انتقال معنای اثر نقاشی در معماری بازگویی معنای اثر نقاشی مادام دوسون ویل و مجموعه استودیو در معماری خانه دیوار

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، ایران‌. نویسنده مسئول

2 دکتری معماری، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، ایران‌.

3 دکتری معماری، استادیار دانشگاه بو علی سینا، همدان، ایران‌.

4 دکتری معماری، استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز‌.

چکیده

معماری می‌تواند جدا از وجهه کارکردی خود واجد معنا بوده و معنای آن را به روشنی بیان کند‌. معماری و سایرهنرها همچون نقاشی می‌توانند واسطه و رسانه‌هایی برای عرضه معنا باشند، معنا ‌می‌تواند بین عرصه‌ها و رسانه‌های مختلف مشترک باشد‌. بسیاری از معماران معاصر پیوسته در تلاش برای انتقال معنای متداعی از یک اثر هنری به رسانه معماری بوده و در این راستا به بازگویی ایده‌ها و مفاهیم در محیط‌های نمادین می‌پردازند‌. بدون تردید‌، معنای اثر هنری ‌می‌تواند با اجزا یا نمادهای بیانی دیگر وارد روابط استعاری شده، به این ترتیب معانی متداعی از یک اثر هنری به سایر آثار هنری انتقال یابد. در این راستا از جمله ‌مسایلی که جای آن در حوزه معماری خالی است، بحث انتقال معنا از سایر رسانه‌های هنری به رسانه معماری است‌.
این مقاله با طرح فرضیه‌های زیر تلاش ‌می‌کند چگونگی انتقال معنا از رسانه نقاشی به رسانة معماری را تبیین کند : الف‌. انتقال معنااز سایر رسانه‌های هنری به رسانة معماری، ‌می‌تواند معماران را درراستای خلق معنا یاری رساند. ب‌‌. بهره‌گیری از راهبردهایی مانند استعاره‌، نقش اساسی در انتقال معنا از سایر رسانه‌های هنری همچون نقاشی به معماری دارد‌. جهت تبیین فرضیه‌ها در این مقاله نحوه بازگویی جان هیداک از نقاشی مادام دو سون ویل اثر جان اگوست دومینیک اینگرس و مجموعه استودیو اثرژرژبراک در معماری خانه دیوار2 بررسی ‌می‌شود‌. روش تحقیق این مقاله براساس روش توصیفی
 
_ تحلیلی و استدلال منطقی پایه ریزی شده و مبتنی بر بررسی و تحلیل اطلاعات کتابخانه‌ای است‌. در نهایت این پژوهش نشان می‌دهد
انتقال معنا از یک واسطه هنری به واسطه دیگر ‌می‌تواند موجب توسعة ایده‌ها از سایر هنرها همچون نقاشی به معماری و بالعکس شده و در ارتقاء هر دو رسانه هنری تاثیر گذار باشد‌.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Painting and Architecture, Delivering a Message, with a Special Look at Madame D’Haussonville Art Painting and Studio Complex in the Architecture of Wall House

نویسندگان [English]

  • Sahar Borhanifar 1
  • Seyyed Jalil Mousavi 2
  • Gholamreza Talischi 3
  • Mohammad Ebrahim Mazhari 4
1
2
3
4
چکیده [English]

