نشانه‌شناسی به عنوان چارچوبی برای خوانش و نگارش منظر

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری معماری منظر، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه معماری دانشکدة هنر، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

3 استاد گروه معماری دانشکدة هنر، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

4 استادیار دانشکدة علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

چکیده

بیان مسئله: علم نشانه‌شناسی نوین در عرصه‌های مختلفی از علوم، دریچه‌های جدیدی باز کرده و فرایند تحلیل را در شاخه‌های مختلف با ارائة الگوهایی بسط داده است. به نظر می‌رسد نشانه‌شناسی می‌تواند چارچوبی در اختیار معماران منظر  قرار دهد.
هدف پژوهش: این پژوهش با مراجعه به مبانی نشانه‌شناسی در پی یافتن نسبت بین نشانه‌شناسی و معماری منظر است تا از این طریق به الگویی برای تحلیل و طراحی معماری منظر برسد.
روش پژوهش: این مقاله از روش تطبیق لنزی برای قیاس منظر به‌عنوان یک متن و نشانه‌شناسی به‌عنوان ابزار تحلیل متن بهره می‌برد و با روش توصیفی-تحلیلی به بررسی و تحلیل مفاهیم پایه، نظرات و تقسیم‌بندی‌های افراد صاحب‌نظر در عرصة نشانه‌شناسی می‌پردازد و الگوهایی ترکیبی برای تحلیل و طراحی پیشنهاد می‌کند.
نتیجهگیری: از یافته‌های این پژوهش پیشنهاد الگوی سه‌‎وجهی ترکیبی برگرفته از الگوی پیرس و الگوی یلمزلف برای مطالعات منظر است که کالبد، معنا و مخاطب منظر را در ارتباط با یکدیگر مورد مطالعه قرار می‌دهد. همچنین در مطالعات مربوط به کالبد و معنا، الگوی بسط‌داده‌شدة یلمزلف توسط وانگ را عملیاتی کرده، که الگوی سه مرحله‌ای برای یافتن معنای منظر یا معنابخشی به آن است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Semiotics as a Framework for Reading and Writing Landscape

نویسندگان [English]

  • Shina Sad Berenji 1
  • Mojtaba Ansari 2
  • Mohammadreza Bemanian 3
  • Masood Hassani 4
1 Ph.D. Candidate in Landscape Architecture,Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
2 Associate Professor, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
3 Professor, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
4 Assistant Professor, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Problem statement: Modern semiotics has opened new avenues for research in various fields of science, and it has expanded the process of analysis in different branches by providing models. It seems that semiotics can provide a framework for landscape architects.
Research objective: This research seeks to discover the relationship between semiotics and landscape architecture to develop a framework for the analysis and design of landscape architecture based on semiotics.
Research method: This article employs the comparative method to analogize a landscape to a text and semiotics to a text analysis tool. Using a descriptive-analytical method, it examines and analyzes the basic concepts, opinions, and divisions of experts in the field of semiotics and proposes combined models for analysis and design.
Conclusion: Preparing a mixed three-dimensional model, which studies thephysical, semantic and audience-based dimensions of the landscape in relation to each other for landscape studies, based on the Peirce and Hjelmslev models, is one of the findings of the study. It has also applied Wang’s extended model of Hjelmslev in studies of physical and Meaning dimensions. It is a three-step pattern for finding the meaning of a landscape or giving it meaning.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Semiotics
  • Landscape Architecture
  • Framework
  • Meaning
  • Physical Body
اسپیرن، آن ویستون. (1387). زبان منظر (ترجمة سید حسین بحرینی و بهناز امین زاده). ‌تهران: دانشگاه تهران.
پیراوی‌ونک، مرضیه. (1395). معرفی معیار برای تحقیق تطبیقی مبتنی بر دیدگاه کری واک. مطالعات تطبیقی هنر، 11، 1-10.
ترکمن،‌ زهرا؛ انصاری، مجتبی و کیانی، مصطفی. (1398). از نشانه‌شناسی شهری تا نشانه‌های فرهنگی-اجتماعی؛ به سوی رویکرد نشانه‌شناسی اجتماعی. جغرافیا (برنامه‌ریزی منطقه‌ای)، 9(4)، 353-370.
چندلر، دانیل. (1394). مبانی نشانه‌شناسی (ترجمة پارسا، مهدی). تهران: سورة مهر.
دانشپور، سید عبدالهادی؛ رضازاده، راضیه؛ سجودی، فرزان و محمدی، مریم. (1392). بررسی کارکرد و معنای فرم شهر مدرن از منظر نشانه‌شناسی لایه‌ای. نامة معماری و شهرسازی، 11، 71-87.
دباغ، امیر مسعود و مختاباد امریی، سید مصطفی. (1393). چارچوبی نوین برای خوانش مساجد تهران معاصر. نقش جهان،‌4(2) ، 29-42.
سجودی، فروزان. (1390). نشانه‌شناسی کاربردی. تهران: نشر علم.
ضیمران، محمد. (1383). درآمدی بر نشانه‌شناسی هنر.‌ تهران: نشر قصه.
طلایی، آویده؛ حبیب، فرخ و مختاباد امریی، سید مصطفی. (1397). تدوین مدل مفهومی نشانه‌شناسی بازار سنتی ایران. جستارهای زبانی، 9(3)، 129-158.
غفاری، علیرضا و فلامکی، منصور. (1395). بازتاب نظریه‌های نشانه‌شناسی در خوانش معماری و شهر. مدیریت شهری، 45، 339-350.
غفاری، علیرضا.  (1396). تحلیل نشانه‌شناختی کرمان بر پایة ارتباط لایه‌های متن/بافت. مدیریت شهری، 48، 129-144.
قائمی‌نیا، علیرضا. (1393). بیولوژی نص. تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
قره‌بگلو، مینو و اردبیلچی، ایلقار. (1399). مبادی و مبانی شناخت معنای محیط. تبریز: دانشگاه هنر تبریز.
گیرو، پیر. (1380). نشانه‌شناسی. ‌تهران: موسسة انتشارات آگاه.
ماجدی، حمید و سعیده زرآبادی، زهرا سادات. (1389). جستاری در نشانه‌شناسی شهری. آرمان‌شهر، 4، 49-56.
ماهان، امین و منصوری، سید امیر. (1396). مفهوم منظر با تأکید بر نظر صاحب‌نظران رشته‌های مختلف. باغ نظر، ‍14(47)، 17-28.
 
