معیارهای اصالت و اعتبار آثار معماری معاصر (نمونۀ موردی: موزۀ هنرهای معاصر تهران)

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

2 استاد گروه معماری، دانشکدۀ هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

چکیده

بیان مسئله: اصالت و اعتبار آثار معماری از دیدگاه حقوقی، مرمت و حفظ آثار تاریخی، هنری و نظریه‌های معماری قابل بررسی است. بحث و جدل‌های متعدد در نشریات تخصصی و عمومی، مسئلة چگونگی احراز اصالت آثار معماری معاصر ایران را مطرح می‌کنند، اما نمی‌توان در حوزة پژوهش‌های علمی به روشنی از معیارهای احراز اصالت یا اعتبار نشانی یافت. بنابراین این سؤال اصلی مطرح می‌شود که معیارهای احراز اصالت و اعتبار آثار معماری معاصر چیست؟ از سوی دیگر موزة هنرهای معاصر تهران به عنوان یکی از مهم‌ترین پروژه‌های معماری معاصر کشور که اصالت و حدود تأثیرپذیری آن از موزة خوآن میرو و آرشیو معماری باوهاوس مورد بحث بوده، به عنوان نمونة موردی پژوهش انتخاب شده تا بتوان به غنای گفتمان پیرامون اصالت آن به شیوه‌ای علمی و با استفاده از معیارهای پیشنهادی کمک کرد.
هدف پژوهش: هدف پژوهش روشن‌ساختن تفاوت‌ها و تشابه‌های واژگان اصالت و اعتبار و پیشنهاد معیارهایی جهت سنجش آن در آثار معماری معاصر است.
روش پژوهش: این مقاله با استفاده از راهبردهای ترکیبی تفسیری-تاریخی و استدلال منطقی به رشتة تحریر درآمده و در این راستا از منابع کتابخانه‌ای بهره‌گیری شده است.
نتیجه‌گیری: طرح «اصیل» (Original) دارای ویژگی‌هایی بدیع است که پیش‌تر مشاهده نشده‌اند.  یک اثر معماری در صورت احراز 1-سرمشق‌گرفتن عناصر یا ایده، 2-ارائة خلاقیت و نوآوری در ترکیب، 3-پیوند و اثرگذاری بر زمینه و جامعه و 4-داشتن صراحت و صداقت می‌تواند «معتبر» (Authentic) تلقی شود. مقایسة نمونه‌های موردی از لحاظ جنبه‌های فرمی، سازمان فضایی و سیرکولاسیون و مصالح مورد استفاده، نشان داد که معمار موزة هنرهای معاصر تهران برای اولین بار عناصر فرمی شاخص طرح خود را ارائه نکرده است و بنابراین نمی‌توان آن را از این حیث «اصیل» به حساب آورد؛ اما علی‌رغم شباهت‌های ظاهری، می‌توان چهار معیار دیگر را در طرح موزه مورد شناسایی قرار داد و آن را واجد دریافت صفت «معتبر» دانست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Authenticity and Originality of Contemporary Architectural Works (A Case Study of the Tehran Museum of Contemporary Art)

نویسندگان [English]

