تبیین کیفیت فضای معماری کتابخانه‌های پردیس دانشگاهی مبتنی بر ترجیحات کاربران

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر معماری، دانشکدۀ معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.

2 استاد گروه معماری و مرمت، دانشکدۀ معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.

3 دانشیار گروه معماری، دانشکدۀ معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.

چکیده

بیان مسئله: اگرچه ممکن است عدم تمایل دانشجویان در استفاده از فضای کتابخانه‌های پردیس دانشگاهی، محتملا دلایلی نظیر تداخل ساعات آموزشی با زمان فعالیت کتابخانه و یا گسترش و دسترسی آسان به منابع دیجیتال از طریق نرم‌افزارهایِ قابل نصب بر روی گوشی‌های تلفن همراه و یا کامپیوتر را در بر داشته باشد، لکن معیارهای طراحی معماری در فضای کتابخانه‌های دانشگاهی نیز در فقدان حضورپذیری کاربران بی‌تاثیر نیست.


چکیده
بیان مسئله: اگرچه ممکن است عدم تمایل دانشجویان در استفاده از فضای کتابخانه‌‌های پردیس دانشگاهی دلایلی نظیر تداخل ساعات آموزشی با زمان فعالیت کتابخانه و یا گسترش و دسترسی آسان به منابع دیجیتال از طریق نرم‌‌افزارهای قابل نصب بر روی گوشی‌‌های تلفن همراه و یا کامپیوتر را در بر داشته باشد، لکن معیارهای طراحی معماری در فضای کتابخانه‌‌های دانشگاهی نیز در فقدان حضورپذیری کاربران بی‌‌تأثیر نیست.
هدف پژوهش: پژوهش حاضر درصدد شناسایی معیارهایی است که ضمن ارتقاء کیفیت فضای معماری کتابخانه‌های پردیس دانشگاهی، به جذب حداکثری کاربران و افزایش حضورپذیری ایشان در کتابخانه‌‌های دانشگاهی بینجامد.
روش پژوهش: این تحقیق با رویکرد کیفی و به ‌‌روش نظریة داده‌‌بنیاد انجام شده است. داده‌‌های حاصل از مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته با 14 نفر از کاربران کتابخانه‌‌های پنج دانشگاه در شهر تهران، طی سه مرحلة کدگذاری باز، محوری و گزینشی انجام شد. کدهای باز در قالب 33 گزاره، مفهوم‌‌سازی شد. همچنین کدهای محوری مشتمل بر 20 مقولة عمده بود که در مرحلة بعد، کدهای انتخابی با پنج هسته استخراج شدند.
نتیجهگیری: فراهم‌‌آوردن فضاهایی جهت اوقات فراغت و رفع خستگی و امکان دید مطلوب به فضای سبز و برخورداری از چشم‌‌اندازهای بصری متنوع، امکان تعامل گروهی، در نظر گرفتن شرایط مربوط به آسایش محیطی در فضاهای مطالعه، ملاحظات مربوط به حریم ارتباط بصری با دیگر فضاهای کتابخانه برای دختران، سازماندهی فضایی، کیفیت عملکردی مبلمان و قفسه‌‌بندی (مناسب‌‌سازی مبلمان برای نشستن طولانی‌مدت و رعایت ملاحظات ارگونومیک) و در نظرگرفتن جنبه‌‌های مدیریت و برنامه‌‌ریزی در ارتباط با نیروی انسانی، به عنوان عوامل مؤثر بر مطلوبیت فضای کتابخانه‌‌های پردیس دانشگاهی تعیین شدند.

