تبیین و ارزیابی مؤلفه های هنر عمومی (نمونه موردی : پارک لامپینی بانکوک و ایل گلی تبریز)

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی

2 دانشگاه هنر

3 هیئت علمی/ دانشگاه آزاد

چکیده

با شروع قرن بیستم، تغییرات ف نآورانه شتابان، شهرنشینی روزافزون و ورودِ هنر به فضای شهری، گره خوردن حیاتِ روزمرة
مردم به «فضاهای عمومی » را باعث شد. نیاز به تأسیس «نهادهای » جدید سر بر آورد و «شهر » به یکی از مسئله های اساسی
هنرمندان، برنام هریزان شهری، معماران، سیاست مداران و تک تک شهروندان بدل شد. «هنر عمومی » به عنوان یکی از
بی شمار را ههای پاس خگویی به مسالة شهر و شهرنشینی در دهة دوم قرن بیستم به عنوان سبکی مستقل مطرح و به کار
گرفته شد. پژوهش حاضر به روش توصیفی- تحلیلی به تبیین و ارزیابی دو فضای شهریِ عمومی مهم در تایلند و ایران
از منظر هنر عمومی م یپردازد : پارک لامپینی در شهر بانکوک و پارک ای لگلی در شهر تبریز. از منظر ساختاری این دو
پارک مشابهت های عدیده ای با یکدیگر دارند که این مطالعه را از منظر رو ششناختی توجی هپذیر م یکند. بر اساس تحلیل
مؤلفه های موجود از عناصر مشترک این دو پارک، دریاچه، مقیاس مشابه و هم زمانی تاریخ احداث فضا است. این پژوهش
در مقام آزمون مدعا با واقعی تهایی که این تحقیق بر آنها دلالت دارند از روش تطبیقی کمی استفاده کرده و بر مبنای
تحلیل ثانویه تمایزات مابین دو فضا را مطرح م یکند به طوری که هر دو مکان در برخی از جنبه ها دارای ضعف و در برخی
دیگر دارای آثار منحصر به فرد هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reflections on the Public Art: Comparative Case Study of the Elgolu Park in Tabriz (Iran) and Lampini Park in Bangkok (Thailand)

نویسندگان [English]

  • Mostafa Rostami 1
  • Rogaieh Sarvi Zargar 2
  • hojjaolah eyni 3
1 Member of science Group
چکیده [English]

By the end of the 19th century and beginning of the 20th, rapid technological changes, increasing
urbanization, and the login art to Urban Space, everyday lives of the people bounded to the ‘public spaces’.
Hereby, new ‘institutions’ were in need, and ‘city’ turned into one of the fundamental problematic sites of
inquiry for artists, urban planners, designers, architects, politicians, and every individual citizen around the
globe. In 1920s, as one among many solutions to the problematic of the ‘cities’ and ‘citizenship’, ‘public
art’ increasingly caught the attentions and preformed an undeniable role in the everyday lives of the people.
As an analytical-comparative analysis, this inquiry analyzes urban spaces in two main public spaces in
Thailand and Iran comparatively: Lampini Park in Bangkok and Elli Park in Tabriz. From structural
perspective, the two are significantly similar; which makes the research justified methodologically.
Despite the similarities such as the area of Parks, having lakes and being constructed in the same time,
the comparative analysis, based on the analytical components, illustrates that the spaces had been used
differently.
Contrary to what the analysis the Lampini Park in Bangkok shows, there is no distinction between the
interior and exterior structures in case of Elgolu Park in Tabriz; which means the designers faced two
different spaces with one single logic and mind set. Not only cannot meet the requirements, but also is
caused special confusion and disorder as well.

کلیدواژه‌ها [English]

  • urban park
  • Public space
  • Public Art
  • Lampini Park
  • Elgolu Park
• آدورنو، تئودور، هورکهایمر. ماکس. 1383 . دیالکتیک روشنگری. ت : مراد فرهادپور و امید مهرگان. تهران : انتشارات گام نو.
• اصغری، مریم. کلانتری، محسن. 1391 . گردشگری تبریز در فرصتها، چالش ها و راهبردهای توسعه. تهران : نشر آذرکلک.
• بنیامین، والتر. 1388 . زیبایی شناسی انتقادی: گزیده نوشته هایی در باب زیبای یشناسی از والتر بنیامین، هربرت مارکوزه و تئودور آدورنو. ت : امید مهرگان، تهران : گام.
• پرتوی، پروین. 1387 . پدیدارشناسی مکان. تهران : فرهنگستان هنر.
• خاماچی، بهروز. 1386 . شهر من تبریز. تبریز : ندای شمس.
• زیمل،گئورگ. 1382 . کلانشهر و حیات ذهنی. ت : یوسف اباذری، نامه علوم اجتماعی جلد دوم، 3 ) 6( : 66 - 65 .
• صفری، هانیه. 1387 . آشنایی با شهرهای ایران، تبریز : زرقلم.
• مجنونیان، هنریک. 1374 . مباحثی پیرامون پارک ها، فضای سبز و تفرجگاه ها. تهران : سازمان پارک ها و فضای سبز شهر تهران.
• مدن یپور، علی. 1379 . طراحی فضای شهری : نگرشی بر فرایندهای اجتماعی، مکانی. ت : فرهاد مرتضایی، تهران : شرکت پردازش و برنامه ریزی شهری.
• مرادی، سلمان. 1386 . هنر عمومی و تلفیق آن با فضای شهری. مجله باغ نظر، 4) 8( : 90 - 81 .
• Gaie, S. (2010). Public art and Space. University of Oradea: Faculty of visual arts.
• Kwan, M. (2001). One place after: Site specificity and Locational identity. London: MIT press.
• Lambton, G. (1914). Stealing the show: Seven Women Artists in Canadian Public Art. By Caractra. Quebec: Production Graphiqua Quebec.
• Liedtke, M. (2011). Thailand the east: Bangkok & Pattaya metropolitan area. Books on demand GmbH. California: Norderstedi Publication
• Remesar, A. (2005). Urban regeneration a challenge for public art. Barcelona: Monografies psico socio ambientals Publication.
• Spooner, A. (2013). Thailand Dream trip. Bangkok: Footprint Publication
• Sturley, M. (2010). Kamacdonal Community plan for public art. Vancouver: Adoted may Publication.