بررسی توانمندی نحو فضا در شناخت نظام فضایی-اجتماعی مسکن معاصر نمونۀ موردی: خانه‌های تک‌واحدی اصفهان

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسندگان

1 گروه معماری، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 گروه معماری منظر، دانشکدۀ معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، ایران.

چکیده

چکیده
بیان مسئله: نحو فضا به‌عنوان مجموعه‌ای از نظریات و تکنیک‌های مرتبط با شناخت پیکره‌بندی فضا و تأثیر آن بر شکل‌گیری روابط اجتماعی در محیط‌های شهری و معماری به‌کار گرفته می‌شود. در این پژوهش با بررسی نمونه‌هایی از مسکن معاصر اصفهان ضمن پی بردن به ساختار کلی مسکن معاصر این محدوده به این سؤال پاسخ داده می‌شود که آیا تحلیل‌های نحو فضا توانسته‌اند در درک رابطة میان پیکره‌بندی فضا و الگوهای رفتاری مؤثر بوده و ساختار فضایی-اجتماعی مسکن معاصر اصفهان را تشریح کنند؟ به نظر می‌رسد نحو فضا در درک روابط میان فضای مصنوع و رفتار ساکنین به‌طور کلی بسیار مؤثر بوده، اما نمی‌توان از نقش مهم ویژگی‌های منحصربه‌فرد هر فضا صرف نظر کرد.
هدف پژوهش: این مقاله به میزان توانمندی نحو فضا در پیش‌بینی تعاملات اجتماعی مبتنی‌بر تحلیل نحو فضا در مسکن معاصر می‌پردازد.
روش پژوهش: به منظور تحقق اهداف پژوهش، ابتدا پنج نمونه از خانه‌های تک‌واحدی که در دهة اخیر احداث شده‌اند به‌وسیلة ترسیم گراف توجیهی و تحلیلVGA  مورد بررسی قرار گرفته‌اند. پس از آن به‌وسیلة مصاحبه با ساکنین این خانه‌ها، نقشة الگوی‌های رفتاری بر‌مبنای مؤلفه‌های ایجاد تعامل تهیه شده و سپس به وسیلة استدلال منطقی مورد قیاس قرار گرفته و نحوة ایجاد ارتباط میان پیکره‌بندی فضا و تعامل افراد در شکل‌گیری نظام فضایی-اجتماعی مسکن معاصر تدوین شد.
نتیجه‌گیری: تحلیل نحو فضا در مقیاس کلان و به‌طور کلی می‌تواند در تعیین حریم‌ و عرصه‌ها و شکل‌گیری رفتار بر‌مبنای روابط میان اجزای مسکن معاصر  به درستی عمل کند. اما در مقیاس خردتر و زمانی‌که رفتار مخاطب در رابطة نزدیک‌تر با اجزای فضا قرار می‌گیرد، از کارایی آن کاسته شده و تحلیل‌های محیطی مؤثرتر واقع می‌شوند.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A study of Space Syntax in Understanding the Spatial-Social System of Contemporary Housing Case Study: Single-Unit Dwellings in Isfahan*

نویسندگان [English]

  • Mohammad Farshidi 1
  • Seyed Amir Mansouri 2
  • Shervin Mirshahzadeh 1
1 Department of Architecture, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Department of Landscape Architecture, Faculty of Architecture, University of Tehran, Iran.
چکیده [English]

