واکاوی نظری مفهوم مکان و مدیریت مکان در رهیافت نوین جرم‌شناسی مکانی

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری معماری،گروه معماری، دانشکدۀ فنی مهندسی، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران.

2 استادیار گروه معماری، دانشکدۀ فنی مهندسی، واحد هشتگرد، دانشگاه آزاد اسلامی، هشتگرد، ایران.

3 استادیار گروه معماری، واحد پروفسور حسابی، دانشگاه آزاد اسلامی، تفرش، ایران.

4 استادیار گروه معماری، دانشکدۀ فنی مهندسی، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران.

چکیده

چکیده
بیان مسئله: چالش ناامنی، یکی از پردوام‌ترین دغدغه‌های زندگی شهری در طول زمان بوده و امنیت نیز یکی از شاخص‌های مهم کیفیت زندگی است. در این میان دانش جرم‌شناسی، جرم‌شناسی محیطی و رویکردهای موقعیت‌محور پیشگیری از جرم تحولات مختلفی داشته‌اند. تحلیل‌های خٌرد و مکان‌محور از جرایم شهری یکی از راهبردهای نوین در پیشگیری از جرم است. بر این اساس هم‌اکنون، مفاهیمی همانند «مکان» و «مدیریت مکان»، نقش ارزشمندی در جرم‌شناسی یافته‌اند که کم‌تر بدان توجه شده است. در قرائت‌های کنونی از مکان مفهوم مکان تقلیل به قرائت‌های سنتی کلان مقیاس و میانی مقیاس آن شده و از سوی دیگر تکنیک مدیریت مکان در انزوای معرفی نظری و کاربست تجربی در بین متون داخلی قرار دارد.
هدف پژوهش: هدف از این مقاله، شناخت نظری دو مفهوم کلیدی یاد شده در قالب یک نظام طبقه‌بندی صحیح معرفتی همسو با دانش جرم‌شناسی محیطی و جرم‌شناسی مکان است.
روش پژوهش: رویکرد تحقیق، کیفی و ناظر بر مطالعات کتابخانه‌ای و روش تحلیل اسنادی است. راهبرد تحقیق ناظر بر استفادة نظام‌مند و منظم از داده‌های اسنادی ثانویه در جهت کشف، استخراج، طبقه‌بندی در سه حوزة مفهومی پایه‌ای مطالعه شامل مفهوم مکان، مفهوم مدیریت مکان و رویکرد جرم‌شناسی مکان است.
نتیجهگیری: نتایج تحقیق نشان داد، مفهوم مکان در ادبیات تخصصی و بین‌رشته‌ای جرم‌شناسی دارای دو سطح قرائت سنتی و قرائت نوین هستند. هم‌چنین، در قرائت‌های نوین جرم‌شناسی مکانی، «مکان»، از منظر جرم‌شناسی حداقل در سه حوزة «رشد مفهومی»، «رشد دانشی» و «رشد سودمندی» عمیقاً جهش داشته و نیازمند خوانش یکپارچه است. بر این اساس مکان و «مدیریت مکان»، نیز حداقل از سه زاویة «نظریه‌های مکان‌محور جرم‌شناختی»، «نظریه‌های پیشگیری از جرم» و «نظریه‌های عملیات پلیسی» قابل ردیابی علمی است. در مجموع در این مطالعه، با موقعیت‌یابی نظری؛ نظام معنایی=مفهومی مکان و شبکة عینی آن واکاوی و تفسیر شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Theoretical Analysis of the Concept of Place and Place Management in a New Approach to Criminology of Place

نویسندگان [English]

  • Morteza Biabani 1
  • Mohammad Behzadpour 2
  • Mitra Kalantari 3
  • Mohammad Reza jalali 4
1 Ph.D Student in Architecture, Department of Architecture, Faculty of Engineering, Arak Branch, Islamic Azad University, Arak, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Architecture, Hashtgerd Branch, Islamic Azad University, Hashtgerd, Iran.
3 Assistant Professor of Architecture , Department of Architecture, Professor Hessabi Branch, Islamic Azad University, Tafresh , Iran.
4 Assistant Professor, Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, Arak Branch, Islamic Azad University, Arak, Iran.
چکیده [English]

