بازتعریف آق اوی: الگویی برای مسکن انتقالی پس از سیل 1398 گلستان

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه معماری، دانشکدۀ عمران، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، ایران.

چکیده

چکیده
بیان مسئله: تأمین مسکن موقت پس از سانحه به‌منظور حفاظت از آسیب‌‌دیدگان و ازسرگیری فعالیت‌‌های روزمرة آنان اهمیت دارد، اما ممکن است یک انتقال واقعی سکونت را ایجاد نکند. باگذشت سه سال از سانحة سیل در روستای چن‌‌سولی، شکل‌‌های مختلفی از انتقال سکونت مشاهده می‌‌شود. در‌‌حالی‌‌که در برخی نمونه‌‌ها انتقال سکونت از طریق اتمام بازسازی مسکن دائم و یا تکامل تدریجی مسکن موقت به انجام رسیده است، تعدادی از خانوارهای آسیب‌‌دیده همچنان در آلاچیق‌‌های موقت به سر می‌‌برند و یا به خانه‌‌های آسیب‌‌دیدة پیشین خود بازگشته‌‌اند و سلامت و ایمنی آنان در خطر است.
هدف پژوهش: ارائة نظریه‌‌ای که بتواند انتقال سکونت آسیب‌‌دیدگان از حالت موقت به دائم در روستای چن‌‌سولی را تبیین کند.
روش پژوهش: این پژوهش جهت شناسایی عوامل مؤثر بر انتقال سکونت خانوارهای آسیب‌دیده از رویکرد کیفی و روش نظریة زمینه‌‌ای بهره گرفته است. گردآوری داده‌ها از طریق مشاهدة مشارکتی و مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته صورت گرفته است. انتخاب نمونه‌ها به‌صورت هدفمند و براساس نمونه‌گیری نظری به انجام رسیده و تا مرحلة اشباع نظری ادامه یافته است. تحلیل داده‌ها از طریق کدگذاری داده‌های کیفی به انجام رسیده است.
نتیجه‌گیری: بازتعریف الگوی مسکن آق‌‌اوی باهدف انتقال سکونت آسیب‌‌دیدگان ناشی از سیل از طریق بازآفرینی معنای مکان امکان‌‌پذیر است. مدل زمینه‌‌ای این تحقیق نشان می‌‌دهد، این امر به شرایط «شیوة حمایت از تأمین اسکان» و «اقتصاد محلی»، تأمین «ایمنی و امنیت»، و «آسایش اقلیمی» وابسته است. تعاملات ساکنین نسبت به شرایط مزبور در قالب مقولات «مشارکت جمعی»، «ظرفیت‌‌های آق‌‌اوی»، «احساس تعلق»، «تکامل تدریجی»، و «فرم مسکن موقت» دسته‌‌بندی شدند. در‌‌نهایت پیامدهای حاصل از این تعاملات به‌‌صورت استفاده از «گزینه‌‌های استفادة مجدد» از اسکان موقت، تلاش برای «حفظ هویت فرهنگی»، و در تعدادی از نمونه‌‌ها «عدم انتقال سکونت» بروز کرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Redefining the Aq-Oi: A Pattern for Transitional Housing after the 2019 Golestan Flood

نویسنده [English]

 • Abdolmajid Khorshidian
Assistant Professor, Department of Architecture, Faculty of Civil Engineering, Babol Noshirvani University of Technology, Mazandaran, Iran.
چکیده [English]

Abstract
Problem سtatement: Providing temporary housing after a disaster is essential to protect the survivors and resume their daily activities, but it may not result in an actual housing transition. After three years of the flood in Chen-Soley, different forms of housing transition are observed. While in some cases, the residence transition has been done through the completion of the reconstruction of permanent housing or the incremental evolution of temporary housing, some affected households still live in temporary units or have returned to previously damaged houses, and their health and safety are at risk.
Research objective: This study attempts to present a theory that can explain the transition of residence of the survivors from temporary to permanent housing in Chen-Soley village.
Research method: This research has used the qualitative approach and the grounded theory method to identify the factors affecting the transition of residence of affected households. Data collection was done through participatory observation and semi-structured interviews. Samples were selected through theoretical sampling and data analysis was carried out through qualitative data coding.
Conclusion: It is possible to redefine the pattern of Aq-Oi housing to transition the residence of survivors by recreating the meaning of the place. The paradigm model of the research shows that this matter depends on the causal conditions, including “the way of supporting housing provision” and “local economy,” providing “safety and security,” and “climate comfort”. Residents’ interactions regarding these conditions were classified into the categories of “community participation,” “capacities of Aq-Oi,” “sense of belonging,” “incremental evolution,” and “form of temporary housing”. Ultimately, the consequences of these interactions have appeared in the form of using “reusing options” of temporary housing, trying to “maintain cultural identity”, and, in some cases, “non-transition of residence”.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Post-disaster sheltering
 • Transitional housing
 • Flood
 • Aq-Oi
 • Aq-Qala
 1. خورشیدیان، عبدالمجید. (1390). سرپناه موقت پس از سانحه؛ بررسی سیاست‌های تأمین مسکن موقت پس از زلزله 1385 لرستان. صفه، (53)، 111-124.

