از بازسازی سبکی تا نگهداری موزه ای

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسنده

دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی، قزوین، ایران

چکیده

مطالعات موجود تا آغاز قرن20 در مورد حفاظت اماکن با ارزش های میراثی به صورت مشترک حکایت از محکومیت روش های انتخاب شده بوسیله ویولت لودوک( Viollet- Le- Duc) و هوادارانش می کند (UNESCO, 1950). اما چنین قضاوتی منصفانه نیست و لازم است پذیرفته شود که ویولت لودوک در پیشنهاد تفسیر ارتباط تاریخی با بناهای با ارزش و طرح روش هائی برای حفاظت آنها نسبت به ارزش های ذهنی اجتماعی به انتقاد پرداخت.
او بود که اهمیت معماری گوتیک و مجسمه های آن را در فرانسه کشف کرد، و نشان داد چطور آنها بیانگر نوع و هوش سرشار معماران فرانسوی بوده اند. او در تمایلات سیاسی و ادبی روزگار خود حامیانی پیدا کرده بود، به طوری که نظریات او به شکل فوق العاده ای نافذ بوده و زمانی که معماری قرون وسطا و مجسمه های آن در طول دوران انقلاب صنعتی در خطر تخریب بسیار جدی بود، با ادای احترام نسبت به سبک کلاسیک، زمینه بسیار وسیعی جهت حفاظت آنها پیدا کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Anastylosie and Museum Preservation

نویسنده [English]

  • Ahmad Mirzakouchak khoshnevis
چکیده [English]

Two different attitudes about conservation of cultural heritage were presented. Ruskinians with romantic sense of view positioned against Viollet Le Duc’s rationalistic solutions. “Preservation” has been established only by Ruskin’s followers in opposite with any kind of intervention degree of conservation into historic and cultural fabric of heritage buildings. Unlikely “restoration” of “reconstruction” has been used for saving of a great number of historic buildings by Le Duc. However the spirit of unity in style has been proposed to demolish those of buildings parts which were added to the orginal buildings. It was shown to what extent buildings of heritage have to be restored or preserved.

Clark, Kenneth (1929) Presentation of the Gothic Arcitecture Remain ; London, Scribber.
Clark, Kenneth (1964) Ruskin Today ; London, Pelican Book.
Cook, E.T. & Wedderburn, A. (eds.)(1912) The Complete Works of John Ruskin , 39 vols, known as the Library Edition.
Gout, Paul (1914) Viollet-le-Duc.
Leon, Paul (1917)" Historic Monuments"; Conservation and Restoration, Paris, Surense.
Middelton, R. (1962) “The Abbe de Cordemoy”; The Journal of the Warburg , Vol 15.
Middelton, R. (1963) “The Graeco-Gothic Ideal”; The Journal of the Courtaul Institutes, Vol 16.
‍Pevsner, N. (1969) Ruskin & Viollet-le-Duc ; London, Thames and Hudson.
Ruskin, John (1849)Seven Lamps of Architecture ; London, Lib. Ed.
Ruskin, John  (1857) The Elements of Drawing ; London, Lib. Ed.
Ruskin, John  (1860a)   Modern Pinters ; London, Lib. Ed.
Ruskin, John (1860b) The Stones of Venice; London, Lib. Ed.
Ruskin, John  (1874) The Queen of the Air ; London, Lib. Ed.
Trahard, Pierre (1930)   La Vieillesse de Prosper Merimee.
UNESCO, (1950) The Historic & Artistic Monuments and Site and Archeological Excavations ; Paris, Vol 3, No. 1.
Viollet le Duc (1852)  Revue Generale d'Architecture ; Paris.
Viollet le Duc  (1854)  Dictionnaire ; Introduction, Paris.
Viollet le Duc  (1863)  Entretiens ;Paris.  
Viollet le Duc (1875) Habitions Modernes ; Paris.