Abstract
Problem statement: Insecurity has been one of the most enduring concerns of urban life over time, and security is one of the most important indicators of the quality of life in urban spaces. Meanwhile, the fields of criminology, environmental criminology, and place-based crime prevention approaches have undergone various changes. Place-oriented and micro-centric analysis of urban crimes is one of the new operational strategies to prevent crime. At present, concepts such as “place” and “place management” have found valuable roles in criminology. Despite their roles, they have been less considered. In the current readings of the concept of place, it has been reduced to its traditional macro- and meso-scale readings, and on the other hand, the technique of place management lies in the isolation of theoretical introduction and empirical application among domestic texts.
Research objective: This article aims to analyze these two key concepts theoretically in the form of a correct epistemological classification system in line with the knowledge of environmental criminology and the criminology of place.
Research method: This study is qualitative and based on library studies and document analysis. Also, this study focuses on the systematic use of secondary documentary data for discovery, extraction, and classification in three basic conceptual areas, including “the concept of place,” “the concept of place management,” and “the approach of criminology of place.”
Conclusion: According to the results, the concept of place in specialized and interdisciplinary criminology literature has two levels: traditional reading and modern reading. Also, in modern readings, “place” has jumped significantly in at least three areas of “conceptual growth,” “knowledge growth,” and “utility growth” and requires a coherent reading. Therefore, place and place management are scientifically traceable from at least three angles: “criminology of place theories,” “crime prevention theories,” and “theories of policing.” In sum, through the theoretical positioning technique, both the semantic-conceptual system of “place” and its objective network were analyzed and interpreted.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Security
  • Crime Prevention
  • Criminology of Place
  • Place
  • Place Management
احمدآبادی، زهره؛ صالحی هیکویی، مریم و احمدآبادی، علی. (1386). رابطة مکان و جرم: مطالعة آسیب‌شناسی گیم نت‌های شهر تهران. رفاه اجتماعی، 7 (27)، 253-275.
افراسیابی، علی (1390). از طبقه‌بندی بزهکاران تا طبقه‌بندی تکنیک‌های پیشگیری وضعی از جرم. مطالعات پیشگیری از جرم، 6 (20)، 99-128.
افراسیابی، علی و یاراحمدی، مسعود. (1391). بررسی راهبردهای طراحی و مدیریت مکان برای پیشگیری وضعی از جرم. مطالعات پیشگیری از جرم، 7 (24)، 159-184.
صادقی فسایی، سهیلا و عرفان‌منش، ایمان. (1394). مبانی روش‌شناختی پژوهش اسنادی در علوم اجتماعی، مورد مطالعه: تأثیرات مدرن‌شدن بر خانوادة ایرانی. راهبرد فرهنگ، 8 (29)، 61-91.
صالحی، اسماعیل. (1387). ویژگی‌های محیطی فضاهای شهری امن. تهران: مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری.
عارفی، مهیار. (1380). به سوی رویکرد دارایی-مبنا برای توسعة اجتماع محلی (ترجمة نوین تولایی). هنرهای زیبا، (10)، 22-33.
عسکری، محسن و رجبی، آزیتا. (1395). تحلیلی بر ارتقای امنیت فضاهای شهری به کمک سیاست مکان‌محور محیط از محیط، مطالعة موردی: محله‌های لشکر شرقی و لشکر غربی منطقه 8 تهران. مطالعات پیشگیری از جرم، 11 (38)، 86-122.
علیوردی‌نیا، اکبر و علیمردانی، منا. (1396). کاربست تجربی نظریة فعالیت‌های روزمره در بررسی رفتارهای انحرافی دانشجویان. جامعه‌شناسی کاربردی، 28 (3)، 1-24.
کاشانی‌جو، خشایار. (1389). بازشناخت رویکردهای نظری به فضاهای عمومی شهری. هویت شهر، 4 (6)، 95-106.
کاکرین، آلن. (1397). سیاست‌های شهری: رویکردی انتقادی (ترجمة عارف اقوامی‌مقدم). تهران: آذرخش.
کلانتری، میترا. (1398). تبیین اثرات مدیریت مکان بر امنیت فضاهای عمومی شهری در کلان‌شهر تهران (پایان‌نامة منتشرنشدة دکتری شهرسازی). دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، دانشکدة فنی و مهندسی.
کلانتری، میترا، شیعه، اسماعیل، رفیعیان، مجتبی (1399). الگوی رابطه‌ای مدیریت مکان-جرم به‌عنوان رهیافتی روش‌شناختی در جرایم شهری. دانش انتظامی، 22 (4)، 25-67.
کلانتری، میترا؛ شیعه، اسماعیل و رفیعیان، مجتبی. (1400). تحلیل محتوای جرایم مکان‌محور شهر تهران در بازه زمانی 1390-1398 خورشیدی، مطالعة موردی: محله‌های نارمک، نازی‌آباد و پونک. هفت حصار، 10 (35)، 47-68.
گلدوزیان، ایرج (1369). حقوق جزای عمومی ایران. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
مقیمی، مهدی (1396). بررسی نقش مکان در ایجاد موقعیت جرم؛ تدوین و تنظیم تدابیر و راه‌کارهای مکان‌محور برای پیش‌گیری وضعی از جرم. فصلنامة انتظام اجتماعی، 8 (21)، 155-186.
نجفی ابرندآبادی، علی حسین و گلدوزیان، حسین (1397). جرم‌شناسی پست‌مدرن و رویکرد آن به جرم و  علت‌شناسی جنایی. فصلنامة پژوهش حقوق کیفری، 6 (23)، 9-46.
 
