کریپتوآرت؛ آمیختگی بین هنر و فناوری بلاک‌چین

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد پژوهش هنر، گروه پژوهش هنر، دانشکدۀ هنر، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه پژوهش هنر، دانشکدۀ هنر، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران.

چکیده

چکیده
بیان مسئله: جدیدترین آمیختگی بین هنر و فناوری بلاک‌چین، حرکت هنری تازه‌ای را به نام کریپتوآرت پدید آورده است. این شیوة نوظهور که به تازگی توجه جهان هنر را به خود جلب کرده، نیازمند درک و خوانش ویژه‌ای است. پژوهش حاضر در پی پاسخ به این سؤال است که چه چیزی این فناوری نوآورانه را به هنر تبدیل می‌کند و تلاش دارد تا بیابد آیا کریپتوآرت می‌تواند بازارمحوری و کالاشدگی هنر را در نظام سرمایه‌داری به چالش بکشد؟
هدف پژوهش: هدف مطالعة پیش‌رو این است تا ضمن آشنایی با شیوة عملکرد تکنولوژی در کریپتوآرت و ردگیری زمینه‌های شکل‌گیری آن در تاریخ هنر، به درک بهتری از این حرکت جدید هنری دست یابد و هم‌چنین پتانسیل رهایی‌بخش هنر رمزنگاری را در حیطة بازارمحوری مورد مطالعه قرار دهد.
روش پژوهش: این پژوهش با هدف بنیادی و روش تاریخی-توصیفی برای پاسخ به سؤالات خود، از نظرات اندیشمندانی چون «لوسی لیپارد»، «والتر بنیامین» و «ژان بودریار» بهره برده است. نمونه‌ای از آثار کریپتوآرت نیز در تحقیق پیش‌رو مورد مطالعه قرار گرفته است؛ روش نمونه‌گیری غیرتصادفی، هدفمند و شامل اثر هنرمند نام‌آشنای معاصر «دیمین هرست» است که پروژة وی بازتاب بیش‌تری در رسانه‌ها داشته و قیمت فروش آن قابل توجه بوده است.
نتیجهگیری: نتایج روشن می‌سازد کریپتوآرت از این‌رو هنر است که در امتداد مفاهیم پیشین تاریخ هنر معاصر در تکاپوی بازتعریف هنر و نمایاندن رابطة آن با زندگی است. تکنولوژی در این رویه تازه می‌کوشد از طریق منضم‌کردن یک دارایی مجازی به آثار، اصالت و یگانگی مد نظر مدرنیسم را به هنر دیجیتال باز‌گرداند. هم‌چنین یافته‌ها بیانگر این‌ هستند که هنر رمزنگاری‌شده می‌تواند فرصت‌ها و تهدید‌هایی را برای اقتصاد هنر به همراه داشته باشد؛ از یک‌سو توانایی تمرکززدایی و به چالش‌کشیدن چارچوب‌های مرسوم بازار سرمایه‌محور هنر را دارد و از سوی دیگر می‌تواند به ابزاری جهت تقویت فرایند کالاشدگی و تسلط مجدد سرمایه بر هنر تبدیل شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

CryptoArt; A Fusion Between Art and Blockchain Technology

نویسندگان [English]

  • Guita Ahmadi 1
  • Zahra Rahbarnia 2
1 M.A. Student of Art Research, Department of Art Research, Faculty of Art, Alzahra University, Tehran, Iran.
2 Associate Professor, Department of Research of Art, Faculty of Art, Alzahra University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Abstract
Problem statement: The latest fusion between art and blockchain technology has created a new artistic movement called CryptoArt. This emerging method, which has recently attracted the art world’s attention, requires exceptional understanding and reading.The current research seeks to answer what turns this innovative technology into art and tries to determine whether CryptoArt can challenge market-oriented and commoditized art in the capitalist system.
Research objective: The purpose of the upcoming study is to get to know the way technology works in CryptoArt and trace its formation grounds in the history of art, to achieve a better understanding of this new artistic movement, and also to study the emancipatory potential of CryptoArt in the market-oriented field.
Research method: The present study draws upon the opinions of thinkers such as “Lucy Lippard,” “Walter Benjamin” and “Jean Baudrillard” and uses a fundamental purpose and historical-descriptive method to answer its questions. This research attempts to study an example of CryptoArt; The non-random sampling method was purposeful and includes the work of the well-known contemporary artist Damien Hirst, whose project has been reflected in the media, and whose sale price has been significant.
Conclusion: The results make it clear that CryptoArt follows the concepts of contemporary art history to redefine art and show its relationship with life. In this new procedure, technology tries to restore the authenticity and uniqueness of modernism to digital art by adding a virtual asset to the works. Also, the findings indicate that encrypted art can bring opportunities and threats to the art world. On the one hand, it can decentralize and challenge the conventional frameworks of the capital-oriented art market, and on the other hand, it can become a tool to strengthen the commodification process and re-dominate capital over art.