نتیجه‌گیری: فراهم‌آوری فضاهایی جهت اوقات فراغت و رفع خستگی و امکان دید مطلوب به فضای سبز و برخورداری از چشم-اندازهای بصری متنوع، امکان تعامل گروهی، در نظر گرفتن شرایط مربوط به آسایش محیطی در فضاهای مطالعه، ملاحظات مربوط به حریم ارتباط بصری با دیگر فضاهای کتابخانه برای دختران، سازماندهی فضایی، کیفیت عملکردی مبلمان و قفسه‌بندی (مناسب-سازی مبلمان برای نشستن طولانی مدت و رعایت ملاحظات ارگونومیک) و در نظرگرفتن جنبه‌های مدیریت و برنامه‌ریزی در ارتباط با نیروی انسانی، به عنوان عوامل موثر بر مطلوبیت فضای کتابخانه‌های پردیس دانشگاهی تعیین شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining the Quality of the Architectural Space in Academic Libraries Based on User Preferences

نویسندگان [English]

  • Vahid Majidi 1
  • Fatemeh Mehdizadeh Saradj 2
  • Mohammad Ali Khanmohammadi 3
1 Architectural Researcher , School of Architecture & Environmental Design, Iran University of Science & Technology , Tehran, Iran.
2 Professor, School of Architecture & Environmental Design, Iran University of Science & Technology , Tehran, Iran.
3 Associate Professor, School of Architecture & Environmental Design, Iran University of Science & Technology , Tehran, Iran.
چکیده [English]