Amemiya, M. & Ohyama, T. (2019). Toward a test of the “Law of Crime Concentration” in Japanese cities: a geographical crime analysis in Tokyo and Osaka. Crime Sci, 8 (11), 1-6.
Bannister, J., O’Sullivan, A. & Bates, E. (2019). Place and time in the Criminology of Place. Theoretical Criminology, 23 (3), 315–332.
Benson, M. L., Madensen, T. D. & Eck, J. E. (2009). “White-Collar Crime from an Opportunity Perspective”, In Simpson, S.S., Weisburd, D. (Eds). The Criminology of White-Collar Crime, NY: Springer Science+Business Media, LLC, 175-193.
Bichler, G., Schmerler, K. & Enriquez, J. (2013).”Curbing Nuisance Motels: An Evaluation of Police as Place Regulators”. policing: An International Journal of Police Strategies & Management, 36 (2), 437 – 462.
Boba Santos, R. (2017). Crime Analysis with Crime Mapping. SAGE Publications, Inc.
Boba Santos, R. & Santos, R. (2014). “Theft at Construction Sites”. In Bruinsma, G., Weisburd, D. (Eds) .Encyclopedia of Criminology and Criminal Justice. New York: Springer Science+Business.
Bottoms, A. E., Wiles, P. (1992). “Explanations of Crime and Place”, In Evans, D.J., Fyfe, N.R., Herbert, D.T. (Eds). Crime, Policing and Place Essays in Environmental Criminology, NY: Rutledge.
Bottoms, A. E. & Wiles, W. (2002). Environmental criminology. In M. Maguire, R. Morgan, & R. Reiner (Eds.), Oxford Handbook of Criminology. Oxford: Oxford University Press.
Braga, A. A., Weisburd, D. (2006). Critic: Problem-oriented policing: the Disconnect between principles and practice, In Weisburd, D., Braga, A. A. (Eds). Police Innovation Contrasting Perspectives, Cambridge: Cambridge University Press.
Brantingham, P. J. & Brantingham, P. L. (1975). The spatial patterning of burglary, Howard Journal of Penology and Crime Prevention, (14), 11–24.
Brantingham, P. L. & Brantingham, P. J. (1993). “Nodes, paths and edges: considerations on the complexity of crime and the physical environment”, Journal of Environmental Psychology 13, 3–28.
Buerger, M. E. & Mazerolle, L. G. (1998). Third-party policing: A theoretical analysis of an emerging trend. Justice Quarterly, 15 (2), 301–328.
Burgess, E. W. (1916). Juvenile delinquency in a small city. Journal of the American Institute of Criminal Law and Criminology, (6), 724–728.
Carmona, M., de Magalhães, C. & Hammond, L. (2008). “Public Space, The management dimension. New York: Routledge.
Carmona, M., Heath, T., Oc, T. & Tiesdell, S. (2003). Public Spaces - Urban Places. New York: Architectural Press.
Carrabine, E., Cox, P., Lee, M., Plummer, K. & South, N. (2009). Criminology: A Sociological Introduction. New York: Routledge.
Carter, R. L. & Hill, K. Q. (1979). The Criminal’s Image of the City, Pergamon Policy Studies on Crime and Justice, New York: Pergamon Press.
Clarke, R. V. & Eck, J. E. (2005). “Crime Analysis For Problem Solvers In 60 Small Steps, Center for Problem-Oriented Policing”, U.S. Department of Justice, Office of Community Oriented Policing Services.
Clarke, R. V. G. (1980). Situational crime prevention: theory and practice. British Journal of Criminology, (20), 449-460.
Cornish, D. B. & Clarke, R. V. (2003). Opportunities, Precipitators and Criminal Decisions: A Reply to Wortley’s Critique of Situational Crime Prevention. Crime Prevention Studies, (16), 41-96.
Creswell, J. W. (2014). Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (4th Ed), Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
Eck, J. E. & Guerette, R. T. (2012). “Own the Place, Own the Crime” Prevention, How Evidence about Place-Based Crime Shifts the Burden of Prevention” In Loeber, R. Welsh, B.C. (Eds). The Future of Criminology, New York: Oxford University Press.
