شاخص‌های تأثیرگذارِ اصالت‌بخش در بازآفرینی خانۀ صدقیانی تبریز

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسندگان

1 استاد معماری، دانشکدۀ معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز، ایران.

2 پژوهشگر دکتری معماری اسلامی، دانشکدۀ معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز، ایران.

3 کارشناس ارشد معماری، دانشکدۀ معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز، ایران.

چکیده

بیان مساله: گواهی تاریخی بودن آثار و بناهای تاریخی بر اصالت استوار است؛ اگر بازآفرینی اثر بر پایه حفظ اصالت اثر صورت نگیرد هویت تاریخی آن خدشه دار می گردد و دیگر نمی توان آن را یک اثر تاریخی دانست؛ از این رو در جریان بازآفرینی بناهای تاریخی از جمله، خانه صدقیانی تبریز -از دوره قاجار و پهلوی- در نظر گرفتن شاخص های تأثیرگذارِ اصالت بخش، لازم و ضروری به نظر می رسد.
سوال تحقیق: مولفه های بازشناخت اصالت در حوزه مرمت از میراث فرهنگی و شاخص‌های تأثیرگذارِ حفظ اصالت در بازآفرینی خانه صدقیانی تبریز کدام است؟
هدف تحقیق: پژوهش حاضر از طریق بازخوانی و واکاوی اسناد و منشورهای بین‌المللی و دیدگاه‌های صاحب‌نظران در پی دست یافتن به سطحی از شناخت و تعیین وجوه و ابعاد اصلیِ اصالت در مرمت اثر و ارزیابی و بررسی آن در بازآفرینی خانه صدقیانی تبریز می باشد.
روش تحقیق: روش تحقیق از نوع تحقیق کاربردی و به صورت کیفی و راهبرد تحلیل‌محتوا بوده و در دو بخش کلی ادبیات نظری و پیمایش‌های میدانی انجام یافته است. در بخش ادبیات نظری با استفاده از گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه‌ای و اسنادی در جهت واکاوی موضوع اصالت در بازآفرینی بناهای تاریخی، اطلاعات مربوط به بنیان‌های نظری تحقیق با مطالعه منابع متعدد به دست آمده و شاخص های اصالت بخش، از طریق بازخوانی و واکاوی اسناد و کنوانسیون های بین المللی در کنار بررسی دیدگاه‌های صاحب‌نظران جمع بندی گردید. در ادامه با انتخاب خانه تاریخی صدقیانی تبریز بعنوان نمونه موردی، حفظ اصالت اثر در جریان بازآفرینی آن، مورد تطبیق با شاخص های بدست آمده مبانی نظری قرار گرفت.
نتیجه گیری: مولفه های هشت گانه اصالت در تطبیق تحلیلیِ شاخص های اصالت در بازآفرینی بناهای تاریخی، استخراج و در فرایند بازآفرینی خانه تاریخی صدقیانی تبریز مورد بررسی قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Criteria Affecting the Preservation of the Authenticity in Restoration of Sadaghiani’s House in Tabriz

نویسندگان [English]

  • Ahad Nejad Ebrahimi 1
  • Shahin Farrokhi 2
  • Mahsa Shabahang 3
1 Professor of Architecture, Faculty of Architecture and Urbanism, Tabriz Islamic Art University, Tabriz, Iran.
2 Ph.D. Candidate in Islamic Architecture, Faculty of Architecture and Urbanism, Tabriz Islamic Art University, Tabriz, Iran.
3 Master of Architecture, Faculty of Architecture and Urbanism, Tabriz Islamic Art University, Tabriz, Iran.
چکیده [English]

Problem Statement: Evidence of history and protection of historical monuments is based on authenticity; if the revival of the monuments is not based on the preservation of its originality, the historical identity of monuments has been damaged and it can no longer be considered historical.
Therefore, In the process of restoration the authenticity of the work should be one of the priorities of the project executors. Sadaghiani House belongs to Qajar and Pahlavi period. The buildings and spaces of this historic complex have changed over time, and parts of it have been separated or destroyed, which needed to be rebuilt for re-use.
Research question: What are the effective and authentic indicators in the restoration of Sadeghiani historical house in Tabriz?
Scopes of study: Regarding to the damages and changes in the structure of the Sadaghiani House due to disproportionate urban development and impacts of war and lack of proper preservation during the reconstruction process, This monument required intervention to change the physical structure of some parts of the house.
Methodology: The research method is applied research which has been done by qualitative research method and content analysis strategy and has been done in two general sections of literature review and field surveys. The literature review was done by studying documents and historical images to recreate the building in order to investigate the issue of authenticity.
The reason for choosing Sadaghiani House is due to many destructions during the urban development and the effort to change the use and recreate the destroyed parts by the executors.
Conclusion: What results from the analysis of the authenticity indicators of this house in 5 restoration periods, Despite major renovations and physical restructuring in parts of the building, Considering the indicators of apparent intact (form), stability of symbolic values,

