تحلیل و مقایسۀ میزان رویدادمداری فضاهای عمومی شهری مورد مطالعه: منطقۀ 12 شهر تهران

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شهرسازی، دانشکدۀ هنر، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

2 گروه شهرسازی، دانشکدۀ هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

3 استادیار طراحی شهری دانشگاه تربیت مدرس، تهران، پژوهشگر مهمان، دانشکدۀ هنر، طراحی و معماری، دانشگاه آلتو، فنلاند.

چکیده

بیان مسئله: در تجربه‌های معاصر ارتقاء کیفیت فضاهای عمومی شهری با نگاه فرهنگ‌مبنا، رویدادمداری، به‌عنوان یک راهبرد کلیدی، مطرح شده است. نگاه به پیشینة تحقیقات این حوزه نمایانگر آن است که ماهیت فضاهای عمومی شهری و عوامل سازندة آن‌ها در شکل‌گیری رویدادها کمتر مورد بررسی قرار گرفته است. سؤالاتی همچون، چه عواملی بر رویدادمداری فضای شهری تأثیر می‌گذارد؟ و تأثیر گونه‌های مختلف فضای عمومی بر میزان رویدادمداری چگونه است؟ ازجمله سؤالات کلیدی هستند که مطالعات پیشین پاسخ روشنی به آن‌ها نمی‌دهند.
هدف پژوهش: هدف این پژوهش، تبیین و تدوین معیارهای رویدادمداری فضاهای شهری و سپس سنجش و مقایسة میزان رویدادمداری انواع فضاهای شهری منطقة 12 تهران است.
روش پژوهش: رویکرد روش‌شناسی در ایــن مقالــه، ترکیبی از روش‌های کمی و کیفی است. در گام اول به‌منظور انتخاب موردهای مطالعه به‌عنوان مکان رویدادهای منطقة 12، از ابزارهایی چون تحلیل محتوای اسناد، بازدیدهای میدانی و مصاحبه‌های عمیق با متخصصان استفاده شده است. سپس عوامل مؤثر بر رویدادمداری فضاهای عمومی شهری بامطالعة ادبیات جهانی شناسایی شده و درنهایت از طریق تهیة چک‌لیست‌ها و تحلیل آن در نرم‌افزار SOCNETV به سنجش و مقایسة میزان رویدادمداربودن مکان-رویدادهای قلب تاریخی شهر تهران پرداخته شده است.
نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش نشان می‌دهد از میان معیارهای مؤثر بر رویدادمداری، پنج معیار دسترسی، پیوستگی فضایی، تسهیلات فضایی، همه‌شمولی و امنیت بیشترین تأثیر بر شکل‌گیری و دوام رویدادها را دارند. همچنین از میان گونه‌های مختلف فضاهای عمومی، پیاده‌راه و بوستان در منطقة 12 تهران میزان رویدادمداری بیشتری در مقایسه با دیگر گونه‌ها داشته‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis on the Factors Affecting the Creation of Event-Oriented Urban Public Spaces Case Study: Central Part of Tehran (District 12)

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Salehi Mava 1
  • Seyed Mahdi Khatami 2
  • Ehsan Ranjbar 3
1 Department of Urban Design and Planning, Faculty of Art, Tarbiat Modares University, Tehran , Iran.
2 Department of Urban Design and Planning, Faculty of Art, Tarbiat Modares University,Tehran , Iran.
3 Assistant Professor of Urban Design, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran Visiting Researcher, School of Art, Design and Architecture, Aalto University, Finland.
چکیده [English]

Problem statement: In recent experiences, from the perspective of culture-led urban design, events play a paramount important role in improving the quality of urban public spaces. However, less exists on the nature of urban public spaces and their constructive roles in the development of events. Even previous studies have failed to provide clear answers to key questions such as what factors affect the event-oriented public space? What is the effect of different types of public space on amount of events?
Research objectives: This study aims to explain and develop event-oriented criteria for urban public spaces and then to measure and compare the extent to which different urban spaces in District 12 are event-oriented.
Research method: The article’s methodological approach contains both qualitative and quantitative. In the first step, different methods were used to select case studies as an event place in District 12, such as content analysis of documents during two years, field visits, and in-depth interviews with experts. Then, the factors affecting the eventuality of public spaces were recognized based on the current literature. Finally, the event-oriented quality of several urban spaces in Tehran’s historical heart was measured and compared by using checklists and analyzing the data in SOCNETV software. 
Conclusion: The research results show five criteria, including accessibility, connectivity, space facilities, inclusiveness, and security, have the most significant impact on events’ formation and durability. Also, among the different types of public spaces, the pedestrian streets and parks in Tehran’s 12th district have a higher amount of events compared to other types.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Event
  • Public Space
  • Event-oriented Urban Space
  • District 12 of Tehran
  • Historical Part of Tehran
ابراهیمی قربانی، فرناز؛ رنجبر، احسان و عندلیب، علیرضا (1400). شناسایی استراتژی‌های بازآفرینی فرهنگ مبنا در محدوده‌های تاریخی شهرهای ایران؛ مورد مطالعه: محلة فیض‌آباد کرمانشاه. باغ نظر، 18(96)، 105-120.
افشار ساری اصلانی، علی. (1396). تدوین راهنمای مکان‌یابی و طراحی فضاهای عمومی شهری مبتنی بر رویدادمداری (مورد مطالعه: منطقه 11 شهر تهران) (پایان‌نامة منتشرنشدة کارشناسی ارشد طراحی شهری). دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
شبانی، امیرحسین و ایزدی محمدسعید. (1393). رویکردی نوین به بازآفرینی شهر خلاق. نقش جهان، 4 (2)، 54-63.
پیران، پرویز. ( 1384). هویت شهرها، غوغایی بسیار برای مفهومی پیچیده. آبادی، (13)، 37-39.
صالحی معوا، فاطمه. (1398). راهنمای طراحی شهری در راستای ارتقای کیفیت محدوده‌های پیاده‌مدار با تأکید بر رویدادمداری (مورد مطالعه محدودة تاریخی تهران- منطقة 12) (پایان‌نامة منتشرنشدة کارشناسی ارشد طراحی شهری). دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
فلاح منشادی، افروز، (1393). بازآفرینی فضاهای شهری با رویکرد رویدادمداری به منظور تقویت سرزندگی و ارتقاء کیفیت زیست‌پذیری، نمونة موردی: محور شمالی-جنوبی شیراز (دروازه قرآن تا شاهچراغ) (پایان نامة منتشرنشدة کارشناسی ارشد). دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.
مدنی‌پور، علی. (1387). طراحی فضای شهری نگرشی بر فرایند اجتماعی، مکانی (ترجمة فرهاد مرتضایی). تهران: شرکت پردازش و برنامه‌ریزی شهری.
معینی، مهدی. (1390). زندگی پیادة ایمن؛ دسترسی پیاده به ا‌‌‌یستگاه‌های حمل و نقل عمومی. منظر، 7 (15)، 62-65.
 
