برج مسکونی در لابه‌لای سطرهای یک رمان؛ خوانش معنای ساختمان‌های بلند مسکونی در بررسی رمان «ر ه ش»

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری معماری، گروه معماری، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران.

2 استادیار گروه معماری، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران.

3 استادیارگروه معماری داخلی، دانشکدة معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر، تهران، ایران.

4 دانشیار گروه طراحی شهری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر، تهران، ایران.

چکیده

بیان مسئله: یکی از پدیده‌های معماری معاصر ساختمان‌های بلند مسکونی هستند. از آنجا که پدیده‌ای چندجانبه هستند، باید در مطالعات بین‌رشته‌ای دیده شوند. مسئلة این پژوهش، معنای این ساختمان‌هاست. یکی از سویه‌های معنایی معماری افزون بر معنای کالبدی و کارکردی، معنای اجتماعی و فرهنگی آن است که حاصل برهم‌کنش پیوندهای اجتماعی، ارزش‌های جامعه، کالبد و کارکرد ساختمان‌هاست.
هدف: این پژوهش در پی شناخت بخشی از معانی فرهنگی و اجتماعی ساختمان‌های بلند مسکونی است. این کار با بازخوانی ادبیات به عنوان یکی از منابع نشانه‌شناختی گفتمان اجتماعی و فرهنگی صورت گرفته است. با این هدف، پس از بررسی ادبیات داستانی معاصر ایران، داستان بلند «ر ه ش» انتخاب شده که بیش از بقیه داستان‌ها به این پدیده پرداخته است.
روش تحقیق: این پژوهش در پارادایم شناخت‌شناسی پساساختارگرا، با رویکرد کیفی و به روش نشانه‌شناسی گفتمانی (پساساختارگرا) انجام گرفته است. پژوهش به لحاظ نوع نتایج، توصیفی-تحلیلی و به لحاظ هدف، نظری است. شیوة تحلیلی در این پژوهش تحلیل گفتمان انتقادی هالیدی و با شیوة استدلال پس‌کاوی است و گردآوری داده‌ها با شیوة کتابخانه‌ای صورت گرفته است.
نتیجهگیری: این پژوهش نشان داد ساختمان‌های بلند مسکونی در گفتمان پایداری اجتماعی، چالش با خانة آرمانی، طبیعت شهر، دید و منظر، سلامت شهروندان، نقش مادرانه و همسرانه، برخی ارزش‌های اجتماعی مانند سرمایه‌داری و تجمل‌گرایی و پیوندهای همسایگی قرار دارند. بدین‌رو زمینه‌ساز دگرگونی‌های اجتماعی- فرهنگی از جمله نقش زن در خانواده، تظاهر و تجمل‌گرایی و تخریب بافت سنتی و فضای سبز هستند که بیشتر در جوامع شهری بزرگ انعکاس یافته و متأثر از تصمیم‌های مدیران و در سایة رقابت‌های سیاسی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A residential tower in between of the lines of a novel; Reading the meaning of high-rise residential buildings in reviewing the novel “R.H.SH”

نویسندگان [English]

  • Yasser Amirsardari 1
  • Manouchehr Foroutan 2
  • Manoochehr Moazzami 3
  • Maryam Mohammadi 4
1 Ph.D. in Architecture, Department of Architecture, Brroujerd Branch, Islamic Azad University, Brroujerd, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Architecture, Hamedan Branch, Islamic Azad University, Hamedan, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Interior Architecture, Faculty of Architecture and Urban Planning, University of Art, Tehran, Iran.
4 Associate Professor, Department of urban planning & Design, College of Architecture and Urban Planning, University of Art, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Statement of problem: One of the contemporary architectural phenomena is high-rise buildings. Because they are multifaceted, they should be seen in interdisciplinary studies. The problem with this research is the meaning of these buildings. One of the semantic aspects of architecture in addition to its physical and functional meaning is its social and cultural meaning, which is the result of the interaction of social connections, community values, the body and the function of buildings.
Research objective: This study seeks to understand some of the cultural and social meanings of high-rise residential buildings. This has been done by reviewing literature as one of the semiotic sources of social and cultural discourse. To this end, after reviewing contemporary Iranian fiction, the novel “Rahesh” has been selected, which has addressed this phenomenon more than any other story.
Research method: This study was conducted in a post-structuralist cognitive paradigm with a qualitative approach using discursive semiotic (post-structuralist) method. The research is descriptive-analytical in terms of type of results and theoretical in terms of purpose. The analytical method used in this study is the analysis of the Holliday Critical Discourse, with the retroductive method, and the data were collected using a library method.