  • Amirreza Esmaily Gheshlaghi 1
  • Mohammadreza Bemanian 2
1 Ph.D. Student of Architecture, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
2 Professor of Architecture, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Problem statement: Originality and authenticity of architectural works have been examined from the legal, artistic, restoration of historical buildings, and architectural theory viewpoints. The issue of originality in the contemporary architecture of Iran has been the focus of many specialized and public journals; however, in scientific research’s discourse, criteria are vague. Therefore, the question is what are the criteria of originality and authenticity in contemporary architecture? To scientifically enrich the discourse of originality, the Tehran Museum of Contemporary Art, one of the most important contemporary projects in Iran, was chosen as the case study based on the proposed criteria
Research objective:This research aims to clarify the differences and similarities between the terms authenticity and originality and to propose criteria for measuring them in contemporary architectural works.
Research method: This research employs mixed interpretive-historical strategies and logical reasoning through consultation with bibliographic data.
Conclusion:The “Original” scheme has exquisite features that have not been seen before. An architectural work can be named “Authentic” if it has the following features: 1- imitation of elements or idea, 2- presentation of creativity and innovation in its composition, 3- alliance with and influence on the context and society, and 4- explicitness and honesty. The comparison of the case studies in terms of aspects of form, spatial organization, circulation, and the materials revealed that Tehran Museum of Contemporary Art has not presented its distinguished elements of form for the first time, therefore, it cannot be considered  “authentic” work from this point of view. Despite these outward similarities, four other criteria can be identified in the scheme of the museum which can give it eligibility to be considered “creditable”.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Copying
  • Imitation
  • Kamran Diba
  • Iranian Contemporary Architecture
  • Tehran Museum of Contemporary Art
آریان‌پور کاشانی، منوچهر. (1398). فرهنگ انگلیسی به فارسی پیشرو آریان‌پور. تهران: نشر الکترونیکی و اطلاع‌رسانی جهان رایانه امین.
بانی‌مسعود، امیر. (1394). معماری معاصر ایران در تکاپوی بین سنت و مدرنیته. تهران: نشر هنر معماری قرن.
برآبادی، سعید. (1395). گفتگو با بهرام شیردل. روزنامة شرق، 13 (2610)، 12.
بنیامین، والتر. (1377). اثر هنری در عصر تکثیر مکانیکی. ترجمة امید نیک‌فرجام. فارابی (31)، 225-210.
خاکبان، مژگان؛ پدرام، بهنام و امامی، محمدامین. (1399). چالش اصالت اثر و محیط پیرامون آن در موزه‌های فضای باز (موزة میراث روستایی گیلان). باغ نظر، 17(89)، 45-54.
دانشور، رضا. (1388). باغی میان دو خیابان، چهار هزار و یک روز از زندگی کامران دیبا. پاریس: انتشارات البرز.
علی‌پور، لیلا؛ فیضی، محسن؛ محمدمرادی، اصغر و اکرمی، غلامرضا. (1395). برداشت صحیح از نمونه‌ها در ایده‌پردازی معماری. هنرهای زیبا، معماری و شهرسازی، 21 (3)، 81-90.
نیلی، رعنا؛ دیبا، داراب و مهدوی‌نژاد، محمدجواد. (1396). بررسی و بازتاب مفهوم اصالت در معماری معاصر ایران (مطالعه موردی: منتخبی از آثار شاخص معماری معاصر ایران). فصلنامة علوم و تکنولوژی محیط زیست. تاریخ مراجعه 7/12/99. قابل دسترس در: http://jest.srbiau.ac.ir/article_11681.html
هاشمی‌زادگان، سید امیر؛ منصوری، سید امیر و براتی، ناصر. (1399). برداشت صحیح از پیشینه‌های معماری منظر برای تولید دانش. منظر، 12(51)، 58-67.
Abdelmonem, M. G. (2017). Architectural and urban heritage in the digital age: Dilemmas of authenticity, originality and reproduction. International Journal of Architectural Research, 11(3), 5-15.
Akcan, E. (2002). Manfredo Tafuri’s theory of the architectural avant-garde. The Journal of Architecture, 7 (2), 135-170.
Bauhaus Archive-Museum. (n.d.). Retrieved February 25,2021, from https://en.wikiarquitectura.com/building/bauhaus-archiv-museum/
Benjamin, W. (1998). The work of art in the age of mechanical reproduction. Ed. by Hannah Arendt. New York: Schocken & Random House.
Cambridge Dictionary. Retrieved February 25,2021, from https://dictionary.cambridge.org/us/.
Crasemann Collins, Ch. (2004). “Josep Lluis Sert: The Architect of Urban Design, 1953-1969.” Journal of the society of Architectural Historians, 63)4), 544-547.
Difference between Original and Authentic. (n.d.). Retrieved February 25,2021 from http://www.differencebetween.info/difference-between-authentic-and-original
Englert, K. (2010). New Museums in Spain. Fellbach: Edition Axel Menges.
Foucault, M. (1981). The Order of Discourse in Untying the Text, (R. Young, Ed), MA: Routledge & Kegan Paul: 52-64.
Giovannini, J. (1983). “Architectural imitation: Is it Plagiarism?”. NewYork Times. March 17. Accessed January 27,2019 from https://www.nytimes.com/1983/03/17/garden/architectural-imitation-is-it-plagiarism.html.
Griffiths, A. (2018). Berlin’s Bauhaus-Archiv designed by Walter Gropius. Retrieved January 19,2022  from www.dezeen.com/2018/11/21/bauhaus-archiv-berlin-walter-gropius/.
Habermas, J. (1990). The Philosophical Discourse of Modernity. Cambridge: MIT Press.
Hadian, A. S. & Arefi, M. (2016). Metaphor, analogy, and the discourse of originality: five Iranian case studies. Social Semiotics, 26(5), 541-562.
Heynen, H. (1999). Architecture and modernity. Cambridge: MIT Press.
Kindler, R. A. (1974). Periodical criticism 1815-40: Originality in architecture. Architectural History, 17, 22-37.
Koolhaas, R., Bruce, M. & Hans, W. (1995). S,M,L,XL. NewYork: Monacelli Press.
Merriam Webster Online Dictionary. Retrieved February 25,2021, from https://www.merriam-webster.com/
Oxford Online Dictionary. (n.d.). Retrieved February 25,2021, from http://en.oxforddictionaries.com
Plowright, Ph. D. (2014). Revealing architectural design, methods, frameworks and tools. London & New York: Routledge.
Scott, D. A. (2015). Conservation and authenticity: Interactions and enquiries. Studies in Conservation. 60(5), 291-305.
Shareef, V.A. (2018). The meaning of originality in architecture and how can it be measured. Journal of Process Management- New Technologies, 6(3), 1-12.
Spector, T. (2011). Architecture and the ethics of authenticity. The Journal of Aesthetic Education, 45(4), 23-33. 
Steil, L. (2014). On Imitation. American Arts Quarterly, 31(2), 64-72.