مطالعۀ تطبیقی نقوش تزیینی مساجد قرن سوم با رویکرد زمینه‌گرایی (مطالعۀ موردی: مسجد جامع عتیق شیراز و مسجد جامع قرطبه کوردوبا)

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تاریخ تحلیلی و تطبیقی هنر اسلامی، دانشکدۀ هنر، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 گروه ارتباط تصویری، دانشکدۀ هنر، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 گروه نمایش، دانشکدۀ هنر، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

4 گروه پژوهش هنر، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

بیان مسئله: در این پژوهش به مطالعة نقوش تزیینی مساجد موجود در قرن سوم ه. ق. در ایران و اسپانیا (مسجد عتیق در شیراز و مسجد قرطبه در کوردوبا) پرداخته می‌شود. این نقوش تزیینی متناسب با عقاید و باورهای مردم منطقه است که با تمامی تفاوت‌هایشان در گسترة جهان اسلام دارای اهداف مشترک هستند و از این رهگذر سعی در انتقال مفاهیم معنوی و روحی دارند و با تبیین و تطبیق نقوش تزیینی که نمادهایی از عناصر طبیعت هستند، ریشه در هنر ایرانی-ساسانی و بیزانسی داشته و در هنر دوران اسلامی به صورت نقش‌مایه، تکرار شده و تداوم یافته‌اند.
هدف پژوهش: مطالعة تطبیقی نقوش تزیینی مسجد جامع عتیق شیراز و مسجد جامع قرطبه کوردوبا با رویکرد زمینه‌گرایی.
روش پژوهش: این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی به بررسی و مطالعة تزیینات مسجد عتیق شیراز و مسجد قرطبه در اسپانیا پرداخته تا موارد مشابه معرفی و نمادشناسی شود.
نتیجهگیری: نقوش تزیینی در هنر اسلامی برگرفته از باورها و عقاید مردم در طی قرون و اعصار است که تداوم آن در هنر اسلامی از ایران به جهان اسلام راه یافته است. مساجد عتیق و قرطبه هیچ یک زمینه‌گرا نیستند، زیرا با الگوی مسجد پیامبر (مسجد شبستانی ستون‌دار) بنا شده‌اند، اما به جهت تزیینات هر دو مسجد زمینه‌گرا و از هنر ساسانی در ایران و بیزانس در اندلس الهام گرفته‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of Decorative Patterns in Mosques of the Third Century AH Based on a Contextual Approach (Case Study: Atiq Grand Mosque of Shiraz and Cordoba Grand Mosque)

نویسندگان [English]

  • Somayeh Karimi 1
  • Parnaz Godarzparvari 2
  • Mohammad Aref 3
  • Pardis Bahmani 4
1 Department of Analytical History and Comparative Studies of Islamic Art, Faculty of Art, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran Iran.
2 Department of Visual Communication , Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
3 Performing Arts Department, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
4 Department of Art Research, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Problem statement: This study attempts to examine the decorative motifs of mosques (Atiq Mosque in Shiraz and Cordoba Mosque in Cordoba) in Iran and Spain in the third century A.H. These decorative designs are in accordance with the beliefs of the people of the region and regardless of all their differences, they share common goals in the Islamic world and through these designs spiritual and mental concepts are conveyed. Decorative patterns, which are symbols of the elements of nature, are rooted in Iranian-Sassanid art; Byzantium and have been continuously repeated as motifs in the art of the Islamic era.
Research objective: This study attempts to compare the decorative motifs of the Atiq Mosque in Shiraz with those of the Cordoba Mosque in Cordoba with a contextualist approach.
Research method: This article used a descriptive and analytical method to study the decorations of the Atiq Mosque in Shiraz and the Cordoba Mosque in Spain and to identify similarities and shared symbols.
Conclusion: Decorative designs in Islamic art are derived from the beliefs of people over the centuries. The continuity in Islamic art has spread from Iran to the Islamic world.  The architectural formation of Atiq and Cordoba mosques is not contextual, because they are built based on the pattern of the Prophet’s Mosque-Shabestani columnar mosque. However, the decorations of both mosques are contextual and inspired by Sassanid art in Iran and Byzantium in Andalusia.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Geometric patterns
  • Islamic art
  • Contextualism
  • Shiraz Atiq Grand Mosque
  • Cordoba Mosque
  • Symbology
احمدی، رحمان. (1377). فرم‌ها و نقش های نمادین در مساجد ایران. میراث جاودان، 6(2)، 110-116.
 اسلامی، احمدرضا و شاه‌امیری، سیده زهره. (1397). بازشناسی نقش هندسه در سازمان‌دهی فضایی آثار معماری از منظر معنا و مفهوم. در کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی جهان اسلام، دانشگاه تبریز، تبریز.
برولین،  برنت سی. (1383). معماری زمینه‌گرا (ترجمة راضیه رضازاده).  اصفهان: خاک.
بیک‌زاده شهرکی، مسعود. (1391). اصول طراحی و معیارهای ارزیابی ساختمان‌ها در بافت تاریخی. تهران: آذرخش.
خزاعی، محمد. (1381). یک هزار نقش. تهران: مؤسسه مطالعات هنر اسلامی.
دوستخواه، جلیل. (1361). اوستا. تهران: مروارید.
غنی‌زاده، نازلی و پورکلانتری، نسیم. (1394). بررسی نقش اسلام در شکل‌گیری بناهای مذهبی کشورهای غربی (نمونة موردی: مسجد جامع قرطبه-اسپانیا). در کنفرانس بین المللی انسان،  معماری، عمران و شهر. تبریز: مرکز مطالعات راهبردی معماری و شهرسازی.
قدیری، بهرام. (1385). ساختارهای جدید در زمینه‌های تاریخی. تهران: دفتر تحقیقات فرهنگی.
معماریان، غلامحسین. (1387). معماری ایرانی. تهران: سروش دانش.
هاتشتاین، مارکوس و دیلس، پیتر. (1390). اسلام: هنر و معماری (ویرایش هرمز ریاحی). تهران: پیکان.
ویلبر، دونالد نیوتن. (1387). مسجد عتیق شیراز (ترجمة افرا بانک). تهران: فرهنگستان هنر.
 
Abdullahi Hanif, M. & Maleki, A. (2016). Comparative analysis of the Decorated Arraics Geometric and Plant Motifs in Architecture of the Grand Mosque of Yazd and their Developments. The Turkish Online Journal of Design, Art, and Communication, (6), 196-216.
Abdullahi, Y. & BinEmbi, M. (2013). Evolution of Islamic geometric patterns. Frontiers of Architectural, Research, 2(2), 243-251.
Blair, S. S. & Bloom, J. M. (1996). The art and architecture of Islam 1250-1800. London: Yale University Press.
Mahina, R. E. K. I. & Selcuk, S. A. (2018). Evolution of Geometric Patterns in Islamic World and A Case on The Jalis of The Naulakha Pavilion in The Lahore Fort. Gazi University Journal of Science Part B: Art Humanities Design and Planning, 6(2), 83-97.
Gültekin, Ç. (2012). Rethinking The Role of Context and Contextualism in Architecture and Design (Unpuplishe master’s thesis) Eastern Mediterranean University, Turkey.
Kerenyi, C. (1976). Dionysos: Archetypal image of indestructible life (R. Manheim, Trans.). New Jersey: Princeton University.