تحلیل محتوای رویکرد مجلۀ آپوزیشنز نسبت به تئوری معماری پس از مدرنیسم (1973-1984)

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر دورۀ دکتری، گروه معماری، دانشکدۀ معماری و شهرسازی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران.

2 استادیار گروه معماری، دانشکدۀ معماری و شهرسازی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران.

چکیده

بیان مسئله: بی‌گمان جریان مدرنیسم در اواخر سدۀ بیستم با نقدهای بسیاری در نشریه‌های معماری روبه‌رو بوده است. این نقدها هم موجب شکل‌گیری معماری پست‌مدرن بوده‌اند و هم دیگر جریان‌های هوادار مدرنیسم را نمایندگی کرده‌اند. مجلۀ آپوزیشنز به‌عنوان معتبرترین مجلۀ معماری، در اواخر سدۀ بیستم نویسندگان و نقدهای گوناگونی از هر دو طیف را در بر گرفته است. با طرح این «پرسش» که «مجلۀ آپوزیشنز در طول سالیان نشر خود چه رویکردهایی از نقد مدرنیسم را نمایندگی می‌کرده است؟» تلاش می‌شود تا جایگاه آپوزیشنز در مسیر شکل‌گیری تئوری معماری پس از مدرن مورد مطالعه قرار گیرد. می‌توان این «فرضیه» را مطرح کرد که آپوزیشنز با طیف گستردۀ نویسندگان، که هرکدام بعدها از سردمداران شکل‌های مختلف تئوری معماری پس از مدرن بوده‌اند («پیتر آیزنمن»، «کِنت فرامپتون»، «رِم کولهـاس»، «رافائل مونئو»، «دنیـس اسکات براون»، «مانفردو تافوری»، «برنارد چومـی» و دیگـران)، می‌تواند نمونۀ خوبی برای ارزیابی جریان حاکم بر تئوری معماری در آن دورۀ مهم باشد.
هدف پژوهش: عبارت است از واکاوی اندیشه‌های منتقدانی که در یک بازۀ زمانی تأثیرگذار، تئوری معماری پس از مدرن را رقم زده‌اند.
روش پژوهش: چارچوب نظری مقاله به کمک شیوۀ استدلال منطقی به نگارش درآمده و برای تحلیل یافته‌ها از نمونه‌گیری «تمام‌شماری» در روش پژوهش «تحلیل محتوا» استفاده شده است.
نتیجه‌گیری: براساس یافته‌ها می‌توان گفت آپوزیشنز تعاملی دوسویه با جریان‌های تئوری معماری پس از مدرن و نقشی اثرگذار بر شکل‌دادن به آنها داشته است. تلاش برای تئوری‌پردازی - و نه تاریخ‌نگاری معماری - با رویکردی تفسیری در تحلیل جریان‌های روز معماری ناشی از اهمیت چنین نقشی برای نویسندگان آپوزیشنز است. در سال‌های میانی انتشار مجله، نئومدرنیست‌ها و ستایش از اقتصاد آزاد، جهانی‌سازی و تکنولوژی بیشتر به‌چشم می‌خورد، ولی در سال‌های ابتدایی و انتهایی، به تأثیر از رویکرد منطقه‌گرایی انتقادی پست‌مدرنیست‌ها واژه‌های زیرمتن‌گرایی، فرهنگ و جامعه، کلیدواژه‌های آپوزیشنز را شکل داده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Content Analysis of Oppositions Journal’s Approach to after Modernism Architectural Theories (1973-1984)

نویسندگان [English]

  • Masoud Habibi 1
  • Maryam Armaghan 2
  • Iman Raeisi 2
  • Sheida Khansari 2
1 Ph.D. Candidate in Architecture, Faculty of Architecture and Urban Planning, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran.
2 Assistant Professor of Faculty of Architecture and Urban Planning, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran.
چکیده [English]

