درآمدی بر مفهوم و کارکرد هویت محیط انسان‌ساخت

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسنده

دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده

اهمیت تحقیق در مقوله هویت، صرف نظر  از اهمیت آن به عنوان مقوله‌ای عام و کلی در اغلب حوزه‌های معرفت بشری، از اهمیت مقوله هویت محیط انسان ساخت، به عنوان یکی از مهمترین جنبه‌های کیفی در مباحث انسان -محیطی ناشی می شود.  کیفیتی که کمبود و یا نبود آن، چه در بعد جهانی و چه در شرایط خاص ایران، هنوز در فضا و سیمای شهرها محسوس و قابل مشاهده است. اما برغم این اهمیت بویژه در معنا و غنا بخشیدن به حضور و زندگی انسان در محیط، هنوز از این مفهوم پیچیده در ربط با محیط انسان ساخت بویژه شهر و فضاهای شهری تلقی روشنی وجود ندارد. بعلاوه با توجه به اهمیت و نقش محیط در ماهیت پدیده‌ها، پرسش‌هایی در این زمینه مطرح‌اند که لازمه پاسخ به آنها در دست داشتن تعریفی نسبتاً روشن از هویت و نیز آشنایی با کارکردهای آن در شهرسازی است. برای تحقق این منظور نگارنده برآنست تا در مقاله حاضر به قدر مجال، با مروری اجمالی در ادبیات موضوعی، به ارائه و تا حدودی تحلیل برخی از تعاریف خاص آن در شهرسازی بپردازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Introduction to Meaning and Function of Identity of Man-Building Environment

نویسنده [English]

  • Seyed Abdolhadi Daneshpour
Associate Professor,school of architecture and environmental design, Iran university of science and technology
چکیده [English]

The significance of the “identity” in general, as one of the most important dimensions of the human life, is a commonly accepted fact. The Built Environmental identity has the same importance, not only in Iran, but also in the whole globe. In spite of its importance there is no clear definition for this issue, particularly in terms of urban forms as well as urban spaces. To achieve a clear definition for environmental identity and its application one should answer some basic questions. Different definitions for “environmental identity” will be in traduced and discussed in this essay.

براتی، ناصر (1373) "توسعه های جدید شهری و شهر های جدید(هویتی جدید یا فقدان هویت)"؛ شهر های جدید، فرهنگی جدید در شهرنشینی، وزارت مسکن و شهرسازی.صص 434-423.
بور، والتر (1375) "شهر و مسئله تشخص"؛ ترجمه مهرناز مولوی، آبادی، س 6، ش 22.صص 33- 28 .
دانشپور، سید عبدالهادی (1379) بازشناسی مفهوم هویت در فضای عمومی شهری؛ رساله دکتری، منتشر نشده، دانشگاه تهران.
مولوی، مهرناز (1376) هویت و طراحی شهری؛ رساله کارشناسی ارشد، گروه شهرسازی دانشگاه تهران.
Alexander, C (1981) “Beyond Humanism”; Journal of Architectural Education.
Anderson, S (1987) On Street; Mit press.
Barati, N (1997) Holistic Reading into the Structure of the Environment; Unpublished PhD Dissertation.
Canter, D (1977) The Psychology of place; London, the Architectural press.
Cullen, G (1977) The Concise Townscape; London, the Architectural press.
Gehl, J (1987) Life Between Buildings: Using Public Space; VNR press.
Jacobs, J (1961) The Death and Life of Great American Cities; New York.
Lalli, M (1988) “Urban Identity” ; Environmental Social Psychology, pp.304-311.
Lalli, M (1992) “Urban - Related Identity: Theory, Measurement and Empirical Finding ”; Journal of Environmental Psychology, Vol.12, PP.285-303.
Lynch, K (1981) Good City Form; Mit press.
Mumford, L (1961) The City in the History; Harcourt, Brace and World Inc.
Montgomery, J (1998) “Making a City: Urbanity, Vitality and Urban Design”; Journal of Design, vol. 3, No.1, pp.93-115.
Proshansky, H. et al (1983) “Place-Identity Physical World Socialization of the Self”; Journal of Environmental Psychology,Vol. 3, PP. 57-83.
Punter, J. and M Carmona (1997) The Design Dimension of planning; E & FNS.
Rapoport, A (1982) Identity and Environment: A cross – cultural perspective; London.
Rapoport, A (1990) “The meaning of the Built Environment”; A nonverbal Communication approach. The University of Arizona press.
Relph, E (1976) Place and placeless ness ; London, Pion.
Trancik, R (1984) Finding lost space; VRN.
Walmsley, D (1988) “Urban Living”; The individual in the city. Longman press.