چارچوبی پایدار برای مداخله و بازآفرینی میراث-سو ؛ مروری سیستماتیک

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده معماری و شهرسازی شهید بهشتی، تهران، ایران

2 استادیار دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

طرح کلی: ناکارآمدی رویکردهای مرسومِ مداخله درپهنه‌‌های میراثی، صاحبنظران توسعه شهری را به ‌‌‌‌‌‌جست‌وجو درمورد شیوه‌‌‌‌‌‌‌های پایدارتر مداخله واداشته است. درنظر گرفتن این پهنه‌ها به مثابه موجودیتی فاقدارزش، باعث اعمال سیاست‌های گُرته‌برداری شده از رویکردهای نولیبرالی شده که درنهایت تخریب‌های گسترده درمیراث بشری، کالایی‌شدن فضاهای عمومی شهری ونادیده گرفته‌شدن منافع عمومی به نفع سودوسرمایه‌دار راسبب می‌شود؛ براین اساس پرسش اصلی به این موضوع اختصاص یافته‌است که باچه مدل مداخله‌ای میتوان در اقدامی هماهنگ و هم‌آوا منفعت کلیة کنش‌گران را در پهنه ‌های میراثی برآورده ساخت،شرایط اقتصادی،کالبدی،محیطی واجتماعی رابهبود بخشید وازمیراث نیزحفاظت به عمل آورد. درراستای مواجهه بااین مسئله پژوهشگران از دیدگاهی نظری و درچارچوب روش‌شناسی مرورسیستماتیک و پژوهش کیفی می‌کوشند مدلی پایدارو یکپارچه برای بازآفرینی میراث-‌سو ارائه دهند.

روش پژوهش: براساس هدف اصلی پژوهش ودرچارچوب روش‌شناسی مرورسیستماتیک، نخست جست‌وجوی هدفمند درپایگاه‌های داده معتبر علمی خارجی وداخلی با استفاده ازکلمات کلیدی مرتبط دردستورکار قرار گرفت. بر این اساس تعداد 693مقاله و کتاب گزینش شد؛ پس از پالایش اولیه و تحدید و تدقیق موضوع این مقدار به 68منبع مرتبط کاهش پیدا کرد.به منظور استخراج ارتباط بین متون مورد استفاده، از ‌نرم‌افزار VOSviewer بهره گرفته شد و درنهایت با استفاده از روش تحلیل مضمون به کمک نرم‌افزار مکس‌کیودا مدل مفهومی بازآفرینی مداخله در پهنه‌های میراثی پیشنهاد شد.

نتایج پژوهش: به عنوان دستاورد پژوهش مدلی پایدار و یکپارچه مشتمل بر اصول و معیارهای بازآفرینی پایدار میراث-‌سو(شامل شش بعد اصلی: ابزار-روند مداخله؛ حدود مداخله؛ نیروهای مؤثر؛ شیوه تأمین منابع مالی؛ کنش‌گران و نیت‌ها) به‌منظورمداخله درپهنه‌‌‌‌‌‌های میراثی ارائه شد. بر این اساس، منظور از پایداری میراث-‌سو رویکردی است که مشتمل بر شکل جامع‌تری از راهبرد و عمل با تأکید بیشتر بر یکپارچه‌نگری، موازنة میان ابعاد مختلف، دگرگونی کالبدی به واسطه پیش‌ران‌های بهبوددهنده وضعیت اقتصادی-اجتماعی-کالبدی و محیطی ، مشارکت چندبخشی با تأکید بر نقش جوامع محلی و تأکید بر زنجیره‌ای از فعالیت‌‌‌‌های فرهنگی مبتنی بر میراث باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A sustainable framework for intervention and heritage-led regeneration: A systematic review

نویسندگان [English]

  • Mostafa Ghaderi Dehkordi 1
  • Sahar Nedaei Tousi 2
1 Faculty ,Architecture and urban planning, Shahid beheshti University, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Architecture and Urban Planning Shahid Beheshti University
چکیده [English]

Outline:The‌‌ ineffectiveness of conventional-approaches-to intervention in heritage-areas has-made urban-development experts to-search for more sustainable-methods of intervention.Considering these areas as a valueless entity has-led to the implementation of policies derived from neoliberal-approaches.which ultimately cause widespread destruction of human-heritage, the commodification of urban-public-spaces, and the neglect of public-interests in favor of profit and capitalists.Based-on this, the main question is-dedicated-to the issue of what intervention model can-be-used to fulfill the interests of the stockholders in the heritage-areas, improve the economic,physical,environmental and social conditions and protect the heritage in a coordinated and harmonious-action.In-order-to face this problem researchers from a theoretical-point-of-view and within the framework of systematic-review-methodology and qualitative-research are-trying to-provide a-sustainable-and-integrated model for heritage-led regeneration.

Research method:Based-on the main objective of the research and in the framework of the systematic-review methodology, first a targeted search in valid foreign and domestic scientific databases using relevant keywords was put-on the agenda.Based-on this, 693-articles and books were-selected; After the initial refinement and identification and verification of the topic, this amount was-reduced to256-sources and finally 68-related sources.In-order-to extract the relationship between the used texts, the VOSviewer-software was used and finally, using the thematic analysis method, with the help of MAXQDA-software, a conceptual model of intervention regeneration in heritage-areas was-proposed.

Conclusions research:as a result of the research, a sustainable and integrated model containing the principles and criteria of the sustainable heritage-led regeneration(including six main dimensions: the intervention tool-process;the limits of the intervention;the effective forces;the method of providing financial resources;stakeholders and intentions)It was-presented in-order-to intervene in heritage areas.Based-on this, heritage-led sustainability is an approach that includes a more comprehensive form of strategy and action with more emphasis on integration, balance,and balance between different dimensions, physical transformation through drivers that improve the economic, social, physical and environmental conditions. Multi-sector-participation emphasizing the role of local communities and emphasizing a chain of heritage-based-cultural-activities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Heritage areas
  • heritage-led urban sustainable regeneration
  • intervention
  • systematic review
  • qualitative analysis