Abstract
Problem statement: Undoubtedly, the current trend of modernism in the late twentieth century has been criticized by architectural journals. These critiques have moreover shaped postmodern architecture and also have represented the currents of the theory of pro-modernism. Oppositions -as the most well-known architectural journal in the late twentieth century- has included a variety of authors and critics from both perspectives. The question is: “During the activity of Opposition, what approaches does this journal take to the critique of modernism?” With this attitude, an attempt will be made to study the position of Opposition in the formation of after Modernism architectural theories. It can be argued that Oppositions journal with a wide range of authors, (“Peter Eisenman”, “Kenneth Frampton”, “Rem Koolhaas”, “Rafael Moneo”, “Aldo Rossi”, “Colin Rowe”, “Denise Scott Brown”, “Manfredo Tafuri”, “Bernard Tschumi” and others) each of which later became the pioneer of various types of theory of after Modern architecture, could be a good example for evaluating the current governing architecture theory at that time.
Research objective: The purpose of this study can be considered as the study of the ideas of critics who in an influential period, figured out the theories of after Modernism architecture.
Research method: The method of research in the writing of the theoretical framework is logical reasoning; and to analyze the findings, the method of qualitative research and content analysis has been used.
Conclusion: Opposition have been in a mutual relationship with architectural theories after the modern course and it has had a very critical role in shaping such theories. The attempts for theorizing- and not historiography of- the existing architectural trends with interpretive perspectives confirm the importance of the journal of Oppositions in that period. However, in the middle years of the journal’s lifetime, the neo-modernists’ impacts and their praise for independent economics, globalization and technology can be grasped in the texts, in either beginning and last years of the publication (due to the influence of postmodernism and the critical regionalism approach) the terms of contextualism, culture and society have shaped the keywords of Oppositions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Oppositions
  • Modernism
  • Neo-Modernism
  • Postmodernism
  • Modern Architecture
اَتو وین. (1388). معماری و اندیشۀ نقادانه (ترجمۀ امینه انجم‌شعاع). تهران: نشر فرهنگستان هنر.
گروت، لیندا و وانگ، دیوید. (1386). روش‌های تحقیق در معماری (ترجمۀ علیرضا عینی‌فر). تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
حافظ‌نیا، محمدرضا. (1391). مقدمه‌ای بر روش تحقیق در علوم انسانی. تهران: انتشارات سمت.

