تصویر باغ و عناصرمنظر در قرآن با تاکید بر سوره الرحمن

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسندگان

چکیده

در بینش اسلامی توجه به چگونگی جهان پسین در دامنه وسیعی از منابع، از متون اولیه آن تا منابع عرفانی و احادیث و ادعیه توجه خاص دارد. یکی از موضوعات، روایت معاد و بهشت است که در جایجای قرآن از آن نام برده شده است. سوره الرحمن در این بین، به¬علت توصیفات بدیع از باغ ابدی بهشت، جایگاه ویژه¬ای یافته است.
در این مقاله، ابتدا با مطالعه پیشینه عناصر اصلی باغ اسلامی مانند درخت، آب و ...در تمدن¬های گذشته به اسطوره¬شناسی این عناصر به¬مثابه عناصری در ارتباط با امری قدسی، پرداخته می¬شود. پس ازآن با مطالعه برروی دیدگاه حکمت اسلامی در مورد عناصر مذکور در قرآن و نمونه¬های باغ اسلامی، سعی شد تا به¬مفهوم حکمی بهشت نزدیک شده و سپس با جستجو در متن قرآن و توجه ویژه به سوره¬الرحمن، تفاسیر مربوط¬به این سوره مورد مطالعه قرار گرفت.
از کلیت مطالب می¬توان به این جمع¬بندی رسید که تصویر باغ در سوره¬الرحمن بر اصول و عناصر منظری خاص تکیه دارد. توصیفات قرآنی از این عناصر، چگونگی ارتباط آن با هم و حکمتی که در لوای آن وجود دارد، شکل خاصی از باغ را ترسیم می¬کند که نمونه آن را می¬توان در باغات اسلامی تا به امروز دید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of Various Landscape Elements in Quran with Regard to the Soreh-e Al-Rahman

نویسندگان [English]

  • mohamadreza pourjafar
  • behzad vasiq
چکیده [English]

Islam always portrays the human status after death. This tendency can be seeing in several Islamic sources like infrastructure texts, theosophy manuscript and so forth. Some of those are the verses about heaven and hell narratives that mentioned at Quran occasionally. Soreh-e Alrahman has a particular place for exquisite descriptions of paradise between other allegorical verses, in which we can find out basic elements of landscape architecture and garden design.
At outset, this paper deals with the history of main elements of Islamic garden like tree and water in ancient culture and mythology. Elements as correlate categories that linked with sanctum meanings. Thereupon, we also review the Islamic doctrine of paradise to realize the main concept and design features of it in Quran.
The study has been performed through attributive and centralization on Soreh-e Alrahman verses with the aim of introducing the architect’s perception of Quranic verses.
The study indicates that Muslim architects have always tried to derive the landscape architecture and design criteria for their garden design from the Islamic verses of Quran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords ???