شناسایی انواع تخیل در اثر معماری مبتنی بر دیدگاه فلسفه ی عصب شناسی (تحلیل چند مصداق از معماری معاصر جهان)

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری معماری اسلامی- دانشکده معماری و شهرسازی- دانشگاه هنر اسلامی تبریز

2 استاد، گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز، ایران.

چکیده

بیان مسئله: «تخیل» نقش پیچیده‌ای در فرآیند طراحی معمار و شکل‌گیری اثر معماری دارد. از آن‌جا که خلق اثر معماری، مستلزم طی فرآیندی چندلایه و تعاملی است، شناخت تخیل و عوامل تأثیرگذار بر آن، از اهمیت زیادی برخوردار است. تخیل به عنوان بخشی از این فرآیند پیچیده، توان معمار برای تصور فضایی، ساختارها، طرح‌های سه-بعدی و جنبه‌های کارکردی است؛ اما موضوع طراحی و مفاهیم مرتبط با آن و از سوی دیگر، خلق اثری با فرم خارق-العاده، گاه مانع از پرداخت به تخیل و ماهیت آن می‌شود. آنچه جای پرسش است، چیستی انواع تخیل معمار در فرآیند خلق اثر معماری ا‌ست.
هدف پژوهش: هدف از انجام پژوهش، ضمن پاسخ به پرسش، شناسایی انواع تخیل و نقش آن در اثر معماری مبتنی بر دیدگاه فلسفه‌ی عصب‌شناسی است؛ که ضمن پاسخ به نیازهای فیزیکی مخاطب، زمینه‌ی انطباق با قوه‌ی تخیّل مخاطب و خلق فضای مطلوب را فراهم کند.
روش پژوهش: پژوهش حاضر از جهت ماهیت، کیفی و نیز راهبرد پژوهش کیفی (تفسیری- تحلیلی) است که با تدابیر توصیف، تحلیل و تبیین انجام می‌شود. شیوه‌ی گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه‌ای شامل مطالعه‌ی آثار معماری است. روش تجزیه و تحلیل داده‌ها تحلیل کیفی است. بر اساس مبانی نظری و ادبیات موضوع و تحلیل و بررسی آثار معماری دوره اخیر، انواع تخیل شناسایی و به تبیین نقش آن پرداخت می‌شود. خانه ردیفی، تئاتر کارلو فلیچه، موزه یهود، ساختمان سولاریس، حمام آب گرم، خانه شماره دو، یادبود بورومینی، خانه هشت، موزه گوگنهایم و ساختمان برج کپسولی مصادیق معماری منتخب می‌باشند.
نتیجه‌گیری: یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که انواع تخیل در خلق اثر معماری را می‌توان در ده نوع شناسایی کرد: تخیل فردی، جمعی، اخلاقی، اکولوژیکی، مجسم، زبانی، روایی، بازنمایی، مواد و متابولیست. نقش هر یک از انواع تخیل را، بر اساس دیدگاه فلسفه‌ی عصب‌شناسی می‌توان در چهار دسته‌ی خیال‌پردازی ذهنی، قصدی، ترکیبی بدیع و پدیدارشناسی جای داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying types of imagination in architectural work based on neurophilosophy perspective (analysis of some examples of the world’s contemporary architecture)

نویسندگان [English]

  • Mahdieh Niroumand Shishavan 1
  • Minou Gharehbaglou 2
1 Ph.D. Candidate , Faculty of Architecture and Urbanism - Tabriz Islamic Art University
2 Professor, Department of Architecture, Faculty of Architecture and Urbanism, Tabriz Islamic Art University, Tabriz, Iran.
چکیده [English]

Imagination plays a complex role in the architect's design process and the formation of the architectural work. Since creating an architectural work requires an interactive process, it is important to know imagination and the factors influencing it. Imagination, is the architect's ability to imagine space, structures, 3D designs, and functional aspects. But the design issue and concepts related to it, and on the other hand, creating a work with an extraordinary form, sometimes prevents from paying attention to imagination and its nature. what are the types of architects' imagination in creating an architectural work? The purpose of the research is to identify the types of imagination and its role in architectural work based on the neurophilosophy perspective; which, while responding to the physical needs of the audience, provides the basis for adapting to the audience's imagination and creating a desirable atmosphere. The current research is qualitative, as well as the strategy of qualitative research (interpretive-analytical), which is carried out with the measures of description, analysis, and explanation. Collecting information through library studies and studying architectural works. The data analysis method is qualitative. Through theoretical foundations and literature review and analysis of some examples of the world’s contemporary architecture, the types of imagination and its role are proven. Row House, Carlo Felice Theater, Jewish Museum, Solaris Building, Thermal Baths, House II, Borromini's Church, 8 House, Guggenheim Museum, and Capsule Tower are selected examples of architecture. The findings of the research show that imagination in the creation of architectural work can be placed into ten types: personal, collective, ethical, ecological, embodied, linguistic, narrative, representational, material, and metabolic imagination. The role of each type of imagination, based on the neurophilosophy perspective, can be placed in four categories: mental imagery-based, intentionality-based, novel combinatorial forms of the imagination, and phenomenology-based forms of the imagination.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Architectural design process
  • Architectural imagination
  • Image
  • Neurophilosophically perspective