Conclusion: This study showed that high-rise residential buildings in social sustainability discourse, challenge to ideal home, urban nature, visions, citizen health, maternal and spouse role, some social values ​​such as capitalism and luxury and links of these, are in the neighborhood. Thus, the underlying socio-cultural transformations, including the role of women in the family, the pretentiousness and the destruction of traditional contexts and green spaces, are most reflected in large urban communities and are influenced by managers’ decisions and political competition.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Architectural meaning
  • Discourse semiotics
  • Social sustainability
  • Residential building
  • Novel
Afrough, E. (2017). Faza va jame-e: fazai-e shari va nabarabari ejtemaei [Space and society; Urban space and social inequality]. Tehran: Elm.
Aghagolzadeh, F., Arjomandi, M., Golfam, A. & Kord Zaferanloo Kamboziya, A. (2010). Karamadi-ye olgoy-e tahlil-e gofteman-e enteghadi-ye ferkelaf dar naghd va barabar-e arzyabi ha dar moton-e tarjome shode ‘‘khaharan” asar-e jeimz joice [The Effect of the Critical Discourse Analysis Model on the Analysis and Evaluation of James Joyes Translated “Sisters”]. Comparative Study of Language and Literature, 1(3), 1-24.
Aghalatifi, A. (2012). People and Home, Recognition of Interaction between People and Home in Contemporary Era of Iran. Unpublished doctoral dissertation. Faculty of Architecture, College of Fine Arts, University of Tehran, Tehran, Iran.
Akrami, Gh & Zare, F. (2013). Housing Design in the traditional urban texture Case study: Design in the traditional texture of Qom. Honar-Ha-Ye-Ziba, 18 (2), 55-68.
Alizadeh, G. (2014). Shabha-ye Tehran [Tehran nights]. Tehran: Tous.
Al-Kodmany, K. (2018). The sustainability of Tall Building Developments: A conceptual Framework. Buildings, 8(1), 2-31.
Almurashi, W. (2016). An Introduction to Halliday’s systemic Functional Linguistics. Journal for the Stady of English Linguistics, 4(1), 70-80.
Amirkhani, R. (2017). Re-h- sh. Tehran: Ofogh.
Amirkhani, R. (1995). Armia. Tehran: Sampad.
Ansari, R. (2013). Terio Tehran [Tehran Trio]. Tehran: Aagah
Arjmand, M. & Khani, S. (2012). The role of privacy in the architecture of Iranian house (With a view towards this role in Islamic architecture and culture). Journal of Studied on Iranian Islamic City, (7), 27- 38.
Armaghan, M. (2014). The impact of lifestyle change in contemporary house. Unpublished doctoral thesis. Islamic Azad University, Faculty of Architecture, Tehran Branch, Tehran, Iran.
Asefi, M. & Imani, E. (2016). Redefining design patterns of Islamic desirable contemporary housing through qualitative evaluation of traditional homes. Journal of Researches in Islamic Architecture, 4(2), 56-73.
Azad Armaki, T. (2015). Jame’eshenas-e khanevadeh-ye Irani [Sociology of the Iranian family]. Tehran: Samat.
Babak Moein, M. (2015). Mana be masabehe tajrobehie ziste: gozar az neshaneshenasi-e kelasic be neshaneshenasi ba dour namaie padidarshenasi [Meaning lived as an experience; Transition from classical semiotics to semiotics with a phenomenological perspective]. Tehran: Sokhan.
Bahrami, H. (2012). Tofang-e pedar bar bam-haye Tehran [Father’s gun on the roofs of Tehran]. Tehran: Surah Mehr.
Barthes R. (1977). Image-Music-Text (S. Heath .Ed.). The Journal of Aesthetics and Art Criticism, 37(220), 235-236.
Bemanian, M. R. (2008). Investigating the factors affecting the Building of tall Buildings in Iran. Unpublished doctoral thesis. University of Tehran, Faculty of Architecture, Tehran, Iran.
Bozorg Alavi, M. (2008). Chamedan [baggage]. Tehran: Negah.
Canter, D. (1977). The psychology of place. London: St Martin’S Press.
Chandler, D. (2008). The basic semiotics (M. Parsa, Trans.). Tehran: Sorehi-e Mehr.
Cheheltan, A. H. (2002). Tehran, shahrbi aseman [Tehran, Skyless city]. Tehran: Negah.
