راهبردی برای افزایش اعتبار ارزیابی‌های کیفی در مداخلات حفاظتی آثار تاریخی نمونة موردی: مقبرة خواجه اتابک کرمان

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی بخش مرمت بناهای تاریخی، دانشکدة هنر و معماری صبا، دانشگاه شهید باهنر کرمان، ایران

2 عضو هیئت علمی بخش مرمت بناهای تاریخی، دانشکدة هنر و معماری صبا، دانشگاه شهید باهنر کرمان، ایران.

چکیده

بیان مسئله: ارزیابی مداخلات حفاظتی انجام‌شده بر روی آثار تاریخی زمینه‌ساز تبادل تجارب، اصلاح رویکردها در انتخاب شیوة مداخله و جلوگیری از تکرار خطاهای جبران‌ناپذیر در حفاظت آنهاست. نظر به پیچیدگی فرایند ارزیابی و نیز عدم ارائة راهبردهایی که بتوانند با بالابردن قابلیت اعتبار این ارزیابی، نتایج آن را قابل اعتماد و استناد کنند، در ایران، مداخلات حفاظتی یا مورد ارزیابی قرار‌ نمی‌گیرند و یا بدون داشتن راهبردی معین، اغلب به‌صورت سلیقه‌ای ارزیابی می‌شوند.
هدف پژوهش: استخراج مؤلفه‌های تأثیرگذار بر اعتمادپذیری ارزیابی‌هایی که با رویکرد تعیین سطح اعتبار علمی مداخلات انجام می‌شود و دستیابی به راهبردی برای افزایش اعتبارپذیریِ فرایند ارزیابی و صحتِ نتایج حاصل از آن و کاربست آن بر روی یک نمونة موردی برای آزمون راهبرد ارائه‌شده هدف این پژوهش است.
روش پژوهش: در این تحقیق کاربردی، ابتدا مؤلفه‌های تأثیرگذار بر اعتمادپذیرکردن ارزیابی، با استفاده از مطالعات اسنادی و تحلیل توصیفی، از متون و منشورهای حفاظتی استخراج شده و سپس از طریق تحلیل کیفی و با روش استدلال منطقی، راهبردی برای ارزیابی تدوین شده است. برای انجام ارزیابی بر روی اثرِ نمونه و با هدف آزمونِ راهبرد، ارزش‌های هویت‌یافتة اثر و اولویت‌ها و اهداف حفاظت‌گر در زمان مداخله، در جریان یک مصاحبة نیمه‌ساختاریافتة عمیق در اختیار متخصصین حفاظت‌گر محلی قرار داده شد. در نهایت، نتایج نظرسنجی‌ که با استفاده از پرسشنامه انجام شد، به‌صورت کیفی تحلیل و ارائه شد.
نتیجه‌گیری: یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که برای ارزیابی کیفی مداخلات حفاظتی، می‌توان از راهبردی مبتنی بر میزان توجه به اصل فهم مشارکتی اثر، ارجاع به اصول پنجگانة حفاظت و نیز ارتقای آگاهی ارزیاب از اصول پنجگانه و ارزش‌های اثر استفاده کرد. همچنین کاربستِ راهبرد حاصل بر روی مقبرة خواجه اتابک نشان داد که درجة اعتبار و مقبولیت علمی مداخله، در حوزة حفاظت تزئینات گچبری، از برتری نسبت به مداخلة مهار تاق برخوردار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Approach to Enhance the Validity of Qualitative Evaluations in Conservation Interventions of Historical Monuments Case Study: Khajeh Atabak Tomb in Kerman

نویسندگان [English]

  • Zainab Raoufi 1
  • Mansour Khajepour 2
1 Master in Restoration of Historical Buildings & Fabrics, Faculty Member of Art & Architecture Faculty, Shahid Bahonar University, Kerman, Iran.
2 Master in Restoration of Historical Buildings & Fabrics, Faculty Member of Art & Architecture Faculty, Shahid Bahonar University, Kerman, Iran.
چکیده [English]