Abstract
Problem statement: Space syntax refers to a set of theories and techniques concerned with understanding spatial configuration and its impact on the formation of social relations in architecture and urban environments. The present study investigated cases of contemporary housing in Isfahan to explore the overall structure of contemporary housing and examine whether space syntax analyses have managed to play an influential role in understanding the relationship between spatial configuration and behavioral patterns. It also manifests the spatial-social structure of contemporary housing in Isfahan. It would appear that space syntax has been generally quite effective in understanding the relationship between built space and residents’ behaviors; however, the vital role of each space’s unique attributes cannot be overlooked.
Research objective: The present study seeks to investigate the capabilities of space syntax in predicting social interactions based on a space syntax analysis of contemporary housing.
Research methods: To achieve research goals, five cases of single-unit dwellings constructed over the recent decade were examined through justified graphs and VGA analysis. Interviews with dwellers were then held to develop behavioral pattern maps based on the components of interaction establishment. These maps were later compared through logical reasoning, based on which the manner of interaction establishment between space configuration and individuals’ interaction in the formation of the contemporary housing’s spatial-social system was compiled.
Conclusion: Space syntax analysis at a general and macro scale can prove beneficial in setting boundaries and forming behaviors based on the interactions between the components of contemporary housing. However, its efficiency declines at a smaller scale when the audience develops a closer relationship with space components, in which case environmental analyses become more effective.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Contemporary Iranian House
  • Spatial Configuration
  • Space Syntax
  • Integration
آلتمن، ایروین. (1382). محیط و رفتار اجتماعی:خلوت، فضای شخصی، قلمرو و ازدحام (ترجمة علی نمازیان). تهران: دانشگاه شهید بهشتی.
پیوسته‌گر، یعقوب؛ حیدری، علی‌اکبر و کیائی، مریم. (1396). بررسی عامل تفاوت فضا و ارزش فضایی در خانه‌های سنتی ایران با استفاده از روش چیدمان فضا. مطالعات محیطی هفت حصار، 5 (20)، 5-79.
حیدری، علی‌اکبر؛ اکبری، الهه و اکبری، آرمان. (1398). مقایسة تطبیقی راندمان عملکردی پیکره‌بندی فضاها در سه نظام خانه با پیمون بزرگ، پیمون کوچک و خرده پیمون با استفاده از روش چیدمان فضا. آرمان‌شهر، 12 (28 )، 35-48.
دیده‌بان، محمد؛ پور‌دیهیمی، شهرام و ریسمانچیان، امید. (1392). روابط بین ویژگی‌های شناختی و پیکره‌بندی فضایی محیط مصنوع، تجربه‌ای در دزفول. مطالعات معماری ایران، (4)، 37-64.
ریسمانچیان، امید و بل، سایمون. (1389). شناخت کاربردی روش چیدمان فضا در درک پیکره‌بندی فضایی شهرها. هنرهای زیبا، 2 (43)، 49-56.
عباس‌زادگان، مصطفی. (1381). روش چیدمان فضا در فرایند طراحی شهری با نگاهی به شهر یزد. مدیریت شهری، 9 (3)، 64-75.
مغنی‌زاده‌ترشیزی، مهدی؛ عبدمجیری، امین و مداحی، سیدمهدی. (1399). واکاوی جایگاه تعاملات اجتماعی در ساختار فضایی خانه‌های سنتی (مطالعة موردی: شهر کاشمر). خراسان بزرگ، 10 (40 )، 97-114.
همدانی‌گلشن، حامد. (1394). بازاندیشی نظریة «نحو فضا» رهیافتی در معماری و طراحی شهری؛ مطالعه موردی: خانة بروجردی‌های کاشان. هنرهای زیبا، 20 (2)،  59-74.
همدانی‌گلشن، حامد؛ بهزادفر، مصطفی و مطلبی، قاسم. (1399). تبیین رابطة پیکره‌بندی فضایی و تعاملات اجتماعی، با استفاده از برهم‌کنش نحو فضا و روان‌شناسی بوم‌شناختی. صفه، 59 (1)، 30-76. 
 
Alitajer, S. & Nojoumi. G. (2016). Privacy at home: Analysis of behavioral patterns in the spatial configuration of traditional and modern houses in the city of Hamedan based on the notion of space syntax. Frontiers of Architectural Research, (5), 35-341.
Al-Mohannadi, A. & Furlan, R. (2022). The syntax of the Qatari traditional house: privacy, gender segregation and hospitality constructing Qatar architectural identity, Journal of Asian Architecture and Building Engineering.
Byun, N. & Choi, J. (2016). A Typology of Korean Housing Units: In Search of Spatial Configuration. Journal of Asian Architecture and Building Engineering, 15 (1), 41-48.
Ergün, R., Kutlu, İ. & Kılınç, C. (2022). A Comparitive Study of Space Syntax Analysis between Traditional Antakya Houses and Social Housing Complexes by TOKI. Journal of Architectural Sciences and Applications, 7 (1), 284-297.
Friedman, A. & Brown, N. R. (2000). Reasoning about geography. Journal of experimental psychology: General, 129(2), 193.
Hermer, L. & Spelke, E. (1996). Modularity and development: The case of spatial reorientation. Cognition, 61(3), 195-232.
Hillier, B. & Vaughan, L. (2007). The city as one thing, Progress in Planning, Progress in Planning, 67(3), 205-230., (67), 205–230.
Hillier, B. & Hanson, J. (1984). The Social Logic of Space. Cambridge: Cambridge University Press.
Lamprecht, M. (2022). Space syntax as a socio-economic approach: a review of potentials in the polish context. Miscellanea Geographica, 26(1), 5-14.
Lee, J. H., Ostwald, M. J. & GU, N. A. (2017). Combined Plan Graph and Massing Grammar Approach to Frank Lloyd Wright’s Prairie Architecture. Nexus Netw, (19), 279–299.
Major, M. D. & Dalton, R. C. (2018). The syntax of city space: American urban grids. New York & London: Routledge.
Mohareb, N. I. (2009). Street morphology and its effect on pedestrian movement in historical Cairo. Cognitive Processing, 10(2), 253-256.
Montello, D. R., Waller, D., Hegarty, M. & Richardson, A. E. (2004). Spatial memory of real environments, virtual environments, and maps. In Human spatial memory, 271-306.
Montello, D. R. (2007). The contribution of space syntax to a comprehensive theory of environmental psychology. In Proceedings of the 6th International Space Syntax Symposium, 1-12.
Mustafa, F. A. & Hassan, A. S. (2013). Mosque layout design: An analytical study of mosque layouts in the early Ottoman period. Frontiers of Architectural Research, 2(4), 445-456.
Penn, A. (2003). Space syntax and spatial cognition: or why the axial line? Environment and Behavior, 35(1), 30-65.
Ratti, C. (2004). Space syntax: some inconsistencies. Environment and Planning B: Planning and Design, 31 (4), 487-499.
Thungsakul, N. (2001). A syntactic analysis of spatial configuration towards the understanding of continuity and change in vernacular living space: a case study in the upper northeast of Thailand. Florida: University of Florida.