بررسی مؤلفه‌های شکل‌گیری کانسپت (طرح‌مایه) در آموزش طراحی معماری با رویکرد پیشینه‌محور

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسندگان

1 گروه معماری، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.

2 استادیار گروه معماری، دانشکدۀ معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 دانشیار گروه ساختمان و معماری، دانشکدۀ دختران شریعتی، دانشگاه فنی و حرفه ای، تهران، ایران.

چکیده

چکیده
بیان مسئله: توانایی طراحی، یکی از مهم‌ترین و پیچیده‌ترین توانمندی‌های شناختی است که آدمی سعی در پرورش آن داشته است. طراحی مستلزم فرایند ذهنی پیچیده‌ای از توانایی دست یازیدن به انواع زیادی از اطلاعات، درآمیختن آن‌ها در مجموعه‌ای منسجم از ایده‌ها و نهایتاً به‌وجودآوردن شکلی تحقق‌یافته از آن ایده‌هاست. این مقاله منشأ شکل‌گیری کانسپت و رسیدن به طرح‌مایه را با تشریح زیرمجموعه‌ها و فاکتورهای مهمی چون آموزش طراحی، اسکیس، خلاقیت، هندسه و بررسی نمونه‌های برجسته، کنکاش کرده و در این مسیر کوشیده است تا با بهره‌گیری از مطالعات پیشین به نتیجه‌ای مطلوب در رابطه با منشأ تولید کانسپت (طرح‌مایه) برسد. با توجه به نقش انکارناشدنی کانسپت‌ها در فرایند طراحی، این پرسش اساسی مطرح می‌شود که آیا می‌توان شکل‌گیری کانسپت (طرح‌مایه) در ذهن طراحان (معماران) قبل از رسیدن به راه‌حل نهایی را تئوریزه کرد و گسستی که امروزه در میان نظر و عمل طراحان (معماران) ایجاد شده را به یکدیگر پیوند داد؟
هدف پژوهش: هدف این پژوهش پرکردن شکاف بین نظر و عمل، در پروژه‌ها و پایان‌نامه‌های معماری است. در هستة مرکزی این مطالعات، منظر روشن و رشدیافته‌ای دربارة ماهیت توانایی طراحی و پرورش آن شکل ‌گرفته است. از این منظر، توانایی طراحی، وجهی از توانایی‌های شناختی انسانی شمرده می‌شود که هر فرد به میزانی از آن بهره دارد. ایدة اولیه آغازگر خلق طرح‌مایه بوده و توسعة طرح‌مایه، طرح نهایی را موجب خواهد شد.
روش پژوهش: این پژوهش از نوع پژوهش‌های بنیادی است و بر اساس روش تحقیق کیفی و رویکرد علّی (کشف و شهودی)، با بهره‌گیری از تجربیات نویسندگان در امر آموزش طراحی معماری، با انجام تحلیل‌ها و استدلال منطقی همراه خواهد بود. بدین منظور، به مطالعات عمومی دربارة طرح‌مایه و پیشینة موضوع پرداخته سپس روش اجرای پژوهش و چگونگی آزمون‌ها و ارزیابی‌ها، نرم‌افزارهای موردنیاز، سخت‌افزارهای لازم، مراحل کاری و روند اجرای ارزیابی و آزمون‌ها، تکنیک‌های موردنیاز و بررسی پارامترهای مختلف، تشریح شده و در قدم بعدی مؤلفه‌های نخستین تولید کانسپت (طرح‌مایه) و یافته‌های طرح معرفی شده است.
نتیجه‌گیری: می‌توان گفت کانسپت (طرح‌مایه)ها جنبه‌ای شهودی از فرایند طراحی معماری‌اند، چراکه واسطه‌ای هستند بین عالم درون و عالم برون طراح. طرح‌مایه عامل اتصال بین نظر و عمل در طراحی است و می‌توان گسستی که بین این دو ایجاد شده را با بحث پیرامون تکوین طرح‌مایه‌ها ترمیم کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examining the Components of Architectural Concept Formationin Teaching Architectural Design With A Background-Based Approach

نویسندگان [English]