کلیدواژه‌ها [English]

  • Authenticity in the restoration of historical monuments
  • Historical structure
  • The authenticity of historical monuments
  • Sadaghiani’s house in Tabriz
احمدی، حسین و وطن‌دوست، رسول. (1395). بازشناسی ارزش و عوامل تأثیرگذار در دگرگونی دیدگاه‌های ارزشی در حفاظت از میراث فرهنگی در قرن حاضر. هنرهای زیبا-معماری و شهرسازی، 21(4)، 39-50.
بینای مطلق، محمود. (1385). نظم و راز. تهران: هرمس.
براندی، چزاره. (1392). نظریه‌های مرمت (ترجمة پیروز جناچی). تهران: دانشگاه تهران.
پدرام، بهنام؛ اولیاء، محمدرضا و وحیدزاده، رضا. (1390). ارزیابی اصالت در فرایند حفاظت از آثار تاریخی ایران: ضرورت توجه به تدوام فرهنگ بومی آفرینش هنری. مرمت و معماری ایران، 1(2)، 1-16.
تایسدل، استیون؛ اُک، تانر و هیث، تیم. (1388). احیای محله‌های تاریخی شهرها (ترجمة سمانه ساریخانی). شیراز: نوید شیراز.
حبیبی، محسن و مقصودی، ملیحه. (1390). م‍رم‍ت‌ ش‍ه‍ری‌: ت‍ع‍اری‍ف‌، ن‍ظری‍ه‌ه‍ا، ت‍ج‍ارب‌، م‍ن‍ش‍وره‍ا و ق‍طع‌ن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ ج‍ه‍ان‍ی‌، روش‌ها و اق‍دام‍ات‌ ش‍ه‍ری‌. تهران: دانشگاه تهران.
دامیار، سجاد و ناری قمی، مسعود. (1391). مطالعة تطبیقی مفهوم فضا در معماری بومی و معماری مدرن. هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی، 17(1)، 65-72.
راهیل قوامی، فاطمه. (1391). فرم و محتوا در دنیای فلوطین: با توجه به هنر و اثر هنری. کیمیای هنر، 1(4)، 17-34.
رشیدی، احمد. (1390). مدرنیته و اصالت‌گرایی فرهنگی در روسیه و ایران. سیاست، 41(1)، 115-134.
زبردست، اسفندیار و امامی، سیدمحمد. (1391). بررسی و ارزیابی اصالت طرح‌های توسعة شهری در بافت‌های تاریخی (مطالعة موردی: طرح احیای میدان امام علی (ع) اصفهان). مطالعات شهر ایرانی اسلامی، 3(9).
سلمانی، امیر؛ رحیمی، محمدحسین و خاک‎زند، مهدی. (1394). بررسی اهمیت، اولویت و اصالت فضای باز در مسجد. قطب معماری اسلامی، 3(4)، 34-48.
سلیمانی، محمد؛ تولایی، سیمین؛ کریمی‌پور، یدالله و آقایی‌زاده، اسماعیل. (1390). درآمدی بر اثرات اصالت‌بخشی بافت‌های فرسودة تهران (نمونه‌موردی: محلة مفت آباد). شهر ایرانی اسلامی، 2(5)، 67-78.
شبیری زنجانی، حسن و دهقانی، احمد. (1394). مطالعة تطبیقی شرط منحصربه‌فرد بودن در طرح های صنعتی و مقایسة آن با شرط اصالت. پژوهش‌های حقوق تطبیقی، 19(2)، 75-96.
ضیمران، محمد. (1384). فلسفة هنر ارسطو. تهران: انتشارات فرهنگستان هنر.
فدائی نژاد، سمیه و عشرتی، پرستو. (1393). واکاوی مؤلفه‌های بازشناخت اصالت در حفاظت میراث فرهنگی. هنرهای زیبا-معماری و شهرسازی، 19(4)، 63-74.
فیلدن، برنارد و یوکیلتو، یوکا. (1382). ارزش‌گذاری به منظور حفاظت (ترجمة بهرام معلمی). هفت شهر، 1(12)، 17-25.
مداح، محسن؛ سندی، محبوبه و احمدی، مجید. (1397). جایگاه مرمت شهری در توسعة پایدار شهری و تعامل با ساختارهای نوین در بافت تاریخی. ایوان چارسو، 4، 151-164.
مسعود، محمد؛ حجت، عیسی و ناسخیان، شهریار. (1391). جایگاه اصالت درمرمت بافت. آرمانشهر، 5(9)، 271-283.
ناری قمی، مسعود و عباس‌زاده، محمدجواد. (1393). مهمان در خانه: یک بررسی تطبیقی میان ایران و غرب در آستانة دوران مدرن. پژوهش‌های معماری اسلامی، 2(2)، 93-109.
نقی‌زاده، محمد. (1379). رابطة هویت «سنت معماری ایران» با «مدرنیسم» و «نوگرایی». هنرهای زیبا-معماری و شهرسازی، (7)، 79-91.
نیلی، رعنا؛ دیبا، داراب و مهدوی‌نژاد، محمدجواد. (1396). بررسی و بازتاب مفهوم اصالت در معماری معاصر ایران (مطالعة موردی: منتخبی از آثار شاخص معماری معاصر ایران). علوم وتکنولوژی محیط زیست، 19، 1-13.
هیدالو. (1387). گزارش فرایند ثبت میراث فرهنگی غیرمنقول در ایران، از ماهیت تا تحقق. مهندسین مشاور هیدالو هزارة هشتم، تهران.
یوکیلتو، یوکا. (1394). تاریخ حفاظت معماری (ترجمة خشایار بهاری و محمدحسن طالبیان). تهران: روزنه.
 