Culler, J. D. (2011). The pursuit of signs: semiotics, literature, deconstruction (L. Sadeghi & T. Amrollahi, Trans.). Tehran: Elm.
Dabagh, A. M. & Mokhtabad  Amrei, S. M. (2011). Interpretation of architecture by post-modern foundation with semiotics aspect, Hoviateshah, 5(9), 59-72.
Dabagh, A. M. (2012). The impact of western architecture on contemporary Iranian architecture in semiotics. Unpublished Doctoral thesis, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran.
Dadkhah, S. (2009). Yosef-ababd khiaban-e 33[Yousefabad, 33rd Street]. Tehran: Cheshmeh.
Dadkhah, S. (2014). Zibatar [More beautiful]. Tehran: Zavosh.
Eco, U. (2002). A theory of Semiotics. Bloomington: Indian University press.
Edwards, D. & Potter, J. (1992). Discurse Psychology. (vol. 8). London: Sage.
Fairclough, N. (1995). Media discourse. London: Edward Arnold.
Fairclough, N. (2004). Analysing discourse: textual analysis for social research. London and New York: Routledge.
Farhangi, S. & Bastani Khoshkbijari, M. (2014). Social Semiotic of Amirkhani’s Bivatan. Literary Criticism, 7(25), 121-152.
Foroughmand Arabi, H. (2015). Philosophical basis and urban design: the philosophical origin  of  methodology in the knowledge of semiotics of architecture and urban design. Urban Management, (43), 199-224.
Foroutan, M. (2009). Method of understanding Iranian architectural space from Iranian paintings. Unpublished doctoral thesis. Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran.
Gaeeni, A. & Hosseinzadeh, A. (2012). The three trio paradigms of positivism, interpretive interpretivism and hermeneutics in management and organizational studies. Strategy for Culture Strategy, 5(19), 103-138-103.
Gifford, R. (2007). The consequences of living in high-rise buildings. Architectural science review, 50(1), 2-17.
Gulshiri, S. (2008). Tehran kooch-ye ashbah [Tehran, Ghost Alley]. Tehran: Ofoq
Gustafson, P. (2001). Meanings of place: Everyday experience and theoretical conceptualizations. Journal of environmental psychology, 21(1), 5-16.
Habibi, S. M. & Khademzade, M. H. (2015).  A Classifying the History of Architecture and Urbanism in Iran; The Collection of Terms, Definitions and Concepts. Armanshahr, 7(13), 13-22.
Habibi, S. M. (2014). City Story; Tehran, the symbol of the Iranian modern city (with emphasis on the period 1332-1299). Tehran: University of Tehran Press.
Hall, S. (1992). The West and the rest in formations of modernity. Formations of Modernity. Oxford: Polity Press in association with Blackwell Publishers Ltd and The Open University.
Halliday, M. A. (1985). Systemic background. Systemic perspectives on discourse, (1), 1-15.
Halliday, M. A. (2004).  An introduction to functional grammar. Revised by Christian MIM Matthiessen. London: Arnold.
Halliday, M. A. K. & Hassan, R. (1976). Cohesion in English. London: Longman.
Halliday, M. A. K. & Hasan, R. (1989). Language, context, and text: Aspects of language in a social-semiotic perspective. (M. Nobakht, Trans.). Tehran: Siahroud.
Halliday, M. A. K. & Matthiessen,  (2014). An introduction to functional grammar. London & New York: Routledge.
Halliday, M.A.K. & Matthiessen, M.I.M. (2014). Halliday’s introduction to functional grammar. London & New York: Routledge.
Hamzenejad, M. & Dashti, M. (2016). Iranian traditional houses from the perspective of phenomenologists and moral traditionalists. Naqshejahan-Basic studies and New Technologies of Architecture and Planning, 6(2), 24-35.
Hejazi, M. (2014). Ziba [Beautiful]. Tehran: Franklin.
Ibrahimzade Gorji, R. (1997). Dilute postmodern injection in biotin joints. Kayhan farhanhi, (261-262), 68-71.
Ifversen, J. (2003). Text, discourse, concept: Approaches to textual analysis. Kontur–Tidsskrift for Kulturstudier, (7), 61-69.
Ishani, T. & Mo`ini Qazvini, M. (2013). The study of cohesion and coherence in sure Al-Saff whit a functionalist linguistics approach, Journal of the Iranian association of Arabic language and literature, 9(27), 65-95.