Apart from functional aspect; architecture can convey the meaning and express its own meanings clearly. Other arts such as painting also can deliver several messages that can be different in various madeia. Many contemporary architects constantly attempts to convey a message of an artwork to architectural media and in this regard, they try to restate the ideas and concepts in a symbolic environment. Without doubt, the meaning of an artwork can be imported with components or other expressive symbols, and thus the litigant meanings of an artwork can be transited to another. In this regard, one of the issues that is missed in architecture area, is the discussion of conveying the meaning from other art media to the architecture. This paper tries to explain how to convey the meaning from Painting to architectural media. It is assumed that conveying the meaning of other art medias to architectural media can help the architects to create the meaning and B) Using metaphor, plays an essential role in conveying the meaning from other art media such as painting to architecture. In this paper, in order to answer the research hypothesis, the way John Hejduk restates the Madame D’Haussonville painting by John Auguste Dominique Ingres and the studio series by Georges Braque in the architecture of the wall house 2 are discussed. The Methodology of this paper is based on descriptive analytic methods and logical reasoning. It also relies on the discussing and analyzing the library information. Finally, this study shows that conveying the meaning from one art media to another can develop ideas from other arts such as painting to architecture and vice versa and be effective in the enhancement of both of these art media.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Painting
  • Architecture
  • Meaning
  • John Hejduk
  • Wall house
  • Metaphor
آنتونیادس، آنتونی سی‌. 1381. بوطیقای معماری. ت : احمدرضا آی. تهران : سروش.
داوودی، سمیه و آیت الهی‌، سیدمحمد‌‌. 1387. دو فصلنامه صفه، 17 (47) : 26-17.
خاکزند، مهدی و مظفر، فرهنگ و دیگران‌. قیاس بصری و جایگاه آن در آموزش خلاق طراحی معماری. نشریة علمی پژوهشی فناوری آموزش، 4 (2) : 163-152.
فلاح‌دار‌، حسین‌، زالیمهدی زالی‌، مهدی‌‌. 1394. نقش استعاره در درک عمیق‌تر هنر ایرانی اسلامی. تهران‌ : موسسه هنر و معماری.
هاوکس، ترنس‌. 1377. استعاره. ت : فرزانه طاهری. تهران : نشر مرکز.
هی داک،جان‌‌. (1983-1947)‌. نقاب مه دوسا ( مجموعه آثارجان هی داک 1983-1947)‌. ت : وندادجلیلی 1391‌. تهران : موسسه علم معمار.
همایی، جلال الدین. 1370. معانی بیان. تهران : نشر هما.
Golding, J. (1997). Braque: The Late Works‌. New Haven", CN. London : Yale University Press.
Gilley, A. (2010). Drawing, Writing and Embodying: John Hejduk’s Masques of Architecture. Architecture Design and Research, (2): 1-2.
He, W. (2005). Flatness Transformed And Otherness Embodied, a study of John Hejduk s diamond museum and wall house2 across the media of painting , poetry,architectural drawing and aecitectural space. Doctor of Philosophy in Architecture,Georgia Institute of Technology, April 2005.
He, Weiling(2005). When does a sentimate become an architectural concept? Otherness in Hejduk s Wall House2", The Journal of Architecture, (10): 161-180.
He, W. (2005). Flatness Transformed And Otherness Embodied, a study of John Hejduk s diamond museum and wall house2 across the media of painting, poetry, architectural drawing and architectural space", Doctor of Philosophy in Architecture, Georgia Institute of Technology, April 2005.
Hejduk, J. (1985). Mask of Medusa: works, 1947-1983. Edited by Shkapich, K. Introduction by Daniel Libeskind. New York: Rizzoli.  
Hejduk, J. (2012). Mask of Medusa (Collections of the John Hejduk’s work1947-1983). Translated to Persian by  Vandad Jalili, V. Tehran: Elm-e-Memar.
Kaymaz. K. S. & Uluengin, O. (2014). How does concept transform into a product? An appraisal of analogy based design practices in architecture education. Procedia - Social and Behavioral Sciences, (152): 25 – 30.
Lakoff, G., & Johnson, M. (1999). Philosophy in the flesh. NewYork: Basic Books.
Lakoff, G., & Johnson, M. (1980c). Metaphors we live by. Chicago: Chicago University Press.
Martinez, M., Sauleda, N. &  Huber, G. (2001). Metaphors as blueprints of thinking about teaching and learning. Elsevier Science Ltd, Teaching and Teacher Education, (17): 965–977.
Paul Hekkert Nazli, C. (2015). Handle with care! Why and how designers make use of product metaphors, Design Studies 40 (2015) 196e217.
Yıldız K., Emine, Z. & Kuyrukçub, Z. (2015). The examples of the studio approach that’s based on metaphors. Procedia - Social and Behavioral Sciences 174 2015) 2658 – 2665.