بازنمایی فضای معماری در سینما با رویکرد پدیدارشناسی (نمونۀ موردی: فیلم نوستالژیا)

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر دکتری، گروه معماری، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران.

2 استادیار، گروه معماری، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران.

3 دانشیار، گروه آموزشی سینما، دانشکدۀ سینما و تئاتر، دانشگاه هنر، تهران، ایران.

چکیده

چکیده
بیان مسئله: میان معماری و سینما پیوند تاریخی و اجتماعی موثقی وجود دارد. سینما به‌عنوان هنر هفتم، برآیند سایر هنرها از جمله ادبیات، تئاتر، نقاشی و معماری است. در این میان، معماری پررنگ‌تر از سایر فرم‌‌های هنری در سینما نقش ایفا می‌کند. سینما این امکان را به بشر داد تا پدیده‌‌ها و واقعیت‌ها را از زاویه دید و منظری تازه تجربه کنند. احتمال آن‌که فیلم بتواند «تجربة مستقیم از فضا‌ی زیسته» را گشوده و افشا کند، مولفهای است که از منظر معماری، ارزش بررسی‌کردن را دارد. رسانه سینما، به‌ویژه فیلم‌های خودزیست‌نامه، از جهت بازنمایی فضا‌ی زیسته و خاطرة تجربة آن فضا از نگاه کارگردان در درک مکانیسم حافظة فضایی، در ذهن مخاطبان و معماران حائز اهمیت می‌باشند. فیلم‌های آندری تارکوفسکی، از زندگی‌نامة‌ خود کارگردان نشئت گرفته‌اند و شعر وجودی زیستن وی را بیان می‌کنند؛ فیلم نوستالژیا، به‌عنوان نمونة موردی در نظر گرفته شده است. پرسش پژوهش، مطرح می‌کند که چگونه معنا و حافظة فضایی از طریق رسانة فیلم خودزیست‌نامة نوستالژیای آندری تارکوفسکی (فیلم به‌عنوان بازنمایی بصری مکان زیست‌شده) انتقال داده می‌شود‌؟
هدف پژوهش: در این پژوهش، هدف بررسی معنا و حافظة فضایی فضا‌های زیسته در فیلم خودزیست‌نامه نوستالژیا، از منظر پدیدارشناسی می‌باشد.
روش پژوهش: روش تحقیق از نوع کیفی و روش توصیفی-تحلیلی و پدیدارشناسی است. که از منظر پدیدارشناسی، نه از گزیده مصاحبه‌‌ها بلکه از تصاویر متحرک فیلم‌های سینمایی نشئت گرفته است. مطالعه کنونی فیلم از نوع «‌پدیدارشناسی توصیفی بصری» از تجربة فضا است.
نتیجه‌گیری: بررسی‌ها نشان می‌دهند با خوانش پدیدارشناسانة معماری از طریق رسانة سینما، در فیلم خودزیست‌نامة نوستالژیا اثر آندری تارکوفسکی، زمانی‌که فیلم‌ساز به درک عمیقی از فضا و معماری رسیده و فضای فیلم حاصل تجربیات زیستة‌ وی باشد، این معانی توسط مخاطب درک، رمزگشایی و تجربه می‌شوند. فیلم نوستالژیا، دربارة‌ حس دلتنگی و اشتیاق برای خانة دوران کودکی است، خانه به‌عنوان اولین مکان تجربه‌شده در کودکی، همواره در حافظة فضایی فرد ماندگار خواهد بود و نگرش بعدی به فضا‌‌ها تا حدی بستگی به این نگرش اولیه دارد. با نگاهی به فیلم نوستالژیا، درخشش شاعرانة‌ ناب تصاویر معماری تارکوفسکی، درمانی برای زبان الکن معماری دوران معاصر است که فارغ از گسترة‌ وسیع احساسات بشری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Representation of the Architectural Space in Cinema through the Phenomenological Approach (A Case Study: Nostalgia Movie)

نویسندگان [English]

