تحلیل و مقایسه میزان رویداد مداری فضاهای عمومی شهری، مورد مطالعه: منطقه 12 شهر تهران

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شهرسازی، دانشکده هنر، دانشگاه تربیت مدرس

2 گروه شهرسازی، دانشکده هنر ومعماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3 استادیار دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

در تجربه های معاصر ارتقا کیفیت فضاهای عمومی شهری با نگاه فرهنگ مبنا، رویداد مداری به عنوان یک استراتژی کلیدی مطرح شده است. نگاه به ادبیات موجود این حوزه نمایانگر آن است که ماهیت فضاهای عمومی شهری و عوامل سازنده آنها در شکل گیری رویداد ها کمتر مورد بررسی قرار گرفته است. سوالاتی همچون چه عواملی بر رویدادمداری فضای شهری تأثیر می‌گذارد؟ و تاثیر گونه های مختلف فضای عمومی بر میزان رویداد مداری چگونه است؟ از جمله سوالات کلیدی هستند که مطالعات موجود پاسخ روشنی به آنها نمی دهد.
بر این مبنا هدف این پژوهش، تبیین و تدوین معیارهای رویداد مداری فضاهای شهری و سپس سنجش و مقایسه میزان رویدادمداری انواع فضاهای شهری منطقه‌ی 12 است.
رویکرد روش‌شناسی در ایــن مقالــه، ترکیبی از روش‌های کمی و کیفی است. در گام اول به‌منظور انتخاب موردهای مطالعه به‌عنوان مکان رویدادهای منطقه‌ی 12، از ابزارهایی چون تحلیل محتوای اسناد، بازدیدهای میدانی و مصاحبه‌های عمیق با متخصصین استفاده‌شده است. سپس عوامل مؤثر بر رویداد مداری فضاهای عمومی شهری بامطالعه‌ی ادبیات جهانی شناسایی شده و درنهایت از طریق تهیه چک‌لیست‌ها و تحلیل آن در نرم‌افزار SOCNETV1 به سنجش و مقایسه‌ی میزان رویداد مدار بودن مکان-رویدادهای قلب تاریخی شهر تهران پرداخته‌شده است.
نتایج پژوهش نشان می‌دهد از میان معیارهای مؤثر بر رویداد مداری، 5 معیار دسترسی، پیوستگی فضایی، تسهیلات فضایی، همه‌شمولی و امنیت بیشترین تأثیر بر شکل‌گیری و دوام رویدادها را دارند. همچنین از میان گونه‌های مختلف فضاهای عمومی، پیاده راها و بوستان در منطقه 12 تهران میزان رویدادمداری بیشتری در مقایسه با دیگر گونه‌ها داشته‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis on the Factors Affecting the Creation of Event-oriented Urban Public Spaces; Case Study: Central Part of Tehran (district 12)

نویسندگان [English]

  • Seyed Mahdi Khatami 1
  • Fatemeh Salehi Mava 2
  • Ehsan Ranjbar 3
1 Department of Urban Design and Planning - Faculty of Art - Tarbiat Modares University - Tehran - Iran
2 Urban Planning & Design Department, Arts & Architecture Faculty, Tarbiat Modares ,University
3 Urban Planning & Design Department, Arts & Architecture Faculty, Tarbiat Modares University
چکیده [English]

Problem Statement: In recent experiences, from the perspective of culture-led urban design, events play a paramount important role in improving the quality of urban public spaces. The existing literature in this field shows that the nature of urban public spaces and their constructive factors in the development of events that have been less studied. Issues such as what factors affect the event-oriented public space? What is the effect of different types of public space on amount of events?? These are some of the key questions that previous studies have not provided clear answers to.
Research objectives: This study aims to explanation and compilation the criteria to develop event-oriented urban public spaces and then to measure and compare different types of urban spaces in District 12 in terms of events.
Research method: The article's methodological approach contains both qualitative and quantitative. In the first step, Different methods used for select case studies as an event place in District 12, such as content analysis of documents during two years, field visits, and in-depth interviews with experts. Then, the factors affecting the eventuality of public spaces have been recognized based on the current literature. Finally, the event-oriented quality of several urban spaces in Tehran's historical heart has been measured and compared by using checklists and analysis data in SOCNETV software.
Conclusion: The research results show five criteria, including accessibility, connectivity, space facilities, inclusiveness, and security, have the most significant impact on events' formation and durability. Also, among the different types of public spaces, the pedestrian streets and park in Tehran's 12th district have a higher amount of events compared to other types.
Keywords: Event, Public Space, event-oriented Urban Space, District 12 of Tehran, Historical Part of Tehran

کلیدواژه‌ها [English]

  • Event
  • Public space
  • event-oriented Urban Space
  • District 12 of Tehran
  • Historical Part of Tehran