گردشگری و معنادرمانی در فلسفه اگزیستانسیالیسم

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار پژوهشکدۀ توسعه تکنولوژی جهاددانشگاهی صنعتی شریف، دکتری مدیریت گردشگری، تهران، ایران.

2 کارشناسی‌ارشد برنامه‌‏ریزی توسعۀ جهانگردی، دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، ایران.

چکیده

بیان مسأله: تجربه زیسته انسان نشان می‏دهد که آدمی سخت نیازمند معناست، چیزی که او را به «بودن» پیوند دهد. اما بر مبنای فلسفه اگزیستانسیالیسم هستی، هیچ برنامه و نقشه از پیش طراحی شده‏ای ندارد. مطابق این فلسفه چالش اصلی این است که چگونه می‏توان در جهانی بی‏معنا، معنایی آفرید. به نظر می‏رسد گردشگری فعالیتی است که می تواند ضمن مفرح و آموزنده بودن، نقش معنا بخشی به زندگی را هم ایفا نماید.
هدف: از آنجا که در کشور ما مفهوم‏پردازی به خصوص در حوزه علوم انسانی و اجتماعی ضرورتی غیر قابل تردید است و با توجه به اینکه در رشته گردشگری، این مهم با رکود و کم‏توجهی مواجه است و اغلب پژوهش‏ها در این حوزه معطوف به بازآزمایی مفاهیم و نظریه‏های موجود و طبیعتا فاقد مفاهیم و نظریات جدید است، لذا هدف از این پژوهش آفرینش دانش و مفهوم‏پردازی بین‏رشته‏ای در موضوع مورد مطالعه بوده است تا نشان دهد انواع مختلف گردشگری در معنادرمانی انسان امروز چه سهمی دارند.
روش تحقیق: این مطالعه پژوهشی میان‏رشته‏ای و کیفی از نوع پدیدارشناسانه تفسیری است که با انجام مطالعات کتابخانه‏ای و با انجام مصاحبه‏های عمیق و نیمه ساختارمند به انجام رسیده است.
سؤال تحقیق: هر یک از انواع گردشگری، در کدام شیوه معنادرمانی می‏تواند ایفای نقش نماید؟
نتیجه‏گیری: نتایج پژوهش بیانگر این است که «تجربه‏اندوزی و دنیادیدگی» که یکی از شیوه‏های معنابخشی به زندگی می‏باشد، بالاترین رتبه را در انواع متفاوت گردشگری به خود اختصاص داده و بعد از آن «لذت‏گرایی» و «خودشکوفایی» در رتبه‏های دوم و سوم معنادرمانی در انواع گردشگری هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Tourism and Semantic Therapy in the Philosophy of Existentialism

نویسندگان [English]

  • Mehrnoosh Bastenegar 1
  • Rezvan Ghamari 2
1 Assistant Professor, Technology Development Research Institute (ACECR), Ph. D of Tourism Management, Tehran, Iran.
2 Master of Tourism Management - Tourism Development planning, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Statement of Problem: Humans' lived experiences show that individuals need meaning to connect to their "being". However, according to the philosophy of existentialism, there is no pre-designed plan, leading to the challenge of meaning creation in a meaningless world. Some existentialist thinkers, such as Camus and Sartre, believed that man must create and discover the meaning of his life, not the meaning assigned to them by God or nature. After such creation, they dedicate themselves to realizing that meaning to reduce the feeling of loss and regret of the passage of life. Tourism is supposed to give meaning to life while also contributing as an informative and pleasant activity.
Objective: Conceptualization is an undeniable necessity in our country, especially in the field of humanities and social sciences. Tourism is one of the areas experiencing a lack of attention in this regard due to its focus on the re-examination of the current concepts and theories while failing to consider novel alternatives. Therefore, the present study aims to foster interdisciplinary knowledge and conceptualization across the intended subject to illustrate the role of different types of tourism in the current human semantic therapy.
Research Question: In which method of semantic therapy can each type of tourism contribute?
Conclusion: According to the findings of this study, interdisciplinary concepts can be discovered in two disciplines and specialized discourses of tourism and psychotherapy, yielding a different level of cognition and knowledge. Based on the results, experience and worldly-wise, as one of the ways to make sense of life, had the highest rank, followed by hedonism and self-actualization in the second and third ranks of semantic therapy in different types of tourism, respectively. Also, public interest tourism had the potential to establish the highest number of sense-making ways, followed by community-based tourism, VFR tourism, and ethnic/nomad tourism

کلیدواژه‌ها [English]