Abstract
Problem statement: Although the unwillingness of students to use academic libraries may have such reasons as the interference of class times with the working hours of libraries, the spread of electronic resources, and easy access to them through applications that can be installed on cell phones and computers, the architectural design criteria in academic library spaces can also affect in the lack of presence of users.
Research objective: The present research aimed to identify criteria that lead to the maximum attraction of users and increase their presence in academic libraries while improving the quality of the architectural space of academic libraries.
Research method: Using a qualitative approach, this research was done by the grounded theory method. The data obtained from semi-structured interviews with 14 users of 5 academic libraries in Tehran were coded in the three phases of open, axial, and selective coding. 33 propositions were obtained as open codes. Axial codes were extracted from 20 main categories and finally, 5 cores were recognized as the selective codes.
Conclusion: Providing spaces for leisure time and relaxation, views of vegetation, diverse visual views, the possibility of group discussion, the environmental comfort in the study halls, considerations related to the privacy of visual connection between the women's spaces and other library spaces, spatial organization, functional quality of furniture and shelves (suitable furniture for long-term sitting and observation of ergonomics), and management and planning for human resources were determined as factors affecting the desirability of academic libraries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Academic libraries
  • Architecture
  • Quality of space
  • User preferences
  • Grounded theory
اسدی، مریم و مهدیقلی، حمید. (1395). فضای مشترک اطلاعاتی: آینده کتابخانه‌‌های دانشگاهی. تعامل انسان و اطلاعات، 3 (2)، 43-55.
بهپور، باوند و سیامک، مرضیه. (1392). تحلیل طرح معماری کتابخانه ملی ایران از نقطه نظر مسیر حرکتی کاربران. کتابداری و اطلاع‌رسانی، 16(1)، 167-188.
پاکزاد، جهانشاه. (1389). مبانی نظری و فرایند طراحی شهری. تهران: شهیدی.
پاکزاد، جهانشاه. (1399). الفبای کیفیت‌‌های فضایی برای طراحان. تهران: آرمانشهر.
تعاونی(خالقی)، شیرین.  (1377). استانداردهای وسایل و تجهیرات کتابخانه‌‌ها و مراکز اطلاع رسانی. (با همکاری ناصر آصفی).  تهران: شرکت چاپ و نشر طلاکوب.
تعاونی(خالقی)، شیرین و همکاران. (1390). استانداردهای کتابخانه‌‌های دانشگاهی ایران. تهران: کتابدار.
تصویری قمصری، فاطمه. (1388). بررسی میزان رضایت پژوهشگران پژوهشکده مهندسی جهاد کشاورزی از خدمات اطلاع‏رسانی این پژوهشکده. تحقیقات کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاهی، 43(1)، 73-96.
چشمه سهرابی، مظفر؛ رحیم سلمانی، آرزو و رحیم سلمانی، آسیه. (1390). تأثیر رنگ در معماری داخلی فضای کتابخانه‌‌های دانشگاهی. کتابداری و اطلاع‌‌رسانی، (53) ، 39-70.
عازم، پرویز. (1386). ساختمان و تجهیزات کتابخانه: مدیریت و برنامه‌‌ریزی. تهران: کتابدار وابسته به شرکت خدمات اطلاع رسانی کتابدار فرزانه.
 غفاری، عباس؛ میرغلامی، مرتضی و شفائی، بیتا. (1400). ادراک تباین صوتی در تجربه حرکت در فضاهای بازار تبریز. باغ نظر، 18(100)، 59-78.
فیضی، محسن؛ حسینی، سیدباقر؛ مجیدی، وحید و احمدی، جواد. (1396). ارزیابی مؤلفه‌‌های مؤثر بر ارتقاء کیفیت فضای معماری درکتابخانه‌‌های عمومی (نمونه موردی کتابخانه مرکزی همدان). هویت شهر، 11(31)، 43-54.
لاهوتی، زهرا؛ قنبران، عبدالحمید و مرادی، ابراهیم. (1394). بررسی نقش طبیعت و معماری در رضایتمندی مراجعان کتابخانه (نمونه موردی، شهر ایلام). فرهنگ ایلام، 16 (47و 46)، 91-114.
مجیدی، فرامرز؛ عظیمی پیرسرایی، سیدرضا و ارقامی، شیرازه. (1388). اندازه‌گیری شدت روشنایی دارای اشکال هندسی نامنظم در شهر زنجان با استفاده از GIS. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان، 17 (66). 61-70.
محمدپور، احمد. (1392). روش تحقیق کیفی ضدروش1 (منطق و طرح در روش شناسی کیفی). تهران: جامعه‌شناسان.
مک کبی، جرارد بی و کندی، جیز آر. (1391). معماری کتابخانه‌ها: طراحی ساختمان کتابخانه عمومی مدرن (ترجمة سیدابوالفضل هاشمی). تهران: یزدا.
نظرپور، محمدتقی؛ نوروزیان ملکی، سعید و احمدی، قنبر. (1398). مؤلفه‌های مؤثر بر رضایتمندی استفاده‌کنندگان از کتابخانه‌های دیجیتالی. مطالعات رسانه‌های نوین، 5(17)، 312979-319.
نظرپور، محمدتقی. نوروزیان ملکی، سعید و احمدی، قنبر. (1399). رویکرد کاربرمحور در طراحی کتابخانه‌‌های دانشگاهی (موردپژوهشی: کتابخانه‌‌های مرکزی دانشگاه‌‌های جامع در شهر تهران و اهواز). مطالعات کتابداری و علم اطلاعات، 12(1)، 31-50
نوروزی، یعقوب و جعفری‌فر، نیره. (1393). معماری استانداردهای کتابخانه دیجیتالی، مبتنی بر مدلO.S.I. . کتابداری و اطلاع‌رسانی، 17(3)، 25-53.
 