Jarfi, M. & Yadegari, M. (2016). Sabkshenasi va jahanbini Bashar-ebn-bard bar asa-e roykard-e naghshgerai [bashar-ebn-Bard’s stylistics and worldview based on a role-oriented approach]. Research in Arabic language and literature, 1 (2), 77-67.
Jorgensen, M. & Louise, Ph. (2016). Theory and method in discourse analysis (H. Jalili, Trans.). Tehran: Ney.
Judaki Azizi, A. & Mousavi Haji, S. (2015). A research in the patern of Hasht Behesht (eight heavens) in two fields of literature and architecture. Koha-name-ye Adab-e Parsi (Classical Persian Literature), 6 (4), 93-115.
Karimi Moshaver, M. Mansouri, S. A. & Adibi, A. A. (2010). Relationship between the urban landscape and position of tall Building in the city. Bagh-E Nazar, 7(13), 89-99.
Karimi, F, Golabchi, M, Hafezi, M, R & Taghizadeh, K. (2017). The role of effective approaches on forming the tall buildings. Journal of Iranian Architecture & Urbanism, 2(7), 85-100.
Karimi, F. (2015). Morphology of tall buildings and application of effective factors and factors of the desired visual effects of tall buildings. Unpublished Doctoral thesis. University of Tehran, Tehran, Iran
Khamesi Hamaneh, F. (2013). A searching for similarities in architecture and literature. Chideman visual art magazine, 2 (4), 166-162.
Khatonabadi, A. (2016) .Comparing of Stylistics of Iranian mosques architecture, and Persian poetry. Journal of Research in Islamic Architecture, (9), 48-63
Kress, G. & van Leeuwen, T. (2001). Multimodal discourse: the modes and media of contemporary communication. New York: Oxford UP.
Kristeva, J. (2002). The Bounded Text .In Semiotics. Ed. Karin Boklund-Lagpoulou. Alexandros Lagopoulos and mark Gottdiener. London: SAGE.
Livon, T. (2016). Introducing social semiotics (H. Nobakht, Trans.). Tehran: Nashr-e Elmi.
Lotman, Y. (1990). Univers of the mind: A semiotic Theory of culture (A. Shukman, Trans.). Bloomington: Indiana University Press.
Malinowski, B. (1923). Psycho-analysis and anthropology. Nature, 112(2818), 650-651.
Mansouri, S. &  Azad Armaki, M. (2009). Semantic fluidity of the building. Sofeh,18(48), 52-41.
Manzo, L. C. (2005). For better or worse: Exploring multiple dimensions of place meaning. Journal of environmental psychology, 25(1), 67-86.
Martin, B. & Ringham, F. (2000). Dictionary of semiotics. London: Bloomsbury Publishing. 
Masoud, M. (2005). Dar talash-e ma’ash [In pursuit of livelihood]. Tehran: Talawang
Masoud, M. (2005). Tafrihat-e shab [Night entertainment]. Tehran: Talawang.
Mastery farahani, N. (2012). Designing Sustainable Administrative Tall Buildings. Unpublished doctoral thesis. University of Tehran, Faculty fine arts. Tehran, Iran.
Mastoor, M. (2009). Tehran dar ba’d az zohr [Tehran in the afternoon]. Tehran: Cheshmeh.
Mirshahzadeh, Sh. Eslami, S.Gh. & Einifar, A. (2011). The Role of Borderline-Hybrid Space in Signifying Process: Evaluation of Interpretation Potentiality of the Space Employing Semiotic Approach. Hoviatshahr, 5(9), 5-16.
Mohammadi, M. (2013). The Coding Principles of Cultural Sustainable Urbanscape Using Semiotics Approach (Case study: Cheshmeh town and Golestan neighborhood, District 22 of Tehran Municipality). Unpublished doctoral dissertation on urban planning). University of Science and Technology, Tehran, Iran.
Moustafa, A. A. (1988). Architectural representation and meaning: Towards a theory of interpretation (Doctoral dissertation, Massachusetts Institute of Technology).
Munzo, C. L. (2005). For Better or Worse: Exploring Multiple Dimensions of Place mening. Journal of Environmental psychology, 25(1),67-86
Moshfegh  Kazemi, M. (2014). Tehran-e makhouf [Terrible Tehran]. Tehran: Omidefarda.
Moshfegh  Kazemi, M. (2014). Yadegar-e iek shab [One night’s souvenir]. Tehran: Omidefarda.
