شهرسازی منظر : رویکردی نوین درمعماری منظر و طراحی شهری

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسندگان

چکیده

وجود مشکلات ناشی از رشد شهرنشینی سریع، بی توجهی به فضاهای باز، حومه های شهری و مسایلی نظیرآن بالاخص در شهرهای اروپایی و آمریکای شمالی موجبات بروز رویکردی جدید تحت عنوان شهرسازی منظر را فراهم آورد. از طرفی به دلیل تعامل و هم پوشانی های زیاد میان رشته های معماری منظر و طراحی شهری در دهه های اخیر و بی توجهی آنها به مسأله منظر و فضای باز به عنوان زیر ساخت اصلی شهر در مقابل رویکرد سنتی به معماری به مثابه عنصر اصلی ساخت شهر، بر رشد و تقویت ایده شهرسازی منظر در جوامع آکادمیک و حرفه ای جهان افزوده است. پژوهش حاضر با هدف شناخت ماهیت، پیشینه و برخی از مهم¬ترین تجارب صورت گرفته در این حوزه ضرورت پرداخت به این رویکرد را بالاخص در شرایط ایران متذکرمی شود. دراین راستا یافته های این نوشتار بر این نکته تأکید داردکه شهرسازی منظر به عنوان گرایشی جدید، مبانی نظری، اهداف و موضوعات خود را بیش از همه وامدار رشته های معماری منظر و طراحی شهری بوده و واجد ماهیتی میان رشته¬ای می باشد. منظر و فضای باز به عنوان عناصر اصلی ساخت شهر، تأکید مرکزی این رویکرد به شمار می روند. بررسی شرایط آکادمیک نیز نشان می دهد که دانشگاه¬های اندکی به برگزاری دوره های مستقل شهرسازی منظر می پردازند و عمدتاً واحدهای درسی تحت این عنوان در برنامه های درسی رشته های مرتبط به چشم می خورد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Landscape Urbanism: A New Approach in Landscape Architecture & Urban Design

نویسندگان [English]

  • mohsen faizi
  • sina razzaghi
چکیده [English]

The problems of rapid civilizations, ignorance of urban open spaces & urban sprawls especially in Europe and North American cities, cause the new approach "Landscape Urbanism" in recent decades. Besides, interaction and overlaps between landscape architecture and urban design and ignorance of them to the landscape and open space as a main infrastructure of the city has been increased the need for this approach. In the traditional approaches, architecture always considered as a main element of city building. However, with the growing importance of landscape urbanism, this emphasize as been changed.
The main goal of this article is to understand landscape urbanism as a new approach emergent according to the interaction of landscape architecture and urban design. The result of this article shows that landscape urbanism as a new trend owns its fundamentals and goals from landscape architecture and urban design. This approach has an interdisciplinary nature. In this trend, landscape and open space as main elements of the city building are the core emphasizes. The survey of academic conditions shows that a few universities establish independent educational programs of landscape urbanism. Teaching the courses of this discipline is done in the middle of the related programs syllabuses.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Landscape Urbanism
  • Landscape architecture
  • Urban Design
  • landscape
  • Open Space