Akieda,Y.I. (2001). Translation of Charter for Conservation of Historic Towns and Settlements  of Japan the Machinami Charter. Tokyo: Tokyo National University of Fine Arts and Music.
Andrews, T.D. & Buggey, S. (2008). Authenticity in Aboriginal Cultural Landscape, In Waite, Diana. (Ed.). APT Bulletin The Journal of Preservation Technology, 39(2-3), 63-71.
Araoz, G.F. (2008). World-Heritage Historic Urban Landscapes: Defining and Protecting Authenticity. APT Bulletin, 39, 33-37.
Denslagen, W. (2009). Romantic Modernism: Nostalgia in the World of Conservation. Amsterdam: Amsterdam University Press.
Ehteshami, A. &  Soltaninejad, M. (2020). The Concept of Authenticity in Restoration Analysis of Monitoring and Restoration in the Authenticity Preservation of Cultural Heritage. Advances in Anthropology, 10(2), 81-96.
Ford, E. (1997). The Theory and Practice of Impermanence: Illusion of Durability. Harvard Desig  Magazine, (3).
Jokilehto, J. & Stovel, H. (1995). Viewpoints: The Debate on Authenticity. ICCROM Newsletter, 21, 6-8.
Jokilehto, J. (2006). Considerations on authenticity and integrity in world heritage context. City & Time, 2(1), 1-16.
Larsen, K. E. (1995). A note on the authenticity of historic timber buildings with particular reference to Japan. In Proceedings of the 8th ICOMOS International Wood Committee (IIWCC), Kathmandu, Patan, and Bhaktapur, Nepal.
Giombini, L. (2018). But is this really authentic? Revising authenticity in restoration philosophy. Lebenswelt. Aesthetics and Philosophy of Experience. (12), 21-35.
MacCannell, D. (1973). Staged Authenticity: Arrangements of Social Space in Tourist Settings. American Journal of Sociology, 79(3), 589-603.
Mitchell, N. (2008). Considering the Authenticity of Cultural Landscape. APT Bulletin, 39(2-3), 25-32.
Motamedmanesh, M. (2016). Authenticity and Restoration: The Benefits of  Historical Studies on Re-Examining the Implemented Restorations in Persepolis. Arts, 5(1), 2.
Norberg-Schulz, C. (1991). Genius Loci: Towards a Phenomenology of Architecture. London: Studio Visa.
Philokyprou, M. (2015). Continuities and Discontinuities in the Vernacular Architecture. Athens Journal of Architecture, 1(1), 20-30.
Rossler, M. (2008). Applying Authenticity to Cultural Landscapes. APT Bulletin, 39(2-3), 47-59.
Scott, D. A. (2015). Conservation and authenticity: Interactions and enquiries. Studies in Conservation, 60(5), 291-305.
Smith, N. & Williams, P. (eds.) (1986). Gentrification of the City. London: Allen and Unwin.
Stovel, H. (1998). Risk Preparedness: A Managment Manual for World Cultural Heritage. Roma: iccrom / unesco whc / icomos.
Van Balen, K. (2008). The Nara Grid: An Evaluation Scheme Based on the Nara Document on Authenticity. Association for Preservation Technology International (APT Bulletin), 39(2 & 3), 39-45.
Weiler, K. & Gutschow, N. (2016). Authenticity in Architectural Heritage Conservation. Switzerland: Springer International Publishing.
World Heritage Centre (WHC). (2008). Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention. UNESCO, World Heritage Centre.
Zancheti, S.M.; Flaviana, L. & Piccolo, R. (2009). Judging the authenticity of the city. In N. Stanley-Price & J. King (Eds.), Conserving the Authentic: Essays in Honour of Jukka Jokilehto (pp. 163-168), Rome: ICCROM Conservation Studies 10, ICCROM.