کلیدواژه‌ها [English]

  • CryptoArt
  • Non-fungible token
  • Digital art market
  • Authenticity of artwork
  • Walter Benjamin
آرچر، مایکل. (1389). هنر بعد از 1960 (ترجمة کتایون یوسفی). تهران: حرفة هنرمند.
ابراهیمی مینق، جعفر؛ امیری، محمد و عامری، مهدی. (1386). مکتب فرانکفورت و نظریة انتقادی (آراء و نظریه‌ها). پژوهشنامة علوم اجتماعی، 1 (4)، 65-86.
بنیامین، والتر. (1366). نشانه‌ای به رهایی: مقاله‌های برگزیده (ترجمة بابک احمدی). تهران: تندر.
احمدی، بابک. (1387). حقیقت و زیبایی: درس های فلسفة هنر. تهران: مرکز.
الگر، دیتمار. (1390). گرایش‌های ضد هنری: دادائیسم (ترجمة فاطمه عبادی). تهران: آبان.
باغبان ماهر، سجاد و غلامیان، بهاره. (1389). اصالــت آثــار هنــری. حکمــت و معرفــت، 5 (10)، 44-49.
بشیریه، حسین. (1376). تاریخ اندیشه‌های سیاسی در قرن بیستم: اندیشه‌های مارکسیستی. تهران: نشر نی.
بودریار، ژان. (1381). در سایه‌های اکثریت‌های خاموش (ترجمة پیام یزدانجو). تهران: مرکز.
بیگزبی، سی.و.ای. (1386). دادا و سورئالیسم (ترجمة حسن افشار). تهران: مرکز.
پارمزانی، لوردانا. (1390). شورشیان هنر قرن بیستم (ترجمة مریم چهرگان، سمانه میرعابدی). تهران: نظر.
درشر، دانیلا. (1399). مبانی بلاک‌چین: مقدمه‌ای غیر فنی در 25 گام (ترجمة سیاوش تفضلی). تهران: صفحة سفید.
رهبرنیا، زهرا و مصدری، فاطمه. (1394). تأثیر رسانه‌های نوین بر تعاملی‌شدن هنر جدید با رویکردی به نظریة هنر در عصر بازتولیدپذیری مکانیکی. مجلة جهانی رسانه، 10 (2)، 221-235.
فریور، شاهو. (1400). توکن غیر قابل معاوضه (NFT) چیست و چگونه می‌توان آن را خرید. جهان گستر، 19 (193)، 40-43.
کشمیرشکن، حمید. (1398). درآمدی بر نظریه و اندیشة انتقادی در تاریخ هنر. تهران: چشمه.
مک آیور لوپس، دومینیک. (1397). فلسفه هنر رایانه‌ای (ترجمة عرفان قادری). تهران : ققنوس.
ناصر، مهدی و رضوی، سید محمدحسن. (1398). تحلیل حقوقی کارکرد قراردادهای هوشمند در نقل و انتقالات دیجیتالی در بازارهای مالی. پژوهشنامة بازرگانی، 24 (93)، 33-70.
 
Akten, M. (2021). A Guide to Ecofriendly CryptoArt (NFTs). Retrieved from  http://vaa.journal.art.ac.ir/journal/authors.note
Aluma-Baigent, A. (2021). Crypto: Art, Currency, and Capital. Unpublished master’s thesis. University of Ottawa, Calgary, Canada.
Brown, N. (2019). Autonomy: The social ontology of art under capitalism. Durham: Duke University Press.
Davis, B. (2021). I Looked through all 5,000 Images in Beeple’s $69 Million Magnum Opus.What I found isn’t so pretty. Retrieved  from https://news.artnet.com/opinion/beeple-everydays-review-1951656.
Finucane, B. (2018). Creating with blockchain technology: the” provably rare” possibilities of crypto art. Unpublished Ph.D. thesis. University of British Columbia, Faculty of Art History, Vancouver, Canada.
Franceschet, M., Colavizza, G., Finucane, B., Ostachowski, M. L., Scalet, S., Perkins, J. & Hernández, S. (2021). Crypto art: A decentralized view. Leonardo, 54 (4), 402-405.‏
Goldstein, C. (2021). Damien Hirst’s New NFT Project Forces Buyers to Choose between Owning a Digital Token or a Work on Paper. Retrieved from https://news.artnet.com/art-world/damien-hirst-the-currency-198535
‏Glauser, A., Holder, P., Mazzurana, T., Moeschler, O., Rolle, V. & Schultheis, F. (Eds.). (2020). The sociology of arts and markets: New developments and persistent patterns. London: Palgrave Macmillan.
Hermann, C. (2021). The critique of commodification: Contours of a post-capitalist society. Oxford: Oxford University Press.‏
Kosuth, J. (1966). Art after philosophy (1969). Art After Philosophy After, Collected Writings 1966-1990.
Lotti, L. (2016). Contemporary art, capitalization and the blockchain: On the autonomy and automation of art’s value. Finance and Society, 2(2), 96-110.
Lee, I. (2022). Sales of Bored Ape Yacht Club NFTs jump past $1 billion amid heightened interest from celebrity collectors. Retrieved from https://markets.businessinsider.com/news/currencies/bored-ape-yacht-club-nft-sales-1-billion-opensea-bayc-2022-1
Noujeim, G. M. (2021). Art and Capitalism. Academia Letter. Article 2262.
Sidorova, E. (2019). The cyber turn of the contemporary art market. In Arts, 8 (3), 84-94.
Shaw, A. (2021). NFT breakthrough: Ethereum co-founder Joe Lubin creats 99% enery efficient blockchain and Damien Hirst is its first artist. Retrieved from https://www.theartnewspaper.com/2021/03/30/nft-breakthrough-ethereum-co-founder-joe-lubin-creates-99percent-energy-efficient-blockchainand-damien-hirst-is-its-first-artist.