Mustapha, A. A. (1988). Architectural Aepresentation and meaning: Towards a Theory of Interpretution. Master s Thesis MIT, University
Nagel, T. (2014). What does it all mean: a very short introduction to philosophy? (M. Naji, Trans.). Tehran: Hermes
Neghabi, E. & Ghorbani Joybari, K. (2010). A Semiotic Study of the First Social Novel of Iran. Half-Yearly Persian Language and Literature, 18(67), 193-216.
Nojoomian, A. A. (2008). Tahlil-e neshane shenakhtiye khane-ha-ye tarikh-ye kashan. [Semiotic analysis of Kashan historical houses]. Name-ye Honar, (2), 111-128.
Noortaghani, A. (2012). Meaning in Housing: Modeling the Meaning of Torkaman Housing. Unpublished doctoral thesis. Shahid Beheshti University: Tehran, Iran.
Okhovat, H., Amirkhani, A. & Poorjafar, M. R. (2009).Tahlil-e tatbighi-ye mafhom-e harekat dar faza-ye sinama va memari [Comparative analysis of the concept of motion in the space of cinema and architecture]. Ketab-e mah-e honar, (134), 12-16.
Panahi, S., Moktabad Emaei, S. M., & Navabakhsh, M. (2008). Analyzing the role of cinema on critique of the modern urbanism. Hoviatshar, 2(2), 13-24.
Purdeihimi, S. (2012). City, housing and complexes. Tehran: Armanshahr.
Rahmani, S. (2015). Feasibility of meaning in least housing.Unpublished Doctoral thesis. Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
Rahmannia, S. (2010). Dokhtar-e tap-e tehran [Tehran Top Girl]. Tehran: Pooyandeh.
Rahnama, M. R., & Heravi Torbati, M. H. (2014). Study of Physical-Spatial Effects of High-Rise Building. American Journal of Engineering Research, 3(1), 233-244.
Ramezani, A., & Rostam Beyk Tafreshi, A. (2015). Review and critique of the seventh English language book based on the systematic functional grammar of Halliday. Critical Research Journal of Humanities Texts and Programs, 15(3), 59-76.
Rapoport, A. (1982). The meaning of the built environment a nonverbal communication approach. Arizona: University of Arizona Press.
Sadat, S. A.  & Taher Tolou Del, M. S. (2017). The factors contributing to the livability of inhabitants of residential spaces. Sustainable Architecture and city, 5(1), 14-1.
Sarmastani, M., Foroutan, M. & Tahouri, N. (2018). Poetics in Urban Space: a Semiotics Analysis of Bagh-e-Boland in Shiraz City. Hoviatshahr, 12( 2), 67-78.
Sassani, F. (2012). Semiotics of place (collection of articles of the seventh semiotic symposium). Tehran: Sokhan.
Sattari, J. (2012). Tehran in the frame of poetry. Tehran: Cultural Research Office.
Shabani, Z. (2014). Name showhar-e man Tehran ast [My husband’s name is Tehran]. Centeral Tehran.
Shairi, H. (2009). From the structural semiotics to discourse semio-semiotics.  Literary Criticism, 2(8), 33-51.
Taheri Majd, M. (2010). On the horizon of Tehran. Tehran: Cheshmeh.
Taheri Majd, M. (2010). Be ofogh-e tehran [At Tehran Time]. Tehran: Cheshmeh.
Tajdar, V. Rafieian, M. & Taghvaee, A. A. (2010). An Analysis and Assessment of Health Index in Mashad Metropolis with Focus of Urban Planning Approach. Fine arts-architecture and urban planning, 2 (41), 101-110.
Tasheva, S. (2012). Semiotics of Architectural Graphics, Sofia: Institute of Art studies.
Tuan, Y-F. (1977). Space and place: The Perspective of Experience. Minneapolis: University of Minnesota Press.
Van Dijk, T. A. (2001).Critical discourse analysis. In D. Schiffrin, P. Tanne & H. Hamilton (Eds). Handbook of discourse analysis .Oxford: Blackwell.
Van Leeuwen, T. (2005). Introducing Social Semiotics. London: Routledge.
Zamani Dehaghani, M., Maadani, S. Behian, Sh. &  Aghajani, H. (2017). Representation of urban social space in contemporary Iranian fiction. Urban sociological studies, 7 (24), 214-189.
Zamani, F., Hassanzadeh Mirali, A., & Akbari Bairagh, H. (2016). The Analysis of the Novel of Fereydoon Had Three Sons, Based on Bakhtin’s Dialogism. Literary Studies, 49(2), 81-105.