جستارهایی ذات‌گرا به طراحی ملی بر اساس نظریۀ شخصیت ملی هردر

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر دکتری تخصصی تاریخ تطبیقی و تحلیلی هنر اسلامی، دانشکدۀ هنرهای تجسمی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 استاد دانشکدۀ هنرهای تجسمی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

بیان مسئله: نگرش ملی به تاریخ طراحی از یک سو محبوب و از سوی دیگر با چالش مواجه بوده است. این جنبة دوگانه در بستر جهانی‌شدن تشدید هم شده است. از یک سو، نگرش غالب عملکردگرا هویت اشیاء را منحصر به اهداف کاربردی آن دانسته و در سوی دیگر، مورخین نوگرای طراحی با رویکرد پسااستعماری، طراحی اشیاء را ملهم از شرایط مختلف اقلیمی، اجتماعی و فرهنگی می‌دانند. بنابراین طراحی محصول به عنوان بخشی از فرهنگ مادی یک ملت، چگونه می‌تواند واجد معانی هویت‌ساز ملی یا منطقه‌ای باشد؟ طراحی محصول چگونه شخصیت ملی خاصی را به مخاطبان خود انتقال می‌دهد؟
روش پژوهش: پژوهش حاضر در پاسخ به سؤالات فوق، با رویکرد کیفی و با روش توصیفی-تحلیلی روش‌های کلان ذات‌گرای طراحی ملی بر اساس شناسایی مفهوم شخصیت ملی در طراحی را بررسی کرده است.
هدف پژوهش: هدف پژوهش حاضر تبیین جایگاه رویکرد ذات‌گرایی طراحی ملی در تاریخ‌نگاری طراحی جهان و شناسایی رویکردها، ابزارها و روش‌های اتخاذ‌شده برای تشکیل طراحی با هویت ملی بر اساس شناسایی شخصیت ملی در آن است.
نتیجهگیری: در این پژوهش در مجموع با بررسی اسناد معتبر تاریخ طراحی ملی، پنج روش کلی تأثیرگذار در تأسیس شخصیت ملی در طراحی محصول شناسایی شد: استخراج اختصاصات زیبایی‌شناسی منطبق بر منش ملی، ویژگی خاص عملکردی محصول منبعث از منش ملی، طراحی محصولات برآمده از سبک زندگی شهروندان یک کشور به‌سان برند ملی، نشان‌دارکردن محصول با استفاده از مواد بومی و روش ساخت خاص آن و بالاخره روش تفکر طراحی ملی که ریشه در جهان‌بینی متفاوت دارد. در تمامی روش‌های فوق، رسیدن به هویتی ذاتی و ایجاد شخصیت ملی در طراحی با اتکا به دو عامل «عنصر یا پدیدة اختصاصی» طراحی و «استمرار یا تکثر تاریخی» آن عنصر انجام شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Essential Essays on National Design based on Herder's Theory of National Character

نویسندگان [English]

  • Meysam Khodashenas 1
  • Yaghoub Azhand 2
1 Ph.D. Candidate of Comparative and Analytic History of Islamic Art, Department of Advanced Studies in Art, School of Visual Arts, College of Fine Arts, University of Tehran, Tehran, Iran.
2 Professor, School of Visual Arts, College of Fine Arts, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Statement of Problem: The national design histories have been both popular and challenged framework. This dual aspect has also intensified in the context of globalization. The dominant Functionalist approach limits the identity of products to their usability purposes; On the other hand, vanguard design historians based on Postcolonial approach consider product design to be inspired by different climatic and socio-cultural conditions.
Therefore, how could product design, as a part of the nation's material culture, mean national or regional recognition? How does product design convey a particular national character to users?
Research Method: In response to the above questions, the article is a qualitative study that has been done in descriptive-analytical method based on library sources. The study has examined the macro-essentialist methods to create a national design based on identifying the concept of national character in design.
Research Objective: Recognizing the role of the national design and its Essentialist approach in global design history and to identify the methods and techniques applied to form a national design based on the creation of a national character.
Conclusion: In this study, by examining the valid documents of the national design history, five general effective methods in establishing national character in product design were identified: Extraction of aesthetic features according to national character, Specific functional characteristics of the product derived from the national character, Designing products based on the citizens` lifestyle as a national brand, Constructing the product using native materials and its special manufacturing method and finally, a national design thinking that is rooted in the various worldviews.
In all the methods, achieving an essential identity and creating a national character in design has been done by relying on two factors: "specific element or phenomenon of design" and "historical durability" of that element.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Essentialism
  • National Design
  • National Identity
  • National Character
  • Postcolonial Studies
  • Van Herder
اسمیت، آنتونی. د. (1394). ناسیونالیسم و مدرنیسم؛ بررسی انتقادی نظریه‌های متأخر ملت و ملی‌گرایی (ترجمة کاظم فیروزمند) تهران: نشر ثالث.
افروغ، عماد. (1399). هویت ایرانی در گذر زمان؛ نقد و ارزیابی کتاب هویت ایرانی. تهران: نشر علم.
اکبری، محمدعلی. (1393). تبارشناسی هویت جدید ایرانی؛ عصر قاجاریه و پهلوی اول. تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
برلین، آیزایا. (1398). ویکو و هردر: دو بررسی در تاریخ اندیشه‌ها. تهران: ققنوس.
بلباسی، میثم و باقری، یوسف. (1399). منشأ پیدایش هویت ملی؛ پارادایم‌ها و رویکردها. مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی، 24(1)، 189–218.
پاکباز، رویین. (1383). دایره المعارف هنر. تهران: فرهنگ معاصر.
تاجیک، محمدرضا. (1384). روایت غیریت و هویت در میان ایرانیان. تهران، ایران: انتشارات فرهنگ گفتمان.
حاجیانی، ابراهیم. (1379). تحلیل جامعه‌شناختی هویت ملی در ایران و طرح چند فرضیه. مطالعات ملی، 2(5)، 193–228.
حقیر، سعید و کامل‌نیا، حامد. (1397). نظریة مدرنیته در معماری. تهران: دانشگاه تهران/ انتشارات فکر نو.
دهخدا، علی اکبر. (1377). لغت نامه. ج. 15. تهران: دانشگاه تهران.
شعبانی، رضا. (1394). ایرانیان و هویت ملی. تهران: انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
گسیلی، عزیز. (1386). طراحی صنعتی در قرن بیستم: جنبش‌ها، سبک‌ها و طراحان صنعتی. تهران: دانشگاه هنر تهران.
گودرزی، حسین. (1384). گفتارهایی دربارة جامعه‌شناسی هویت در ایران. تهران: تمدن ایرانی (وابسته به موسسة مطالعات ملی).
مسکوب، شاهرخ. (1398). هویت ایرانی و زبان فارسی. تهران: نشر فروزان روز.
معین، محمد. (1381). فرهنگ فارسی. ج. 4. تهران: امیرکبیر.
میرمحمدی، داوود. (1383). گفتارهایی در باب هویت ملی در ایران. تهران: تمدن ایرانی.
هاف، توماس. (1386).  تاریخ مختصر طراحی صنعتی (ترجمة ندا لنکرانی). تهران: مارلیک.
 