  • Parishad Mostowfifard 1
  • Fariba Alborzi 2
  • Amirhossein Amini 2
  • Shahabeddin Adel 3
1 Ph.D. Candidate, Department of Architecture, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Architecture, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran.
3 Associate professor, Department of Film and Theater, Art University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Problem statement: There are certain historical and social ties between architecture and cinema, the seventh art, which is the outcome of other arts, including literature, painting, and architecture. Among them, architecture plays a more active role in cinema. Cinema granted the man’s ability to experience a new world from a fresh view and a fresh landscape. This possibility that movies (cinema) could reveal a direct experience of the relived space is an issue that is worth being examined from the point of architecture. The medium of cinema especially autobiographical movies for representing the living space and the memory of experiencing that space from the view of the director to understanding the mechanism of spatial memory in the mind of addresses (viewers) and architecture attaches great importance. Andrei Tarkovsky’s movies, have been based on the biography of the director and express the poem of his existence; Nostalgia Movie, have been put forward as a case study. The query of the research is how the meaning and spatial memory have been transferred through the medium (movie as a visual representation of the place of life) of the autobiographical movie of Andrei Tarkovsky.
Research objective: This study attempts to investigate the meaning and spatial memory and living spaces in the Nostalgia autobiographical movie from the phenomenological view.
Research method: The method of research is qualitative and also descriptive-analytical and phenomenological. Phenomenology deals with the animation of cinematic films rather than interviews. The present study of films is based on studying “descriptive-visual phenomenology” of the experience of the space.
Conclusion: The studies show that from the point of phenomenological, architecture through the medium of cinema in Andrei Tarkovsky’s autobiographical movie, when the producer has a deep understanding of space and architecture, and the space of movie is the outcome of his life, these meanings would be understood, decodified, and experienced by the addressee. The subject of the Nostalgia movie is homesickness and eagerness for a childhood home. The house is the first place that contributes to experience in the first years of life and stays in human spatial memory. The way of evaluating other spaces somehow depends upon this early view. With a glance at this movie, Tarkovsky’s shining pure poetical architectural images are a solution to the stammering language of architecture in contemporary era, which ignores the expansive man’s emotions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Architecture
  • Cinema
  • Space
  • Place
  • Phenomenology
  • Tarkovsky’sNostalghia Film
پالاسما، یوهانی. (1393). چشمان پوست، معماری و ادراک حسی (ترجمة رامین قدس). تهران: پرهام نقش.
پالاسما، پوهانی. (1394). معماری تصویر؛ فضای وجودی در سینما (ترجمة علی ابهری). تهران: کتاب مس.
رحیمیان، مهدی. (1383). سینما: معماری در حرکت. تهران: صدا و سیما.
خوش‌بخت، احسان. (1388). معماری سلولوید. تهران: نشر حرفه و هنرمند.
 
Arendt, H. (1968). The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction. London: Fontana.
Barcus, H. (2010). Place elasticity: Exploring a new conceptualization of mobility and place attachment in ruralAmerica.Geografiska Annaler: Series B, Human Geography, 92(4), 281–295.
Benjamin, W. (1999). The Arcades Project (R. Tiedemann, Ed.). Harvard University Press.
Berinde, R. (2016). Moving Images of HOME: Tracing an Architectural Phenomenography through the Films of Andrei Tarkovsky and Ingmar Bergman. (R. Tyszczuk & S. Walker, Supervisors). Ph.D. Thesis, Sheffield: The University of Sheffield, School of Architecture.
Bollnow, O. F. (1961). Lived-space. Philosophy Today, 5(1), 31-39.
Bruno, G. (1997). Atlas of Emotion: Journeys in Art, Architecture and Film. New York: Verso Books.
Casey, E. (2000). Remenbering: A phenomenological Study. Bloomigton: Indian University Press.
Demont, E. (1990). In Search of Lost Time, About Andrei Tarkovsky. Moscow: Progress Publisher.
Eisenstein, S. (1938). Montage and Architecture. Retrieved Jan 3, 2022, from https://cosmopista.files.wordpress.com/2008/10/eisenstein_montage-and-architecture.pdf
Fellingham, K. (2011). Architecture as Medium, Environment as Object, User as Subject, Scroope. Cambridge Architecture Journal, (20), 31-37.
Garret, A. (2012). Andrei Tarkovsky: The Collector of Dreams. London: Glagoslav. 
Gustafson, P. (2014). Place Attachment in an Age of Mobility.  London: Oxford University Press.
Holl, S. (1997). House: Black Swan Theory. New Jersey: Princeton Architectural Press.
Kracauer, S. (1960). Nature of Film: The Redemption of Physical Reality. London: Oxford University Press.
Levinas, E. (1979). Totality and infinity: An essay on exteriority .V. 1. Dordrecht: Springer Science & Business Media.
Marks, L. (2000). The Skin of the Film: Intercultural Cinema, Embodiment and the Senses. Durham, Us: Duke University.
Norberg-Schulz, C. (1971). Existence, Space and Architecture. London: Studio Vista.
Norberg-Schulz, C. (2000). Architecture: Presence, Language, Space. Milian: Akiea.
 Pallasmaa, J. (2001). The Architecture of Image. Existential Space in Cinema. Helsinki: Rakennustieto.Rattenbury, K. (1994). Echo and Narcissus+ Architecture and Film. Architectural Design, (112), 34-37.
Ruskin, J. (1964). The Lamp of Memory: Selections from His Writings. University of Virginia Press.
Shirazi, M. (2014). Towards an Articulated Phenomenological Interpretation of Architecture: Phenomenal Phenomenology. London and New York: Routledge.
Smith, D. W. (2013). Phenomenology. The Stanford Encylopedia of Philosophy (E. N. Zalta, Ed.), Retrieved January 3, 2021, from Stanford.edu/archives/win 2013/entries/phenomenology.
Tarkovsky, A. (1983). Nostalghia Film. Written by: Guerra, T & Tarkovsky, A., Soviet Union & Italy: Sovinfilm Production.
Tarkovsky, A. (1988). Sculpting in Time (K. Hunter-Blair, Trans). Austin, TX: University of Texas Press.
Tewdwr-Jones, M. (2011). Urban Reflection: Narrative Space, Planning and Change. Bristol: The Policy Press.
Vesely, D. (1993). Architecture, Simulation and Reality. Scroope Cambridge Architecture Journal, (5), 26-28.
Virilio, P. (1994). The Vision Machine. Bloomington: Indian University Press.
Yates, F. (1966). The Art of Memory. London: Routledge and Kegan Paul.