Problem statement: Evaluation of conservation interventions performed on historical monuments is the basis for exchanging experiences, modifying approaches in choosing intervention methods and preventing irreparable errors in their conservation. Due to the complexity of the evaluation process and the failure to provide strategies that can make the result reliable by enhancing the validity of this evaluation; in Iran, interventions are either not evaluated or often evaluated tastefully without a specific strategy.
Research objective: This study aims to extract the factors affecting the reliability of the evaluations, which are carried out with the approach of determining the scientific validity of the interventions. moreover, it aims to achieving an approach to increase the validity of the evaluation process and the accuracy of the results and applying it to a case study for the proposed strategy test.
Research method: In this applied research, first, the factors affecting the reliability of evaluation using documentary studies and descriptive analysis have been extracted from conservation texts and Charters. Then, through qualitative analysis, logical and strategic reasoning methods were developed for evaluation. In order to evaluate the effect of the case study and to test the approach, The values of the object and the conservationist’s priorities and objectives at the time of the intervention were provided to local conservationists by a semi-structured in-depth interview. Finally, the results of the survey which was conducted using a questionnaire were qualitatively analyzed and presented.
Conclusion: The findings show that for qualitative evaluation of conservation interventions, an approach based on the principle of participatory understanding of the work, reference to the five principles of protection and promotion of evaluator’s awareness of the five principles and values of the object can be used. Also, the application of the resulting strategy on Khajeh Atabak tomb showed that the degree of validity and scientific reliability of the intervention in the conservation of stucco decoration is prior to the vault hooping.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Heritage Conservation
  • Conservation Interventions
  • Qualitative Evaluation
  • Reliability
  • Tomb of Khajeh Atabak
حاجی‌قاسمی، کامبیز (ویراستار). (1387). گنجنامه، فرهنگ آثار معماری اسلامی ایران (دفتر دوازدهم: امامزاده‌ها و مقابر). تهران: دانشگاه شهید بهشتی.
عباس‌زاده، محمد. (1391). تأملی بر اعتبار و پایایی در تحقیقات کیفی. مجلة جامعه‌شناسی کاربردی، 23(1)، 19-34.
فلامکی، محمدمنصور. (1391). اصل‌ها و خوانش معماری ایرانی. تهران: نشر فضا.
فلامکی، محمدمنصور. (1395). منشور مرمت معماری. تهران: نشر فضا.
کروچی، جورجو. (1396). حفاظت و مرمت سازه‌ای میراث معماری (ترجمة باقر آیت‌الله‌زاده شیرازی و مهرداد حجازی). تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
محمدی اصل، عباس. (1397). فلسفة هانس گئورک گادامر. تهران: نشر ایرمان.
مونوز ویناس، سالوادور. (1397). تئوری معاصر حفاظت (ترجمة زینب رئوفی و منصور خواجه‌پور). کرمان: جهاد دانشگاهی استان کرمان.
یوکیلهتو، یوکا. (1387). تاریخ حفاظت معماری (ترجمة محمدحسن طالیبان و خشایار بهاری). تهران: انتشارات روزنه.
 
