اولویت‌بندی شاخص‌های تاب‌آوری جهت ساماندهی سکونتگاه‌های غیر‌رسمی از طریق اقدامات مبتنی بر ارتقاء منظر شهری مطالعه موردی: محله اسلام‌آباد منطقه 2 تهران

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه معماری، دانشکدۀ معماری و شهرسازی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد معماری منظر، دانشکدۀ معماری و شهرسازی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران.

چکیده

بیان مسأله: با افزایش روزافزون جمعیت و تمایل به شهرنشینی، میزان جمعیت سکونتگاه‌های غیررسمی رو به افزایش گذارده است. این نوع سکونتگاه‌ها به دلیل سیما و منظر شهری نا‌مناسب، دچار انزوا و به دنبال آن درگیر معضلات اجتماعی شده‌اند. یکی از راهکارهای تغییر وضعیت فعلی سکونتگاه‌های غیررسمی، افزایش تاب‌آوری اجتماعی آنها است.
هدف پژوهش: این پژوهش در پی تدوین راهکارهای ساماندهی این نوع محلات از خاستگاه افزایش تاب‌آوری اجتماعی از طریق انجام اقدامات کالبدی و اجتماعی در جهت بهبود و ارتقاء منظر شهری در این گونه از بافت‌های شهری است.
روش پژوهش: رویکرد این پژوهش توصیفی_ تحلیلی بوده است. به طوری که در مرحله نخست و در بخش مبانی نظری از طریق « مطالعات کتابخانه‌ای» اطلاعات موردنیاز جمع آوری شد و در مرحله‌ی دوم برای شناسایی شاخص‌های تاب‌آوری در محله از طریق «مشاهدات میدانی» با ابزارهای مصاحبه، مشاهده و عکس‌برداری اقدام شده است.
نتیجه گیری: در چارچوب نظری نهایی، در بعد «اجتماعی»؛ شاخص‌های تعامل، همبستگی و مشارکت، در بعد «هویتی_فرهنگی»؛ شاخص‌های دلبستگی، هویت اجتماعی و کالبدی، در بعد « کالبدی»؛ شاخص های دسترسی، ایمنی و امنیت، انعطاف‌پذیری و تنوع و در بعد «حمایتی»؛ شاخص‌های کارایی جامعه محلی، حمایت و عدالت در محله اسلام‌آباد به عنوان شاخص‌های تاب‌آوری اجتماعی شناسایی گردید. پس از احصاء پتانسیل‌های موجود در محله و ارتباط آن‌ها با شاخص-های به دست آمده، یک سری اقدامات کالبدی و اجتماعی اولویت‌بندی شده از طریق نرم افزار ArcGIS بر روی نقشه جانمایی گردید. در نهایت با بررسی اقدامات قابل انجام در جهت بهبود و ارتقاء سیما و منظر شهری محله، این نتیجه حاصل شد که شاخص تعاملات در موضوع تاب آوری اجتماعی سکونتگاه اسلام‌آباد در اولویت قرار دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prioritizing resilience indicators to organize informal settlements through measures based on improving the urban landscape Case study: Islamabad neighborhood, 2nd district of Tehran

نویسندگان [English]

  • Mehdi Fatemi 1
  • Roghayeh Aghajani Khonakdar 2
1 Assistant Professor, Department of Landscape Architecture, Faculty of Architecture and Urban Planning, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran.
2 Master Student in Landscape Architecture, Faculty of Architecture and Urban Planning, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran.
چکیده [English]

Statement of the problem: With the ever-increasing population and the desire for urbanization, the population of informal settlements has been increasing. These types of settlements have become isolated due to their inappropriate appearance and urban landscape, and then they have been involved in social problems. One of the ways to change the current situation of informal settlements is to increase their social resilience.
The purpose of the research: This research seeks to compile strategies for organizing these types of neighborhoods from the origin of increasing social resilience through physical and social measures to improve and upgrade the urban landscape in this type of urban contexts.
Research method: The approach of this research was descriptive-analytical. So that in the first stage and in the theoretical foundations section, the necessary information was collected through "library studies" and in the second stage, to identify resilience indicators in the neighborhood through "field observations" with interview tools. Observation and photography have been done.
Conclusion: in the final theoretical framework, in the "social" dimension; The indicators of interaction, solidarity and participation, in the "identity-cultural" dimension; attachment, social and physical identity indicators, in the "physical" dimension; indicators of access, safety and security, flexibility and diversity and in the "supportive" dimension; The indicators of local community efficiency, support and justice in Islamabad neighborhood were identified as indicators of social resilience. After counting the potentials in the neighborhood and relating them to the obtained indicators, a series of prioritized physical and social measures were placed on the map through ArcGIS software. Finally, by examining the measures that can be taken to improve and upgrade the appearance and urban landscape of the neighborhood, it was concluded that the index of interactions in the issue of social resilience of the Islamabad settlement is a priority.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social resilience
  • Informal settlement
  • Islamabad neighborhood
  • Urban landscape