Adam, R. (2017). Assessment of library service quality and user satisfaction among undergraduate students of Yusuf Maitama Sule University (YMSU) library. Library Philosophy and Practice (e-journal), 1675. Retrieved May 20, 2022, from: https://digitalcommons.unl.edu/libphilprac/1675/.
Akanmu, W. P., Nunayon, S. S. & Eboson, U. C. (2021). Indoor environmental quality (IEQ) assessment of Nigerian university libraries: A pilot study. Energy and Built Environment, 2(3), 302-314.
Andrews, C., Wright, S. E. & Raskin, H. (2016). Library learning spaces: Investigating libraries and investing in student feedback. Journal of Library Administration, 56(6), 647-672.
Applegate, R. (2009). The library is for studying: Student preferences for study space. The Journal of Academic librarianship, 35(4), 341-346.
Ayoosu, M. I., Lim, Y. W., Leng, P. C., Aule, T. T., Gabriel, K. E., Malaysia, S., ... & Nigeria, A. (2020). Assessment of Passive Architectural Strategies for Natural Ventilation in Libraries within Hot-Humid Climate. International Journal of Scientific Research in Science, Engineering and Technology, 7(1), 60-72.
Beard, J., Byles, L. & Newland, B. (2009). Technology rich learning spaces – opportunities and risks. paper presented at the Fourth Symposium on Social Learning Space: Learning outside the Square, Oxford Brookes.
Beard, J. & Dale, P. (2010). Library design, learning spaces and academic literacy. New Library World, 111 (11/12), 480-492. 
Becker, B. W. (2015). Advances in technology and library space. Behavioral & Social Sciences Librarian, 34(1), 41-44.
Benjamin, H. E. (1981). Daylight in architecture. New York: Architectural Record Books.
Bennett, S. (2015). Putting learning into library planning. Portal: Libraries and the Academy, 15(2), 215-231.
Bilandzic, M. & Foth, M. (2013). Libraries as coworking spaces: Understanding user motivations and perceived barriers to social learning. Library Hi Tech, 31 (2), 254-273.
 Booth, M., Schofield, S. & Tiffen, B. (2012). Change and our Future at UTS Library: It’s not just about Technology. Australian Academic & Research Libraries, 43(1), 32-45.
Cha, S. H. & Kim, T. W. (2015). What matters for students' use of physical library space? The Journal of Academic Librarianship, 41(3), 274-279.
Chan, D. L. & Spodick, E. (2014). Space development: A case study of HKUST Library. New Library World, 115(5/6), 250-262.
Chijioke, F., Roseline, N. O. & Emmanuel, C. E. (2011). Library space and place: Nature, use and impact on academic library. International Journal of Library and Information Science, 3(2), 92-97.
Ching, S. H. (2018). Turning a service-learning experience into a model of student engagement: the Lighthouse Heritage Research Connections (LHRC) Project in Hong Kong. The Journal of Academic Librarianship, 44(2), 196-206.
Cho, M. E. & Kim, M. J. (2017). Measurement of user emotion and experience in interaction with space. Journal of Asian Architecture and Building Engineering, 16(1), 99-106.
Cox, A. M. (2018). Space and embodiment in informal learning. Higher Education, 75(6), 1077-1090.
Choy, F. C. & Goh, S. N. (2016). A framework for planning academic library spaces. Library Management, 37 (1/2), 13-28.
Cunningham, H. V. & Tabur, S. (2012). Learning space attributes: reflections on academic library design and its use. Journal of Learning Spaces, 1(2), 1-6
Daggett, W. R., Cobble, J. E. & Gertel, S. J. (2008). Color in an optimum learning environment. International center for Leadership in education, 1.
Dallis, D. (2016). Scholars and learners: a case study of new library spaces at Indiana University. New Library World, 117 (1/2), 35-48.
DeClercq, C. P. & Cranz, G. (2014). Moving beyond seating-centered learning environments: Opportunities and challenges identified in a POE of a campus library.  Academic Librarianship, 40(6), 574-584.
Eaton, G., Vocino, M. & Taylor, M. (1993). Evaluating signs in a university library. Collection Management, 16(3), 81-101.
Fallin, L. (2016). Beyond books: the concept of the academic library as learning space. New Library World, 117(5-6), 308-320.
Fink, S. B. (2017). Academic Library Safety and Security–Administrators and Staff Need to Be on the Lookout. Brick & Click Libraries Conference Proceedings. Conducted by Northwest Missouri State University, Maryville, Missouri.