Appelbaum, A. (2010). Conservation treatment methodology. Journal of the American Institute for Conservation, 49(1), 53-55
Appelbaum, A. (2013). Criteria for treatment: reversibility. Journal of the American Institute for Conservation, 26(2), 65-73.
Ashley-Smith, J. (2018). The ethics of doing nothing. Journal of the Institute of Conservation, 41(1), 6-15.
Austrian Development Agency. (2009). Guidelines for Project and Program Evaluations.
Avrami, E. R. & De La Torre, M. (2000). Values and Heritages Conservation. Los Angeles: The Getty Conservation Institute.
Bond, S. & Worthing, D. (2016). Managing Built Heritage, the Role of Cultural Values and Significance. New York: Wiely.
Caple, Ch. (2000). Conservation Skills: Judgment, Method and Decision Making. London: Routledge.
CIAM (1933). Congress Internationaux d’Architecture moderne La Charte d’Athenes or The Athens Charter, (J. Tyrwhitt, Trans.). Paris: The Library of the Graduate School of Design.
Clavir, M. (2002). Preserving What is Valued: Museums, Conservation and First Nations. Vancouver: UBC Press.
De La Torre, M. (2002). Assessing the Values of Cultural Heritage. Los Angeles: The Getty conservation institute.
De La Torre, M. (2013). Values and heritage conservation. Journal of Heritage and Society, 60(2), 155-165.
Feilden, B. M. & Jokilehto, J. (1998). Management Guidelines for World Cultural Heritage Sites. Rome: ICCROM.
Feilden, B. M. (2003). Conservation of Historic Buildings (3th Ed). London: Routledge.
Fowler, H. W. & Fowler, F. G. (Eds). (1964). Concise Oxford Dictionary of Current English. Clarendon Press.
Hejazi, M. M. & Mehdizadeh Saradj, F. (2014). Persian Architectural Heritage. Boston: WIT Press.
Henderson, J. & Waller, R. (2016). Effective preservation decision strategies. Journal of Studies in Conservation, 61(6), 308-323.
ICCROM. (2018). Sharing Conservation Decisions: Current Issues and Future Strategies. A. Heritage & J. Copithorne (Ed.). Italy.
ICOMOS. (1964). The Venice Charter. Italy.
ICOMOS. (1994). The Nara Document on Authenticity. Japan.
ICOMOS. (2003). Principles for the Analysis, Conservation and Structural Restoration of Architectural Heritage. Zimbabwe.
ICOMOS. (2011). Guidance on Heritage Impact Assessments for Cultural World Heritage Properties. Paris.
ICOMOS. (2013). The Bura Charter-1999. The Australia ICOMOS Charter for Places of Cultural Significance. Australia.
Jokilehto, J. (2006). Considerations on authenticity and integrity in world heritage context. Journal of City and Time, 2(1), 1-16.
Kapelozou, I. (2012). The inherent sharing of conservation decision. Journal of Studies in Conservation, 57(3), 172-182.
Mason, J. (2002). Qualitative Researching. Los Angeles: SAGE Publications.
Mason, R. & Avrami, E. (2000). Heritage values and challenges of conservation planning. In J. M. Teotonico and G. Palumbo, Management Planning for Archeological Sites: An International Workshop Organised by the Getty Conservation Institute and Loyola Marymount University (pp. 13-26). Los Angeles: Getty Conservation Institute.
Michalski, S. (1994). Sharing responsibility for conservation decision. In The Science Responsibility and Cost of Sustaining Cultural Heritage (pp. 241-258). New York: Wiley.
Reedy, Ch. L. (2010). Conservation treatment methodology by Barbara Appelbaum. Journal of American Institute for Conservation, 49(1), 53-55.
Scott, D. (2015). Conservation and authenticity: interactions and enquires. Journal of Studies in Conservation, 60(5), 291-305.
Simpson, E. S. C. & Weiner, J. A. (Eds.) (1989). The Oxford Encyclopaedic English Dictionary. Oxford: Clarendon Press.
Stovel, H. (2001). The Riga charter on authenticity and historical reconstruction in relationship to cultural heritage. Journal of Conservation and Management of Archeological Sites, (4), 241-244.
Stovel, H. (2007). Effective use of authenticity as world heritage qualifying conditions. Journal of City and Time, 2(3), 21-36.
UNESCO. (2005). The Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention. Paris.
UNESCO. (2012). International World Expert Meeting on Integrity for Cultural Heritage. AL-Ain, United Arab Emirates.
Zancheti, S. M. (2011). Measuring urban heritage conservation: theory and structure (part1). Journal of Heritage Management and Sustainable Development, 1(2), 15-26.