Busa, F., Min, Z., Jianzhong, W., Loscetales, V. G., Jian, C., & Bertone, T. (2011). edited by United Nations, Bureau International des Expositions and Shanghai2010 World Exposition Executive Committee, pp. 1-36.
Colombo, A. (2017). Music festivals and eventfulness: Examining eventful cities by event genres and policy agendas. Event Management, 21(5), 563-573.
Cudny, W.  (2016). Festivallisation of Urban spaces. Factors, processes and effects. cheltenham, UK: Springer International Publishing AG.
Florek, M., Breitbarth, T. & Conejo, F. (2008). Mega Event= Mega Impact? Travelling fans’ experience and perceptions of the 2006 FIFA World Cup host nation. Journal of sport & tourism, 13(3), 199-219.
Gehl, J. (1987). Life between buidlings. New York: Using public space.
Gelders, D. & Van Zuilen, B. (2013). City events: short and serial reproduction effects on the city’s image?. Corporate Communications: An International Journal, 18(1), 110-118.
Getz, D. (2008). Event tourism: Definition, evolution, and research. Tourism Management, 6(3), 403–428.
Getz, D. (2017). Developing a framework for Sustainable Event Cities. Event Management, 21(5), 275-591.
Gordon, W. (2003). Social impacts of the Sydney Olympics.
Annals of Tourism Research, 30(1), 194-215.
Grix, J., Brannagan, P. M. & Lee, D. (2019). Qatar’s global sports strategy: Soft power and the 2022 World Cup. In Entering the Global Arena (pp. 97-110): Palgrave Pivot,Singapore
Holmes, K., Hughes, M., Mair, J., & Carlsen, J. (2015). Events and sustainability (pp. 1-206). Abingdon: Routledge.
Hosseini, S. M. J., Pourjafar, M. R. & Ranjbar, E. (2014). Learning from European Capitals of Culture Program in Developing Urban Tourism. Journal of Civil Engineering and Urbanism, 4(2), 184-194.
Maguire, K. (2019). Examining the power role of Local Authorities in planning for socio-economic event impacts. Local Economy34(7), 657-679.
Marin-Aguilar, J. T. & Vila-López, N. (2014). How can mega events and ecological orientation improve city brand attitudes?. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 26(4), 629-652.
Philo, C. & G. Kearns. (1993). Culture, history, capital: A critical introduction to the selling of places. InSelling places: The city as cultural capital, past and present, eds. G. Kearns and C. Philo, 1–32.Oxford: Pergamon Press.
 Page, S. & Connell, J. (2012). The Routledge Handbook of Events. New York: Routledge.
Raj, R. & Musgrave, J. (Eds.). (2009). Event management and sustainability. london, UK: Cabi.
Richards, G. (2015). Developing Creativity in Tourist Experiences: A Solution to The Serial Reproduction of Culture?. Tourism Management, 27(6), 1209-1223.
Richards, G., & Palmer, R. (2012). Eventful cities. New York: Routledge.
Richards, G. & Wilson, J. (2007). Tourism, creativity and development. Oxon: Routledge
Ritchie, J. B. & Smith, B. H. (1991). The impact of a mega-event on host region awareness: A longitudinal study. Journal of travel research30(1), 3-10.
Smith, A. (2015). Events in the city: Using public spaces as event venues. kidlington oxford: Routledge.
Van Aalst, I. & Van Melik, R. (2012). City festivals and urban development: does place matter?. European Urban and Regional Studies19(2), 195-206.
Wise, N. (2020). Urban and rural event tourism and sustainability: Exploring economic, social and environmental impacts. Sustainability12(14), 5712.
Yahan, Z. & Wise, N. (2019). events and sense of community. community psychology, 14(1), 6-23.
Zakaria, J. & Ujang, N. (2015). Comfort of walking in the city center of Kuala Lumpur. Procedia-Social and Behavioral Sciences170, 642-652.