  • Meaning of Life
  • Tourism Therapy
  • Philosophy of Existentialism
  • Semantic Therapy
  • Tourism Types
3طبقه‌بندی انواع توریست‏ها. (بی. تا). تاریخ مراجعه: 1/4/1400.  قابل دسترس در:  https://www.alefbatour.com.
انواع گردشگری در جهان. (بی. تا.). تاریخ مراجعه: 1/4/1400. قابل دسترس در:http://www.tourismportals.ir/14029 
انواع گردشگری. (بی. تا). تاریخ مراجعه :30/03/1400. قابل دسترس در: https://istta.ir/pages/fa/text/80
ایمانی خوشخو، محمدحسین و شهرابی فراهانی، مهدیه. (1399). ارائة الگوی ادراک معنوی گردشگر فرهنگی از سفر، مطالعة موردی: گردشگران فرهنگی خارجی شهر اصفهان. گردشگری و توسعه،  9(2)، 211-228.
آشنایی با انواع مختلف گردشگری در دنیا. (بی. تا).  تاریخ مراجعه :30/03/1400، قابل دسترس در: https://hamgardi.com/fa/Post.
بسته‏نگار، مهرنوش. (1399). گردشگری کم‌شتاب در ساخت فلسفه آهستگی. گردشگری و فرهنگ، 1 (1)، 37-44.
بسته‏نگار، مهرنوش. (1400). گردشگری تراپی را دریابیم. نظر آنلاین (مطالعات راهبردی پژوهشکدة نظر). تاریخ مراجعه: 1/4/1400. قابل دسترس در: https://nazaronline.ir.
بسته‏نگار، مهرنوش؛ حسنی، علی و خاکزار بفرویی، مرتضی. (1396). طراحی مدل مفهومی گردشگری خلاق. گردشگری و توسعه، 3 (11)، 81-108.
بیات، سوده و خزائی پول، مرتضی. (1395). ارزش‏های ادراکی گردشگران روستای کویری مصر به عنوان گردشگری جامعه محور. اقتصاد فضا و توسعة روستایی، 5 (4)، 65-81.
پروری، پیمان. (1398). خوانشی نو از روش پدیدارشناسی؛ بنیان‌های فلسفی، رویکردها و چارچوب اجرای تحقیق پدیدارشناسی. مطالعات جامعه‌شناسی، 12 (44)، 87-106.
تاجپور، نادره. (1396). انواع گردشگری و اشتغال وابسته به آن‏ها، سازمان توسعة تجارت ایران. تاریخ مراجعه: 1/4/1400. قابل دسترس در: https://tpo.ir/uploads/1/2020/Oct/24/service_kindoftourism%20_Services_96.pdf
تولایی، سیمین؛ سلیمانی، محمد؛ جهانی دولت آباد، رحمان و جهانی دولت آباد، اسماعیل. (1396). نقش مشارکت جوامع محلی در صنعت گردشگری پایدار مورد مطالعه سرعین. پژوهش‏های جغرافیایی انسانی، 49(1)، 95-113.
حاتمی‏نژاد، حسین و شریفی، امیر. (1394). بررسی نقش گسترش گردشگری شهری بر توسعة پایدار شهری نمونة موردی: شهر سنندج. گردشگری شهری، 2(1)، 61-78.
حسینی، فهیمه السادات. (1399). دستاوردهای معنوی صنعت توریسم. مطالعات دین‏پژوهی، 4(8)، 109-133.
زارع اشکذری، سیدمحمد؛ سقایی، محسن؛ موسوی، میرنجف و مختاری ملک آبادی، رضا. (1394). عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری فرهنگی با رویکرد جذب گردشگران خارجی در ایران مرکزی مورد شناسایی: شهر یزد. جغرافیا و آمایش شهری- منطقه‏ای، (17)، 189-208.
سیف‏الدینی، فرانک؛ رهنمایی، محمدتقی و فرهودی، رحمت‏اله. (1393). روش‏شناسی مطالعات منظر شهری در گردشگری. برنامه‏ریزی و توسعة گردشگری، 3(8)،31-52.
شفیعا، سعید و صباغ‌پور آذریان، مهدیه. (1395). تبین مفهوم معنویت در گردشگری با استفاده از تحلیل محتوا. مطالعات مدیریت گردشگری، 11(35)، 107-127.
شفیعی، ساناز؛ رجب‏زاده قطری، علی؛ حسن‏زاده، علیرضا و جهانیان، سعید. (1399). مقاصد گردشگری هوشمند: مرور سیستماتیک تحقیقات با استفاده از رویکرد قیف پارادایم. مطالعات مدیریت گردشگری، 15(49)، 33-62.
ضرغام بروجنی، حمید و بذرافشان، شیما. (1395). میزان موفقیت توسعة گردشگری جامعه‏محور روستایی از دید جامعة محلی  مطالعة موردی: روستای آسیاب‌سر، شهرستان بهشهر. پژوهش و برنامه‏ریزی روستایی، 5(4)، 119-136.
عزتی، عزت‏اله؛ معیتی، جواد و مرتضایی، شیدا. (1396). تجزیه تحلیل و برنامه‏ریزی طرح جامع گردشگری با تأکید بر اکوتوریسم و منظر شهری با ارائة الگویی راهبردی و امنیتی در آستارا. نگرش‏های نو در جغرافیای انسانی، 10(1)، 197-220 .
فرجی‏راد، خدر؛ پریشان، مجید و یاری حصار، ارسطو. (1396). تحلیل چالش‏های توسعة گردشگری تجاری در شهر مرزی بانه از دیدگاه تسهیلات و زیرساخت‏های گردشگری. گردشگری شهری ، 4(2)، 1-15 .
فرجی‏راد، عبدالرضا و آقاجانی، سمیه .(1388). تحلیلی نو پیرامون گردشگری و جدیدترین طبقه‏بندی آن. جغرافیایی سرزمین ، 6 (23)، 61-72.
قادری، زاهد. (1383). اصول برنامه‏ریزی توسعة پایدار گردشگری روستایی. تهران: سازمان شهرداری‏ها و دهیاری‏های کشور
لطفی ‏خاچکی، بهنام. (1387). گردشگری به مثابة یک صنعت. راهبرد، 1(2)، 171-206.
مظفری، جلال؛ پورمحمدی، محمدرضا و عزت‏پناه، بختیار. (1399). امکان‏سنجی گردشگری سلامت در کلان شهر تبریز. جغرافیا (برنامه‏ریزی منطقه‏ای)، 10(2)، 897-916.
معرفی انواع مختلف گردشگری. (بی. تا). تاریخ مراجعه: 1/4/1400.  قابل دسترس در: https://www.eligasht.com/Blog.
میرواحدی، سیدسعید و اسفندیاری بیات، الهام. (1395). بررسی پتانسیل کارآفرینی گردشگری فرهنگی در جامعة عشایر قشقایی ایران. گردشگری و توسعه، 5(9)، 62-78.
نوروزی، سارا. (1398). تبیین الگوی منظر معنوی از سفر ارزان قیمت؛ بررسی موردی گردشگران هیتچایک زن و مرد. هنر و تمدن شرق، 7(23)، 39-48
یالوم، د. اروین. (1390). روان‌درمانگری اگزیستانسیال (ترجمة سپیده حبیب). تهران: نی.
 
