بررسی مقایسه ای-تطبیقی معنای مرکز در آراء مکتب اصفهان و اندیشه هایدگر

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه هنر تهران

2 مدیر پروژه

چکیده

به پیکره درآمدن مکان در جهان، وابسته به اندیشه و خیالی است که برپایه «سفر » در عوالم وجودی )جهان وجودی(،
روی م یدهد. این سفر، ساختاری وجودی را در قالبِ مبداء/مسیر/مقصد، به دست می دهد که انسان م یتواند در «حَضر »
برای انتظا مبخشی مکان به کار بندد. کاربستِ این ساختار وجودی، جهانی را در مکان، گشوده می دارد. این جهان به نوبه
خود، فضاهایی را برای «رویداد زندگی »، مهیا می سازد. نوعی زندگی که آدمیان در آن، نسبتی با وجود یافته و آن را تجربه
م یکنند. در چنین حالتی می توان اذعان داشت که مکان به مثابه مرکز یا مرکز به مثابه یک مکان، برفلسفه حیات استوار
شده است.
مکتب اصفهان و هایدگر، هریک از راهی جداگانه، برپایه «وجود و موجود »، آرایی بنیادین به دست داد هاند که خود به
ساختارهای معنابخش در حوزه های «جهان « ،» مکان » و «زندگی » و از آن مسیر به معنای مرکز راه می برند.
این مقاله در قلمرو این دو طیف از آراء، در پی بازخوانی بنیادها و ساختارها در جهت دستیابی به معنای مرکز است. چنین
امری، پژوهش را در حوزه روش شناسی، متکی بر حوزه تفسیری با رویکرد تطبیقی م یکند. هر چند بنیادها و ساختارها،
خود ریشه در حوزه استدلال منطقی دارند.
موضوعی که در این مقاله به آن پرداخته می شود، بررسی تطبیقی بنیادها در آراء هستی شناسانه این دو طیف بوده که بدواً
معنای لازم را به جهان وانسان یا عالم و آدم، می بخشد. سپس این مقولات، بازخوانی معنای مرکز را در حوزه های سه گانه
جهان، مکان و زندگی در ارتباط و پیوندی معنادار با هم به دست م یدهند.
یافته های این پژوهش به عنوان پیش فهم، می تواند زمینه فهمِ دگرگونی در ساختارهای تاریخی معنابخش مرکز را در
نسبت با دوران معاصر نیز میسر سازد. وجهی که معطوف به دگرگون شدنِ فلسفه مکان از حوزه هستی شناسانه به حوزه
زیست شناسانه بوده است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative-Adaptive Study about the Meaning of Center According to Isfahan School and Heidegger’s Thought

نویسندگان [English]

  • parvin partovi 1
  • Mohammad Saber Bagheryan 2
1 art university of tehran
چکیده [English]