Eck, J. E. & Weisburd, D. (1995). “Crime Places in Crime Theory”. In: Eck JE, Weisburd, D, (Eds). Crime and place, vol 4. The Police Executive Research Forum, Washington, DC, 1–34.
Eck, J. E. (1994). Drug markets and drug places: a case– control study of the spatial structure of Illicit drug dealing, Unpublished Ph.D. dissertation, University of Maryland, College Park.
Eck, J. E. (2015). Who Should Prevent Crime at Places? The Advantages of Regulating Place Managers and Challenges to Police Services, Policing, 9 (3), 223–233.
Eck, J. E., Clarke, R. V. & Guerette, R. T. (2007). “Risky Facilities: Crime Concentration in Homogeneous Sets of Establishments and Facilities”. Crime Prevention Studies, (21), 225–264.
Ekblom, P. (2011). Crime Prevention, Security and Community Safety Using the 5Is Framework. New York: Palgrave Macmillan.
Emsley, C. (2005). Crime and Society in England 1750–1900. Harlow: Pearson Education Limited.
Felson, M. (1995). Those who discourage crime. In J. E. Eck & D. Weisburd (Eds.), Crime and place Monsey, New York: Criminal Justice Press.
Garland, D. (2001). The Culture of Control, Crime and Social Order in Conterriporary Society, Chicago: The University of Chicago Press.
Gilling, D. (2005). Crime Prevention: Theory, Policy and Politics. London: Routledge.
Graham. C. & Clarke, J. (1996). ”Dangerous Places: Crime and the City”, In Mucie. J., McLaughlin. E. (eds.) (1996). The problem of crime, London: sage Publishers Ltd.
Groff, E. R., Weisburd, D. & Yang, S. M. (2010). Is it Important to Examine Crime Trends at a Local “Micro” Level? A Longitudinal Analysis of Street to Street Variability in Crime Trajectories. J Quant Criminol, (26), 7-32.
Herold, M., Biehl, R. & Madensen, T. D. (2017). Understanding Crime-Place Networks, 27th Annual Problem-Oriented Policing Conference, October 2-4, Houston, Texas.
Hillier, B. & Ozlem. S. (2012). “Safety in Numbers: High-Resolution Analysis of Crime in Street Networks” In Vania Ceccato (Eds).The Urban Fabric of Crime and Fear, Dordrecht: Springer.
Hitchcock, A. (1960). “PSYCHO”, a Police Movie, Directed by ALFRED HITCHCOCK, SHAMLEY Production.
Hoke, S. A. (2013). Place Management in a Correctional Setting, (Unpublished Ph.D. Thesis). Temple University Graduate Board.
Johnston, J. & Shearing, C. (2003). Governing Security, Exploration in Policing and Justice. London: Routledge.
Kikuchi, G. (2010). Neighborhood Structures and Crime, A Spatial Analysis. LFB Scholarly Publishing LLC, El Paso.
Lee, M., Herborn, P. (2003). “The Role of Place Management in Crime Prevention: Some Reflections on Governmentality and Government Strategies”. Current Issues in Criminal Justice, 15(1), 26-39.
Loukaitou-Sideris, A. (2012). Safe on the move: The importance of the built environment. In V. Ceccato (Ed.), The urban fabric of crime and fear (pp. 85–110). Netherlands: Springer.
Madensen, T. D. & Eck, J. E. (2013). “Crime places and place management”, In Cullen, F.T. and Wilcox, P. (Eds). The Oxford handbook of criminological theory, New York: Oxford University Press.
Madensen, T. D. (2007). Bar Management and Crime: Toward a Dynamic Theory of Place Management and Crime Hotspots. Unpublished Ph.D. Thesis. Cincinnati, OH: University of Cincinnati.
Mant, J. (1998). Place management: why it works and how to do it. SYDNEY VISION, UTS Papers in Planning , 3(13)..
Mazerolle, L. & Ransley, J. (2006). Advocate: “The case for third-party policing”, In Weisburd, D., Braga, A.A. (Eds). Police Innovation Contrasting Perspectives, Cambridge: Cambridge University Press.
Mazerolle, L., Ransley, J. (2005). Third Party Policing.Cambridge: Cambridge University Press.