Bell, S. I. & Apostol, D. (2007). Designing Sustainable Forest Landscapes. London and New York: Taylor & Francis.
Bronwen, M. & Ringham, F. (2006). Key Terms in Semiotics. New York: Continuum.
Canter, D. (1977). The Psychology of Place. London: Architectural Press.
Cobley, P. (2001). “Text” in Semiotics and Linguistics. London and New York: Routledge.
Coyne, R. (2019). Peirce for Architects. New York: Routledge.
Duncan, J, S & Duncan, N J. (2006). Ideology and Bliss: Roland and Barthes and the Secret Histories of Landscape, In T J. Barnes & J S. Duncan (Ed.), WRITING WORLDS Discourse, text and metaphor in the representation of landscape. London and New York: Routledge.
Eco, U. (1979). A Theory of Semiotics. Bloomington: India Press.
Jappy, T. (2013). Introduction to Peircean Visual Semiotics. London: Bloomsbury.
Jorgensen, K. (1998). Semiotics in Landscape design. LANDSCAPE REVIEW, 4(1), 39-47.
Lawes R. (2019). Big semiotics: Beyond signs and symbols. International Journal of Market Research, 61(3), 1–14.
Lindström, K., Kull, K. & Palang, H. (2013). Landscape semiotics: contribution to culture theory. In P. Howard, I. Thompson & E. Waterton (Ed.), The Routledge Companion to Landscape Studies. London and New York: Routledge.
Lomas, T. (2016). Positive art: Artistic expression and appreciation as an exemplary vehicle for flourishing. Review of General Psychology, 20(2), 1–12.
Lomas T. (2019). Positive Semiotics. Review of General Psychology, 20(2),171–182.
Mingers, J & Willcocks, L. (2017). An integrative semiotic methodology for IS research. Information and Organization, 27(1),17-36.
Punter, J. (1991). Participation in the design of urban space. Landscape Design, 200(1), 24-27.
Raaphorst, K., Duchhart, I., Van der Knaap, W., Roeleveld, G. & Van Den Brink, A. (2016). The semiotics of landscape design communication: towards a critical visual research approach in landscape architecture. Landscape Research, 42(1),120-133.
Raaphorst, K., Roeleveld, G., Duchhart, I., Van Der Knaap, W., & Van Den Brink, A. (2018). Reading landscape design representations as an interplay of validity. Readability and interactivity: a framework for visual content analysis. Visual Communication, 19(2), 163-197.
Wang, M. (2020). Linguistic semiotics. Singapore: Springer.
Walk, K. (1998). How to Write a Comparative Analysis. Retrieved from http:// writingcenter.fas.harvard.edu/pages/how-write-comparative-analysis.