  • Amir NooriMokaram 1
  • Behrooz Janipour 2 1
  • Vida taghvaei 3
1 Department of Architecture, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran.
2 Assistant Professor, Faculty of Architecture, College of Fine Arts, University of Tehran, Tehran, Iran.
3 Associate Professor, Department of Architecture, Shariati Technical and Vocational College,Tehran, Iran.
چکیده [English]

Problem statement: Design ability is one of the most critical and complex cognitive abilities a person has tried to cultivate. Designing requires a complex mental process of the ability to obtain many types of information, combine them into a coherent set of ideas, and finally, create a realized form of those ideas. This article explores the formation of the concept in origin and reaches the main design by describing important subcategories and factors such as design education, sketches, creativity, geometry, and the examination of prominent examples. In this regard and using previous studies, it has been tried to reach a conclusion using the origin of concept production. Considering the undeniable role of concepts in the design process, this fundamental question is raised whether it is possible to theorize the formation of the idea (basic design) as well as the existing void before reaching the final solution in the minds of designers (architects). Today, there is a question of whether there is a connection between opinion and will to build objects (architects).
Reserch objective: The purpose of the research: This research aims to fill the gap between opinion and practice in architectural projects and theses. At the core of these studies, a clear and developed view of the nature of ability has been formed to design and develop talents. From this point of view, the ability to design is considered a facet of human cognitive skills that every person benefits from to some extent. The initial idea initiates the creation of the master plan, and the development of the master plan will lead to the final project.
Research method: This research is of the fundamental research type and is based on the qualitative research method and the causal research approach (intuitive discovery). The authors drew upon experiences in architectural design education to analyze and use logical reasoning. For this purpose, the general studies about the subject plan, the literature, and the subject’s background are discussed. The evaluations, the required software, the necessary hardware, the work steps and the process of the assessment and tests, the required techniques, and the examination of various parameters are explained. In the next step, the first component, the production of the concept (preliminary design), and the design findings have been introduced.
Conclusion: It can be said that concepts are an intuitive aspect of the architectural design process because they are a mediator between the designer’s inner and outer worlds. The main design is the connecting factor between the idea and the action in the design, and the gap created between the two can be repaired by discussing the development of the main structure.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Concept
  • Idea
  • Sketch
  • Geometry
  • Pattern
آنتونیادس، آنتونی. سی. (1391). بوطیقای معماری (ترجمة احمدرضا آی). تهران: سروش.
باستانی، مهیار و محمودی، سید امیرسعید. (1397). روش‌های خلق ایده و کانسپت در فرایند طراحی معماری. هنرهای زیبا - معماری و شهرسازی، 23 (1)،صص 5-18.
پناهی، سیامک؛ هاشم‌پور، رحیم و اسلامی، سیدغلامرضا. (1393). معماری اندیشه، از ایده تا کانسپت. هویت شهر، (17)،  25-34.
تقوایی، ویدا. (1394). از مبانی نظری تا مبانی نظری، در هنر و معماری. تهران:‌ دانشگاه فنی‌وحرفه‌ای.
جانی‌پور، بهروز و آستی، میرزاعلی. (1391). ﺟﺎی ﺧﺎﻟﯽ آﻣﻮزش ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌رﯾﺰی ﻃﺮاﺣﯽ در دورة ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻌﻤﺎری. چهارمین همایش ملی آموزش، تهران.
حیدری، شاهین. (1394). درآمدی بر روش تحقیق در معماری. تهران: فکر نو.
داوودی، سمیه و آیت‌اللهی، سید محمدحسین. (1387). استعاره چیست و چگونه در تولید طرح مایه اثر می‌گذارد؟ صفه،  (47)،17-26.
دورک، دانا پی. (1398). برنامه‌دهی معماری، مدیریت اطلاعات برای طراحی (ترجمة سیدامیرسعید محمودی). تهران: دانشگاه تهران.
دی کی چینگ، فرانسیس. (1379). فرهنگ تصویری معماری (ترجمة محمد احمدی‌نژاد). اصفهان: خاک.
رحیمی، المیرا. (1389). طرح‌مایه در فرایند طراحی. همایش منطقه‌ای معماری و فرایند طراحی، زنجان.
رصافی، محمد و جوادی، محسن. (1392). وجود کلیات از دیدگاه ویلیام اکام. پژوهش‌های هستی شناختی، 2 (3)، 1-24.
طلیسچی، غلامرضا؛ ایزدی، عباسعلی و عینی‌فر، علیرضا (1391). پرورش توانایی طراحی طراحان مبتدی معماری. هنرهای زیبا - معماری و شهرسازی،  17 (4)، 17- 28.
ضیایی قهنویه، مجید؛ کشفی، عبدالرسول و ابراهیمی، حسن. (1394). بررسی تطبیقی دیدگاه‌های ویلیام جیمز و ملاصدرا در باب چگونگی شکل‌گیری مفاهیم حسی. اندیشة دینی، (57)، 21-52.
کامل نیا، حامد و تغابنی، علیرضا. (1388). مفهوم‌گرایی در معماری (بررسى تطبیقى ویژگی‌های معمارى مفهوم‌گرا در مقایسه با هنر مفهوم‌گرا در دوران معاصر). دانشگاه هنر، (2)، 93-110.
کلامی، مریم و ندیمی، حمید. (1393). تأملی بر نقش دانش شخصی از موقعیت طراحی در شکل‌گیری مولدهای اولیة طراحی. صفه، 24 (64)، 19-32.
لازیو، پل. (1377). تفکر ترسیمی برای معماران و طراحان (ترجمة سعید آقایی و محمود مدنی). تهران: هنر و معماری.
لاوسون، برایان. (1392). طراحان چگونه می‌اندیشند: ابهام‌زدایی از فرایند طراحی (ترجمة حمید ندیمی). تهران: دانشگاه شهید بهشتی.
لنگ، جان. (1391). آفرینش نظریة معماری: نقش علوم رفتاری در طراحی محیط (ترجمة علی‌رضا عینی‌فر). تهران: دانشگاه تهران.
ندیمی، حمید. (1378الف). پژوهشی در فرایند طراحی. صفه، (29)، 95-103.
ندیمی، حمید و شریعت راد، فرهاد. (1391)؛ منابع ایده‌پردازی معماری جستاری در فرایند ایده پردازی چند معمار از جامعة حرفه‌ای کشور. هنرهای زیبا - معماری و شهرسازی، 17 (2)، 5- 14.
ندیمی، هادی. (1378ب). حقیقت نقش. فرهنگستان علوم، (14 و 15)، 3-19.
 