Alaeddinoglu, F. & Can, A. S. (2011). Identification and classification of nature-based tourism resources: Western Lake Van basin, Turkey. Procedia-Social and Behavioral Sciences,(19), 198-207.‏
Amirfakhriyan, M. & Moeini, A. (2018). Distribution of spatial clusters of tourist villages and its relationship with the formation of population centers in Khorasan Razavi Province. Journal of Research & Rural Planning, 6(4), 165-182.
Eftekari, A. R., Imani Tayyebi, L. & Farhadi Uonaki, M. (2021). The Influential Factors in Experience-Based Tourism in Nomadic Areas (Case Study: Qashqai Tribes). Journal of Rural Research, 11(4), 712-727.
Hesam, M., & Baghiani, H. (2018). Assessing the attitude of villagers towards the implementation of community based rural tourism (Case Study: Gurab Pas, Fumancounty, Guilan province). Journal of Rural Research, 9(1), 72- 87.
Maddi, S. R. (2013). Creating Meaning rough Making Decisions. New York: Routledge.
Rezvani, M., Nickravesh, F. & Kazemi, N. (2021). Spatial zoning of agricultural tourism capabilities in Rural area of lorestan province. Geography and Sustainability of Environment, (38), 93-112.
Timms, B. F. & Conway, D. (2012). Slow tourism at the Caribbean’s geographical margins. Tourism Geographies, 14(3), 396-418.‏
Vakil Alroaia, Y., Zolfaghari, Z. & Sotoudeh, M. R. (2020). Culinary Tourism Development Based on Marketing Mix Strategy: The Case of Khorasan Razavi Province. Iranian Journal of Economic Studies, 8(2), 397-419.‏