Alexander, J. C. (1994). Modem, Anti, Post, and Neo: how social theories have tried to understand the new world of our time. Journal of Sociology, 23(3), 165-197.
Anderson, S. (1998). Modern Architecture and Industry: Peter Behrens and the AEG Factories. In K. M. Hays (Ed.), Oppositions Reader: Selected Readings from a Journal for Ideas and Criticism in Architecture, 1973-1984 (pp. 521-550). New York: Princeton Architectural Press.
Auge, M. (1997). Non-Places, Introduction to an Anthropology of Supermodernity (J. Howe, Trans.). Paris: Verso.
Baciu, C., Bocos, M. & Baciu Urzica, C. (2015). Meta-Modernism: a conceptual foundation. Procedia - Social and Behavioral Sciences Journal, (209), 33-38.
Baird, G. (1998). Architecture and Politics: A Polemical Dispute. A Critical Introduction to Karel Teige’s Mundaneum, 1929, and Le Corbusier’s in Defense of Architecture, 1933. In K. M. Hays (Ed.), Oppositions Reader: Selected Readings from a Journal for Ideas and Criticism in Architecture, 1973-1984 (pp. 586-588). New York: Princeton Architectural Press.
Ciucci, G. (1998). The Invention of the Modern Movement. In K. M. Hays (Ed.), Oppositions Reader: Selected Readings from a Journal for Ideas and Criticism in Architecture, 1973-1984 (pp. 553-567). New York: Princeton Architectural Press.
Cohen, S. (1998). Physical Context /Cultural Context: Including it All. In K. M. Hays (Ed.), Oppositions Reader: Selected Readings from a Journal for Ideas and Criticism in Architecture, 1973-1984 (pp. 65-103). New York: Princeton Architectural Press.
Colquhoun, A. (1998). Sign and Substance: Reflection on Complexity, Las Vegas, and Oberlin. In K. M. Hays (Ed.), Oppositions Reader: Selected Readings from a Journal for Ideas and Criticism in Architecture, 1973-1984 (pp. 176-187). New York: Princeton Architectural Press.
Eisenman, P. (1998). Aspects of Modernism: Maison Dom-ino and the Self-Referential Sign.  In K. M. Hays (Ed.), Oppositions Reader: Selected Readings from a Journal for Ideas and Criticism in Architecture, 1973-1984 (pp. 189-198). New York: Princeton Architectural Press.
Eisenstadt, N. H. (2010). Modernity and Modernization. Retrived from https://sociopedia.isaportal.org/resources/resource/modernity-and-modernization/
Ellis, W. (1998). Type and Context in Urbanism: Colin Rowe’s Contextualism. In K. M. Hays (Ed.), Oppositions Reader: Selected Readings from a Journal for Ideas and Criticism in Architecture, 1973-1984 (pp. 227-251). New York: Princeton Architectural Press.
Endo, Sh. (2016). Shuhei Endo on Why Architecture Should be Para-Modern, interview with Ebrahim Abdoh. Retrived from https://www.archdaily.com/786449/shuhei-endo-on-why-architecture-should-be-paramodern
Foster, K. (1998). Antiquity and Modernity in the La Roche-Jeanneret House of 1923.  In K. M. Hays (Ed.), Oppositions Reader: Selected Readings from a Journal for Ideas and Criticism in Architecture, 1973-1984 (pp. 463-485). New York: Princeton Architectural Press.
Frampton, K. (1998). Industrialization and the Crises in Architecture. In K. M. Hays (Ed.), Oppositions Reader: Selected Readings from a Journal for Ideas and Criticism in Architecture, 1973-1984 (pp. 39-64). New York: Princeton Architectural Press.
Hays, K. M. (Ed.) (1998). Oppositions Reader: Selected Readings from a Journal for Ideas and Criticism in Architecture, 1973-1984. New York: Princeton Architectural Press.
Henket, H. J. & Heynen, H. (2002). Back from Utopia: The Challenge of the Modern Movement. Amstredam: Nai010 Publishers.
Heynen, H. (1999). Architecture and Modernity: A Critique. Cambridge, London & Massachusetts: Massachusetts Institute of Technology.
Jeffrey, H. (1984). Reactionary Modernism, Technology, Culture, and Politics in Weimar and the Third Reich. New York: Cambridge University Press.
Jencks, Ch. (1987). Postmodern and Late Modern: The essential definitions. Chicago Review, 35(4), 31-58.
Jencks, Ch. (2007). Critical Modernism, Where is Post-modernism Going? London: Wiley-Academy Publishing.
Klein, R. (2014). Some cosmological roots of Modern architecture. YBL Journal of Built Environment, 2(1), 5-17.
Koetter, F. (1998). On Robert Venturi, Denise Scott Brown, and Steven Izenour’s Learning from Las Vegas. In K. M. Hays (Ed.), Oppositions Reader: Selected Readings from a Journal for Ideas and Criticism in Architecture, 1973-1984 (pp. 654-660). New York: Princeton Architectural Press.
Krier, L (1998). Forward, Comrades, We Must Go Back. In K. M. Hays (Ed.), Oppositions Reader: Selected Readings from a Journal for Ideas and Criticism in Architecture, 1973-1984 (pp. 401-411). New York: Princeton Architectural Press.
Mao, D. & L. Walkowitz, R. (2008). The new Modernism studies. Modern Language Association of America, 123(3), 737-748.
McAuley, J., Duberley, J. & Johnson, Ph. (2007). Organization Theory, Challenges and Perspectives. New York: Pearson Education Limited.
Meyer, P. S. (2012). Sidetracks: Painting in the Para-modern Continuum. Stockholm: Orfeus Publisher.
Moneo, R. (1998). Aldo Rossi: The Idea of Architectural and Modern Century. In K. M. Hays (Ed.), Oppositions Reader: Selected Readings from a Journal for Ideas and Criticism in Architecture, 1973-1984 (pp. 105-134). New York: Princeton Architectural Press.
Ockman, J. (1998). The Most Interesting Form of Lie. In K. M. Hays (Ed.), Oppositions Reader: Selected Readings from a Journal for Ideas and Criticism in Architecture, 1973-1984 (pp. 412-420). New York: Princeton Architectural Press.
Podoshen, J. S. (2014). Reactionary Modernism: an essay on the Post-Postmodern condition. Journal of Research for Consumers, (25), 1-19.
Riegl, A. (1998). The Modern Cult of Monuments: Its Character and Its Origin. In K. M. Hays (Ed.), Oppositions Reader: Selected Readings from a Journal for Ideas and Criticism in Architecture, 1973-1984 (pp. 621-651). New York: Princeton Architectural Press.
Rowe, C. (1998). Robert Venturi and the Yale Mathematics Building. In K. M. Hays (Ed.), Oppositions Reader: Selected Readings from a Journal for Ideas and Criticism in Architecture, 1973-1984 (pp. 145-153). New York: Princeton Architectural Press.
Rudrum, D. & Stavris, N. (2015). Supplanting the Postmodern. New York & London: Bloomsbury Publishing.
Scott Brown, D. (1998). On Architectural Formalism and Social Concern: A Discourse for Social Planners and Radical Chie Architects. In K. M. Hays (Ed.), Oppositions Reader: Selected Readings from a Journal for Ideas and Criticism in Architecture, 1973-1984 (pp. 317-354). New York: Princeton Architectural Press.
Smith, T. (2014). Rethinking Modernism and Modernity now. Filozofski Vestnik, XXXV(2), 271-319.
Talmon, J. (1996). The Intellectual Revolt against Liberal. Democracy, 1875-1945. Jerusalem: The Israel Academy of Sciences and Humanities.
Yatsuka, H. (1998). Architecture in the Urban Desert: A Critical Introduction to Japanese Architecture after Modernism. In K. M. Hays (Ed.), Oppositions Reader: Selected Readings from a Journal for Ideas and Criticism in Architecture, 1973-1984 (pp. 255-287). New York: Princeton Architectural Press.
Žukauskienė, O. (2016). A philosophical topography of place and non-place Lithuanian context. Coactivity: Philosophy and Communication, 24(2), 108-118.
Pawley, M. (1998). Archigram and the retreat from technology. In K. M. Hays (Ed.), Oppositions Reader: Selected Readings from a Journal for Ideas and Criticism in Architecture, 1973-1984 (pp. 425-438). New York: Princeton Architectural Press.