Mucie. J. & McLaughlin. E. (1996).”Introduction”, In Mucie. J., McLaughlin. E. (Eds). The problem of crime, London: sage Publishers Ltd.
Mucie, J. (1996).”The Construction and Deconstruction of Crime”, In Mucie. J., McLaughlin. E. (eds.) (1996). The problem of crime, London: sage Publishers Ltd.
National Crime Prevention Institute, NCPI (2001). Understanding Crime Prevention. Woburn: Butterworth–Heinemann.
Paulsen, D. J. (2013). Crime and Planning Building Socially Sustainable Communities. Boca Raton: CRC Press.
Payne, T. C. (2010). Does Changing Ownership Change Crime? An Analysis of Apartment Ownership and Crime in Cincinnati,Unpublished Ph.D. Thesis. Cincinnati, OH: University of Cincinnati.
Sampson, R., Eck, J. E. & Dunham, J. (2010). “Super Controllers and Crime Prevention: A Routine Activity Explanation of Crime Prevention Success and Failure”.Security Journal, 23 (1), 37–51.
Schneider, S. (2015). Crime Prevention, Theory and Practice. London: Taylor & Francis Group: Crc Press.
Scott, M., Eck, J., Knutsson, J. & Goldstein, H. (2008). Problem-oriented policing and environmental criminology, In Wortley, R., Mazerolle, L. (Eds). Environmental Criminology and Crime Analysis, Devon: Willan Publishing.
Shaw, C. R. & McKay, H. D. (1942). Juvenile delinquency and urban areas: A study of rates of delinquency in relation to differential characteristics of local communities in American cities. Chicago: University of Chicago Press.
Sherman, L. W., Gartin, P. R. & Buerger, M. E. (1989). Hot spots of predatory crime: Routine activities and the criminology of place. Criminology, (27), 27–55.
Sidebottom, A. & Wortley, R. (2016). “Environmental Criminology”, In Piquero, A. R. (2016). The Handbook of Criminological Theory. West Sussex: John Wiley & Sons, Ltd.
Skogan, W. G. (2006). Advocate: The promise of community policing, In Weisburd, D., Braga, A. A. (Eds). Police Innovation Contrasting Perspectives, Cambridge: Cambridge University Press.
Tilley, N. (2009). Crime Prevention. Devon: Willan Publishing.
UNODC. (2010). Handbook on the crime prevention guidelines making them work, United Nations Office on Drugs and Crime, Criminal Justice Handbook Series, No. E.10.IV.9, United Nations Publication.
Webster, C. (2006).”Forward”, In Dijk, M.P.V. (2006). Managing Cities in Developing Countries, the Theory and Practice of Urban Management, Massachusetts: Edward Elgar Publishing.
Weisburd D. & Telep C. W. (2010).”The efficiency of place based policing”. J Police Stud, (17), 247–262.
Weisburd, D. & Braga, A. A. (2006). Advocate: Hot spots policing as a model for police innovation, In Weisburd, D., Braga, A.A. (Eds). Police Innovation Contrasting Perspectives, Cambridge: Cambridge University Press.
Weisburd, D. & Telep, C. W. (2014). “Law of Crime Concentrations at Places”, In Bruinsma, G., Weisburd, D. (Eds). Encyclopedia of Criminology and Criminal Justice, New York: Springer Science+Business Media.
Weisburd, D. (2015). The Law of Crime Concentration and the criminology of place. Criminology, 53 (2), 133–157.
Weisburd, D., Bushway, S., Lum, C. & Yang, S. M. (2004). Trajectories of crime at places: A longitudinal study of street segments in the city of Seattle. Criminology, 42 (2), 283–321.
Weisburd, D., Groff, E. R. & Yang, S. M. (2012). The Criminology of Place, Street Segments and Our Understanding of the Crime Problem. NY: Oxford University Press.
Welsh, B. C. & Farrington, D. P. (2009). Making Public Places Safer, Surveillance and Crime Prevention. NY: Oxford University Press, Inc.
Wilcox, P., Cullen, F. T. & Feldmeyer, B. (2018). Communities and Crime, an Enduring American Challenge.Pennsylvania: Temple University Press.