The creation and configuration of the universe depends on the imagination of a “Journey” in the existence
realms. This journey contains Source/Beginning, Direction, and the Destination which can make the main
structure of the existence to organize the “place”. Using this cosmetic place, there will be a place created
for the “life’s flow”; the life in which people experience the existence. Accepting these ideas, one can argue
that “place” as “center” is rooted in the philosophy of being.
Both Isfahan school of thought and Heidegger, separately, introduce some basic ideas according to the
concept of “Existence/Existing” from which we come up with scope of the co-existence among the concepts
of “universe”, “place”, “life”, and “center”.
In this article, referring to the above mentioned ideas, we will try to find out what would the real meaning
of the center be. This task leads to the using of the hermeneutic in an adaptive approach in terms of research
method, although structure basics are rooted in the realm of Logical reasoning.
The subjects that will be considered in this article will adapt the grounded ontological points of views
in both schools which interpret universe, human being, and the world. Based on the findings from these
considerations we will search for the meaning of center in those areas.
The findings of this research can help us to have the clearer understanding of the concept of the meaning of
center in a historical realm which will lead to a better understanding of this concept in our time. Knowing
this aspect, the meaning of center from an ontological scope to the biological one can be transformed.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Isfahan school of thought
  • Phenomenology
  • Meaning of center
  • Ontology of Place
  • Existence/Existing
آقابزرگ، نرگس و متدین، حشمت الله. 1394 . خاستگاه نظری میدان نقش جهان. مجله باغ نظر، 33.
احمدی، بابک. 1373. مدرنیته و اندیشه انتقادی. تهران : مرکز.
احمدی، بابک. 1391. هایدگر و تاریخ هستی. تهران : نشر مرکز.
اردلان، نادر و لاله بختیار. 1380. حس وحدت، سنت عرفانی در معماری ایرانی. ت : حمید شاهرخ. تهران : انتشارات خاک.
الکساندر، کریستوفر. 1394. سرشت نظم)جلد اول(. ت : رضا سیروس صبری. تهران : انتشارات پرهام نقش.
امامی جمعه، مهدی. 1388. فلسفه هنر در عشق شناسی ملاصدرا. تهران : فرهنگستان هنر.
براتی، ناصر و فرزاد زرین قلم. 1392 . بازشناسی مفهوم راه از دیدگاه یک جهان زبانی-فرهنگی با تأکید بر واژه‌های حوزه معنایی فضاهای ارتباطی در زبان فارسی. مجله باغ نظر، 1 (10): 105-116.
بلخاری قهی، حسن. 1383. مبانی عرفانی هنر و معماری اسلامی، دفتر اول، وحدت وجود و وحدت شهود. تهران : پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامی.
باشلار، گاستون. 1391. بوطیقای فضا. ت : مریم کمالی و محمدشیربچه. تهران : انتشارات روشنگران و مطالعات زنان.
پروتی، جیمزال. 1379. پرسش از خدا درتفکر مارتین هایدگر. ت : محمد رضا جودی. تهران : نشر ساقی.
جمادی، سیاوش. 1385. زمینه و زمانة پدیدار شناسی. تهران : نشر ققنوس.
حبیبی، سید محسن . 1377. مکتب شهرسازی اصفهان. تهران : فصلنامه هنرهای زیبا شماره 3
حبیبی، سید محسن و ملیحه مقصودی. 1384. مرمت شهری. تهران : انتشارات دانشگاه تهران.
شریف، میان محمد. 1392. تاریخ فلسفه در اسلام. جلد دوم. تهران : مرکز نشر دانشگاهی.
ضیمران، محمد. 1379. گذر از جهان اسطوره به فلسفه. تهران : انتشارات هرمس.
کربن ، هانری. 1392. فلسفه ایرانی و فلسفه تطبیقی. ت : جواد طباطبایی. تهران : انتشارات مینوی خرد.
کربن، هانری. 1373. تاریخ فلسفه اسلامی. ت : جواد طباطبایی. تهران : انتشارات وزارت فرهنگ و هنر اسلامی.
کربن، هانری. 1393. چشم اندازهای معنوی و فلسفی اسلام ایرانی. جلد اول. ت : انشاالله رحمتی. تهران : نشر سوفیا.
گروت، لیندا و وانگ. 1382. روش های تحقیق در معماری. ت : علیرضا عینی فر. تهران : انتشارات دانشگاه تهران.
مددپور، محمد. 1371. حکمت معنوی و ساحت هنر. تهران : حوزه هنری.
مدقالچی، لیلا و دیگران. 1393. روح مکان در باغ ایرانی. مجله باغ نظر، 1 (11): 25-38.
نوربرگ شولتز، کریستیان. 1393. وجود، فضا و معماری، ت : ویدا نوروز برازجانی. تهران : نشر پرهام نقش.
نوربرگ شولتز، کریستیان. 1388. روح مکان به سوی پدیدارشناسی معماری. ت : محمدرضا شیرازی. تهران : رخ داد نو.
نوربرگ شولتز، کریستیان. 1387. معماری :حضور، زبان و مکان. ت : علیرضا سید احمدیان. تهران : انتشارات نیلوفر.
نوربرگ شولتز، کریستیان. 1389. معنا درمعماری غرب. ت : مهرداد قیومی بیدهندی. تهران : نشر فرهنگستان هنر.
نوروزی طلب، علیرضا. 1386. پرسش از چیستی هرمنوتیک، تحلیل و بررسی مسایل آن . مجله باغ نظر، 2 (7): 61-92.
نصر، حسین. 1385. معرفت و معنویت.  ت : انشاالله رحمتی. تهران : دفتر پژوهش و نشر سهروردی.
نصر، حسین. 1392. انسان سنتی و مدرن. ت : مهدی نجفی افرا. تهران : نشر جامی.
نوربرگ شولتز، کریستیان. 1382. معماری : معنا و مکان. ت : ویدا نوروز برازجانی. تهران : نشر جان جهان.
نوربرگ شولتز، کریستیان. 1384. مفهوم سکونت، به سوی معماری تمثیلی. ت : محمود امیریار احمدی. تهران : انتشارات آگاه.
هایدگر، مارتین. 1389. هستی و زمان. ت : سیاوش جمادی. تهران : انتشارات ققنوس.
هایدگر، مارتین. 1389. هستی و زمان. ت : عبدالکریم رشیدیان. تهران : نشر نی.
هایدگر و دیگران. 1391. هرمنوتیک مدرن. ت : بابک احمدی و دیگران. تهران : نشرمرکز.
Montgomery, Ch. (2013). Happy city. Doubleday.
Sennet, R. (1990). The conscience of the eye; The Design and Social Life of Cities. New York: W. W. Norton & Company.
Arenheim, R. (1982). The Power of the Center. California: University of California Press.
Bollonow,O. F. (1961). Lived Space. Philosophy Today, (5): 31-39.
Tuan, Y, F. (2001). Space and Place; The Perspective of Experience. Minneapolis: University of Minnesota Press.
Myers, J. Ch. (2016). Phenomenology of place: Re-grounding environmental ethics through story. Journal of Sustainability Education, (11): 1-7.