیک رنگ‌ها در هنر نقاشی مصر باستان پرداخته‌اند، در این مقاله با استفاده از تحلیل نقاشی‌های مصر باستان، مباحث زبان‌شناسی و مفاهیم سمبلیک عناصر طبیعت به بررسی موضوع پرداخته شده است.
●‌ هدف
هدف این تحقیق بررسی مفاهیم سمبلیک رنگ‌ها در هنر نقاشی مصر باستان و منشأ این مفاهیم است.
● روش تحقیق
باتوجه به حضور خدایان در نقاشی‌های همه ادوار تاریخی مصر باستان و همچنین ثبات مفاهیم آنها در طول تاریخ، به بررسی و تحلیل رنگ‌ها در تصویر خدایان مصر باستان پرداخته‌ایم. در ادامه به کمک چهار مورد، مفاهیم رنگ‌های اصلی در نقاشی‌های مصر باستان تحلیل شد. این موارد شامل داده‌های به دست آمده از تحلیل تصاویر خدایان، مهم‌ترین عناصر ثابت با رنگ‌های اصلی در نقاشی‌ها، معنی لغوی هر یک از رنگ‌ها و همچنین نمود این رنگ‌ها در محیط پیرامون مصر باستان می‌شود. در نهایت جهت تصدیق نتایج به دست آمده، باتوجه به اهمیت مفهوم مرگ از نگاه مردم مصر باستان، نقاشی‌های مراسم مومیایی کردن، عزاداری و داوری پس از مرگ که حامل مفاهیم مشابهی هستند را تحلیل کرده‌ایم.
● نتیجه‌گیری
به کمک یافته‌های تحقیق مفاهیم سمبلیک هر یک از رنگ‌های اصلی در هنر مصر باستان مشخص شده و ارتباط آنها با طبیعت پیرامون موشکافی شد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examining the Symbolic Meaning of Colors in Ancient Egyptian Painting Art and Their Origin in Environment

نویسندگان [English]

  • Mahda Foroughi Mahda Foroughi 1
  • Shohreh Javadi 2
1 M. A. student in Landscape Architecture, University of Tehran.
2
چکیده [English]

Throughout history, human beings have used different ways including arts to express their feelings and thoughts. Painting art has served different purposes. It has been used a medium to portray sacred things or to spend leisure time. Paintings can carry real and symbolic meanings. Sometimes they depict the reality in the environment, and sometimes they present unrealistic events or have a symbolic meaning. Color as the most important elements of the painting used in different ways to present a variety of concepts such as death, immortality. Ancient Egypt is one of the greatest and first civilizations of mankind from which many archaeological works and artworks have remained.
Purpose: Previous research has analyzed the symbolic meaning of colors in the ancient Egyptian paintings based on linguistics. So far no research has analyzed the symbolic meanings of colors and traced its origin in the real environment. This paper is an attempt to analyze symbolic meanings of colors in ancient Egyptian painting works.
Methodology
Due to the presence of the gods in the ancient Egyptian paintings throughout history, we have analyzed the colors in the image of the gods of ancient Egypt. To this purpose, after selecting the images of the gods, the most important recurring elements (objects) and the main colors in the paintings were examined. The meaning each of colors and their manifestation in the ancient Egyptian environment were analyzed. Finally, to support our analysis, we searched for the evidence to show how concepts are presented in the colors available in the paintings. As the death concept has received much attention from the ancient Egyptian people, the paintings portraying the mummification rituals, mourning and judgment were analyzed.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Color
  • artworks of ancient Egyptians
  • symbolic paintings
Assmann, J. (2001). The Search for God in Ancient Egypt. Translated by Lorton, D. Ithaca:
Cornell University Press.
Berlin, Brent; K. P. (1969). Basic Color Terms: Their Universality and Evolution. Berkeley: University of California Press
Hermann، A. (1969). Farben. In Klauser‌, T. (Eds.). Reallexicon fur Antike and Christentum. Stuttgart: Hiersemann.
Brunner-Traut, E. (1977). Farben. In W.Helck & Westendorf, W. (Eds.). Lexicon der Agyptologie. Wiesbaden: Harrassowitz.
Frankfort, H., et al. (1946). Egypt. In The Intellectual Adventure of Ancient Man: An Essay on Speculative Thought in the Ancient Near East. Chicago: University of Chicago Press.
Holland, G. & Holland, S. (2009). Gods in the Desert: Religions of the Ancient Near East. Plymouth: Rowman &. Littlefield Publishers.
Hornung, E. (1982). Conceptions of God in Ancient Egypt: The One and the Many. Translated by Baines, J. Ithaca:
Cornell University Press.
Lorna Oakes, Lucia Gahlin. (2003). Ancient Egypt. London: Hermes House.
Redford, D. B. (ed.). (2002). The Ancient Gods Speak: A Guide to Egyptian Religion. Oxford: Oxford University Press.
Rainer Hagen, R. (1999). L’egypte. Paris: Taschen.
Sapir. E. (1921). Language: An Introduction to the Study of Speech. New York : Harcourt, Brace and Company.
Schenkel, W. (2007). Die Farben in agyptischer Kunst and Sprache. Zeitschrift fur agyptische Sprache und Alterumskunde, (88): 131-147.
Schenkel, W. (2007). Color term s in ancient Egyptian and Coptic. In Robert, E., et al. (Hg.), Anthropology of color. Interdisciplinary multilevel modeling, Amsterdam and Philadelphia. S. 211-228. Available from: http://archiv.ub.uni-heidelberg.de/propylaeumdok/1577/1/Schenkel_Color_terms_2007.pdf.
Wilkinson, R. H. (2003). The Complete Gods and Goddesses of Ancient Egypt. London: Thames and Hudson.