Foster, N. F. & Gibbons, S. L. (Eds.). (2007). Studying students: The undergraduate research project at the University of Rochester. Chicago: Association of College & Research Libraries.
Fronczek-Munter, A. (2011). Usability and user driven innovation-unity or clash? 13th International FM&REM Congress: Built Environment. Kufstein: Austria.
Gfeller, G., Butterfield-Nagy, D. & Grignon, H. (2011). Imagine: A student-centered library. College & Research Libraries News, 72(5), 270.
Given, L. M. & Archibald, H. (2015). Visual traffic sweeps (VTS): A research method for mapping user activities in the library space. Library & Information Science Research, 37(2), 100-108.
Given, L. M. & Leckie, G. J. (2003). “Sweeping” the library: Mapping the social activity space of the public library. Library & Information Science Research, 25(4), 365-385.
Goodnight, C. & Jeitner, E. (2016). Sending Out an SOS: Being Mindful of Students’ Need for Quiet Study Spaces. The Future of Library Space (Advances in Library Administration and Organization, V. 36). Bingley: Emerald Group Publishing Limited.
Harrop, D. & Turpin, B. (2013). A study exploring learners' informal learning space behaviors, attitudes, and preferences. New Review of Academic Librarianship, 19(1), 58-77.
Heitsch, E. K. & Holley, R. P. (2011). The information and learning commons: Some reflections. New Review of Academic Librarianship, 17(1), 64-77.
Hillman, C., Blackburn, K., Shamp, K. & Nunez, C. (2017). User-focused, user-led: Space assessment to transform a small academic library. Evidence Based Library and Information Practice, 12(4), 41-61.
Holder, S. & Lange, J. (2014). Looking and listening: A mixed-methods study of space use and user satisfaction. Evidence-Based Library and Information Practice, 9(3), 4-27.
Holmgren, R. & Spencer, G. (2014). The Changing Landscape of Library and Information Services: What Presidents, Provosts, and Finance Officers Need to Know. Retrieved May 20, 2022, from: https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED562060.pdf.
Hourani, M. M. & Hammad, R. N. (2012). Impact of daylight quality on architectural space dynamics: Case study: City Mall–Amman, Jordan. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 16(6), 3579-3585.
İmamoğlu, Ç. & Gürel, M. Ö. (2016). “Good fences make good neighbors”: Territorial dividers increase user satisfaction and efficiency in library study spaces. The Journal of Academic Librarianship, 42(1), 65-73.
Jankowska, M. A. & Marcum, J. W. (2010). Sustainability challenge for academic libraries: Planning for the future. College & Research Libraries, 71(2), 160-170.
Jennath, K. A. & Nidhish, P. J. (2015). Aesthetic judgement and visual impact of architectural forms: a study of library buildings. Procedia Technology, (24), 1808-1818.
Juhņeviča, E. & Ūdre, D. (2010). Libraries designed for users. Nowadays concept of library architecture and interior.  Retrieved May 20, 2022, from: https://www.repository.unipr.it/bitstream/1889/1271/3/poster%20session_Juhnevica%20and%20Udre.pdf
Khoo, M. J., Rozaklis, L., Hall, C. & Kusunoki, D. (2016). “A really nice spot”: Evaluating place, space, and technology in academic libraries. College & Research Libraries, 77(1), 51-70.
Kuh, G. D. & Gonyea, R. M. (2003). The role of the academic library in promoting student engagement in learning. College & Research Libraries, 64(4), 256-282.
Lange, J., Miller-Nesbitt, A. & Severson, S. (2016). Reducing noise in the academic library: the effectiveness of installing noise meters. Library Hi Tech, 34 (1), 45-63.
Latimer, K. (2011). Collections to connections: changing spaces and new challenges in academic library buildings. Library trends, 60(1), 112-133.
Lim, H. & Ko, H. (2014). A study on the characteristics of required space composition for public libraries in Korea. Journal of Asian Architecture and Building Engineering, 13(2), 287-294.
Mahnke, F. H. (1996). Color, environment, and human response: an interdisciplinary understanding of color and its use as a beneficial element in the design of the architectural environment. New York: John Wiley & Sons.