  لک، آزاده. (1393). تجربة بازآفرینی حس دلبستگی به مکان در محلات آسیب‌‌دیده از زلزله با بهره‌‌گیری از روش نظریة زمینه‌‌ای: بررسی موردی امامزاده زید و قصر حمید در بم. نامة معماری و شهرسازی، (15)، 159-176.

  Biswas, A. (2019). Exploring Indian post-disaster temporary housing strategy through a comparative. International Journal of Disaster Resilience in the Built Environment, 10(1), 14-35.

  Corsellis, T. & Vitale, A. (2005). Transitional Settlement: Displaced Populations. Oxford: Oxfam GB In association with University of Cambridge shelterproject.

  Davidson, C. (2010). Multi-actor arrangements and project management. In G. Lizarralde, C. Johnson & C. Davidson (Eds.), Rebuilding after Disasters From emergency to sustainability. New York: Spon Press.

  Davidson, C., Johnson, C., Lizarralde, G., Dikmen, N. & Sliwinski, A. (2007). Truths and Myths about Community Participation in Post-disaster Housing Projects. Habitat International, 31(1), 100-115.

  Davis, I. & Alexander, D. (2016). Recovery from Disaster. New York: Routledge.

  Davis, I. & Parrack, C. (2018). The State of Humanitarian Shelter and Settlements. In D. Sanderson, & A. Sharma (Eds.), The State of Humanitarian Shelter and Settlements 2018: Beyond the Better Shed. Geneva: IFRC/UNHCR.

  Dev, D. & Dash, S. P. (2022). An Investigative Study on Material and Its Performance of Intermediate Disaster Relief Shelters. In C. Ghosh, & S. Kolathayar (Eds.), A System Engineering Approach to Disaster Resilience. Lecture Notes in Civil Engineering (V. 205). Singapore: Springer.

  DFID. (2011). Humanitarian Emergency Response Review. London: Humanitarian Emergency Response Review.

  Félix, D., Branco, J. M. & Feio, A. (2013). Temporary housing after disasters: A state of the art survey. Habitat International, (40), 136-141.

  George, J. W., Guthrie, P. & Orr, J. J. (2022). Re-Defining Shelter: Humanitarian Sheltering. Disasters, 47(2), 482-498.

  Hadafi, F. & Fallahi, A. (2010). Temporary housing respond to disasters in developing countries - Case study: Iran-Ardabil and Lorestan Province Earthquakes. World Academy of Science, Engineering and Technology, (66), 1536-1542.

  InterAction & USAID. (2020). Shelter and Settlements, Module 1 - Overview and Trends. Retrieved May 20, 2022, https://www.disasterready.org/humanitarian-shelters-settlements.

  Johnson, C. (2007). Strategic planning for post-disaster temporary housing. Disasters, 31(4), 435–458.

  Johnson, C., Lizarralde, G. & Davidson, C. H. (2006). A systems view of temporary housing projects in post-disaster reconstruction. Construction Management and Economics, (24), 367-378.

  Kotani, H., Honda, R., Imoto, S., Shakya, L. & Shrestha, B. K. (2020). Transition of post-disaster housing of rural households: A case study of the 2015 Gorkha earthquake in Nepal. International Journal of Disaster Risk Reduction, (44), 101443.

  Lines, R., Walker, J. F. & Yore, R. (2022). Progression through emergency and temporary shelter, transitional housing and permanent housing: A longitudinal case study from the 2018 Lombok earthquake, Indonesia. International Journal of Disaster Risk Reduction, (75), 102959.

  Lizarralde, G. (2021). Unnatural Disasters; Why Most Responses to Risk and Climate Change Fail but Some Succeed. New York: Columbia University Press.

  Miller, J. P. (2020). Post-disaster recovery through the evolution of the lakou, a traditional settlement pattern. International Journal of Disaster Resilience in the Built Environment, 11(1), 3-14.

  Peacock, W. G., Dash, N., Zhang, Y. & Van Zandt, S. (2018). Post-disaster sheltering, temporary housing and permanent housing recovery. H. Rodríguez, W. Donner & J. Trainor. (Eds.), Handbook of Disaster Research. Cham: Springer.

  Pezzica, C., Cutini, V. & de Souza, C. B. (2021). Mind the gap: State of the art on decision-making related to post-disaster housing assistance. International Journal of Disaster Risk Reduction, (53), 101975.

  Quarantelli, E. L. (1995). Patterns of sheltering and housing in US disasters. Disaster Prevention and Management, (4), 43-53.

  Reliefweb. (2019). Iran: Golestan and Fars provinces floods - Flash Update No. 1 (as of 25 March 2019). Retrieved Mar 26, 2022, from reliefweb.int.

  Sheltercenter, & DFID. (2012). Transitional shelter guidelines. Geneva: Shelter Centre.

  Sphere Association. (2018). The Sphere Handbook: Humanitarian Charter and Minimum Standards in Humanitarian Response (Fourth ed.). Geneva: Sphere Association.

  UNDRO. (1982). Shelter after disaster. New York: United Nations.

  1. (1996). The Habitat Agenda: Chapter IV: B. Adequate shelter for all. Retrieved Mar 26, 2022, from http://www.un-documents.net/ha-4b.htm.