Cross, N. (2001) Designerly Ways of Knowing: Design Discipline Versus Design Science. Design Issues,  17 (3), 49-55.
Cross, N. (1999). Natural intelligence in design. Design Studies, 20 (1), 25-39.
Cross, N. (2004). Expertise in Design: an overview. Design Studies, 25 (5), 427-441.
Dorst, K. &  Reymen, I. (2004). “Levels of expertise in design education”, Jan 2004, INTERNATIONAL ENGINEERING AND PRODUCT DESIGN EDUCATION CONFERENCE, The changing face of design education, proceedings of the 2nd International Engineering and Product Design Education Conference,1-8 Delft University Press..
Durand, J.  & Nicolas, L. (2000). Précis of the Lectures on Architecture (D. Britt, Trans.). Los Angeles: Getty Research Institute.
Eekels, J. & Roozenburg, N.F. (1995). Product Design: Fundamental and Methods. 2 Edition, John Wiley& Sons Ltd., Chichester.
Heylighen, A. (2005). Chasing concepts during design: A photo shoot from the field of architecture. Artificial Intelligence for Engineering Design, Analysis and Manufacturing. Cambridge: Cambridge University Press.
Jormakka, K. &  Schurer, O. (2007). Basics Design Methods. Berlin: Birkhauser.
March, L. (1984). Architecture and Mathematics Since 1960. In K. Williams & J. Francisco Rodrigues (Eds.), Nexus IV: Architecture and Mathematics. Fucecchio (Florence): Kim Williams Books.
Yi, E. (2005). Design sketches and sketch design tools. Knowledge-Based Systems, 18 (8), 383-405.