Mahoney, M. H. (2017). An academic librarian's search for meaning: A survey of lifelong learning in library literature. The Journal of Academic Librarianship, 43(6), 540-547.
Massis, B.E. (2012). In the library: quiet space endures. New Library World, 113 (7/8),  396-399.
Mathews, B., & Soistmann, L. A. (2016). Encoding space: shaping learning environments that unlock human potential. Chicago: Assoc of College & Research Libraries, a division of the American Library Association.
Matthews, G. & Walton, G. (2014). Strategic development of university library space: Widening the influence. New Library World, 115, (5/6), 237-249.
Montgomery, S. E. (2014). Library space assessment: User learning behaviors in the library. The Journal of Academic Librarianship, 40(1), 70-75.
Montgomery, S. E., & Miller, J. (2011). The third place: The library as collaborative and community space in a time of fiscal restraint. Winter Park, Florida: Routledge.
Oakleaf, M., Whyte, A., Lynema, E. & Brown, M. (2017). Academic libraries & institutional learning analytics: One path to integration. The Journal of Academic Librarianship, 43(5), 454-461.
Ojennus, P. & Watts, K. A. (2017). User preferences and library space at Whitworth University Library. Journal of Librarianship and Information Science, 49(3), 320-334.
Oliveira, S. M. (2016). Space preference at James White Library: What students really want. The Journal of Academic Librarianship, 42(4), 355-367.
Omar, O., García-Fernández, B., Alvarez Fernandez-Balbuena, A. & Vazquez-Molinı, D. (2018). Optimization of daylight utilization in energy saving application on the library in faculty of architecture, design and built environment, Beirut Arab University. Alexandria Engineering Journal, 57(4), 3921-3930.
Powell, M. (2002). Designing library space to facilitate learning: A review of the UK higher education sector. Libri, 52(2), 110-120.
Rönn, M. (2011). Quality in architecture-A disputed concept. In Wisconsin,  Lawrence Technological University.
 Sheikh, A. (2015). Development of information commons in university libraries of Pakistan: The current scenario. The Journal of Academic Librarianship, 41(2), 130-139.
Shill, H. B. & Tonner, S. (2004). Does the building still matter? Usage patterns in new, expanded, and renovated libraries, 1995–2002. College & Research Libraries, 65(2), 123-150.
Sinclair, N. T. (2017). Building a learning organization in a public library. Journal of Library Administration, 57(6), 683-700.
Spencer, M. E. & Watstein, S. B. (2017). Academic library spaces: Advancing student success and helping students thrive. Portal: Libraries and the Academy, 17(2), 389-402.
Sternheim, J. & Bruijnzeels, R. (2013). The library has left the building. Better library and learning space: projects, trends, ideas. London: Facet Publishing.
Sufar, S., Talib, A. & Hambali, H. (2012). Towards a better design: physical interior environments of public libraries in peninsular Malaysia. Procedia-Social and Behavioral Sciences, (42), 131-143.
Suarez, D. (2007). What students do when they study in the library: Using ethnographic methods to observe student behavior. Retrived May 20, 2022, from https://southernlibrarianship.icaap.org/content/v08n03/suarez_d01.html
Torbati, H. E. (2018). The Role of Environmental Graphic in the Identification of Urban Public Spaces. Civil Engineering Journal, 4(8), 1949-1954.
Twait, M. (2009). If they build it, they will come: A student-designed library. College & Research Libraries News, 70(1), 21-24.
Tzeng, S. Y. & Wang, T. H. (2011). Development of an evaluation model for the design of sign systems for university libraries. Journal of Asian Architecture and Building Engineering, 10(1), 109-116.
Ugwuanyi, C. F., Okwor, R. N. & Ezeji, E. C. (2011). Library space and place: Nature, use and impact on academic library. International Journal of Library and Information Science, 3(5), 92-97.
Ulusoy, B., Olguntürk, N. & Aslanoğlu, R. (2021). Pairing colours in residential architecture for different interior types. Color Research & Application, 46(5), 1079-1090.
Uzunoglu, S. S. (2012). Aesthetics and architectural education. Procedia-Social and Behavioral Sciences, (51), 90-98.