فضای نور و معماری نور

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسنده

چکیده

چکیده نور در معماری چیست؟ این پرسشی است که این مقاله در مقام پاسخی بنیادی و فلسفی بر آ‌ن‌ است. بدیهی است نور در فیزیک قسم خاصی از امواج الکترو مغناطیسی است که قابل مشاهده است. در دانش فیزیک به واسطه وجود حاملی مفروض نور امکان تحقق می یابد. این حامل واسطه ای است که در ‌آن امواج نور به حرکت در می آید. در این مقاله به خصوصیتهای فیزیکی نور بدانگونه که مبحث علم فیزیک است کاری نیست بلکه در اینجا از ویژگیهای مکانی و برخی جهات استتیک نور که با مقوله فضا و مکان در هم آمیخته است سخن خواهد رفت. خصوصیات فضاهای ساخته شده نوری در کنار فضاهای عام حامل نور مورد بحث خواهد بود. از نظر ما ساخت فضاهای نوری اهمیتی چون فضاهای ساخته شده معماری دارد و از این رو ساخت و تولید این فضاها مستلزم دانش معماری خاصی است که آن را می توان «معماری نور» نام نهاد. کلید واژه معماری، معماری نور، فضا، فضای نوری، صورتهای نوری،‌صورتهای مکانی، صورت ساخته شده.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

light architecture & spaces lightened

نویسنده [English]

  • seyed mousa dibaj
چکیده [English]

Light Architecture & Spaces lightened is a sort of innovative, dealing with the issue of what can be defined as pure forms lightened besides other architectural forms of space. What are the architectural characteristics of "light" that architecture tries to illustrate? This article tries to address the above question, based on the fundamental and philosophical description of the spaces that are lightened by the action of architecture. Through some of the qualifications of "architectural illumination", I would like to explain to spatial causes of architecture light that can be identified whit aesthetic perceptions. Spaces built up of lights, need to be discussed using other physical spaces, dimensions, angles and other falls in an architecture that, perhaps, is specified by different lightening flaming and illuminating sources, in a building, home or office, or a defined part of a room. The author argues, based on a philosophical claim made from it substantiality of space, that the construction of physical-lighted spaces needs to be retreated through the architectural dual category of light/space.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Architecture
  • Light Architecture
  • Spaces
  • Spaces lightened
  • Lightened forms
  • Place forms
  • Built forms