Andreae, C. (1985). The national characteristics of design. The Christian Science Monitor, (1), 11–14.
Balcioǧlu, T. & Emgin, B. (2014). Recent Turkish Design Innovations: A Quest for Identity. Design Issues, 30(2), 97–111.
Bonsiepe, G. (2010). Design and Democracy. London: Bedford Press.
Buchanan, R., Doordan, D. & Margolin, V. (1995). Introduction: Telling the History of Design. Design Issues, 11(1), 1–3.
Calvera, A. (2005). Local, regional, national, global and feedback: Several issues to be faced with constructing regional narratives. Journal of Design History, 18(4), 371–383.
Fallan, K. (2007). Modern Transformed: The domestication of industrial design culture in Norway, ca. 1940-1970. NTNU: Norwegian University of Science and Technology.
Fallan, K. (2011). Design History: Understanding Theory and Method. London: Berg Publisher.
Fallan, K. & Lees-Maffei, G. (2016a). Designing Worlds: National Design Histories in an Age of Globalization (K. Fallan & G. Lees-Maffe, Eds.). New York: Berghahn Books.
Fallan, K. & Lees-Maffei, G. (2016b). Real Imagined Communities: National Narratives and the Globalization of Design History. Design Issues, 32(1), 5–18.
Gimeno-Martinez, J. (2013). Artefacts : the Artificial as Cultural Mediator. Kunstlicht, 34(3), 4–11.
Gimeno-Martinez, J. (2016). Design and National Identity. New York: Bloomsbury.
Herder, J. G. (2004). Philosophical Writings, Cambridge Texts in the History of Philosophy (M. N. Forster, Ed.). Cambridge: Cambridge University Press.
Herriot, P. (2007). Religios Fundamentalism and social Identity. New York: Routledge press.
Kikuchi, Y. Lee, Y., & Wong, W. S. (2012). Design Histories and Design Studies in East Asia: Conclusion. Journal of Design History, 25(1), 99–106.
Lange, J. & Eeden, J. van. (2016). Designing the South African Nation: From Nature to Culture. In K. Fallan & G. Lees-Maffei (Eds.), Designing Worlds: National Design Histories in an Age of Globalization. New York: Berghahn Books.
Lees-Maffei, G. & Fallan, K. (2013). Introductio: The HIstory of Italian Design. In G. Lees-Maffei & K. Fallan (Eds.), Made in Italy: rethinking a century of Italian design. London: Bloomsbury Academic.
Özkirimli, U. (2017). Theories of Nationalism: a Critical Introduction. London: Palgrave Macmillan.
Prown, J. D. (1982). Mind in Matter: An Introduction to Material Culture Theory and Method. Winterthur Portfolio, 17(1), 1–19.
Reilly, P. (1956). The Influence of National Character on Design. Journal of the Royal Society of Arts, 104(4989), 919–939.
Walker, J. A.  & Attfeild, J. (1989). Design History and the History of Design. London: Pluto Press.
Woodham, J. M. (1995). Resisting Colonization : Design History Has Its Own Identity. Design Issues, 11(1), 22–37.
Woodham, J. M. (2005). Local, national and global: Redrawing the design historical map. Journal of Design History, 18(3), 257–267.