میزان تعمیم‌پذیری نظریه ساختار زنده «کریستوفر الکساندر» مطالعه موردی : چهارباغ و باغ‌های اصفهان

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسنده

چکیده

چکیده «کریستوفر الکساندر»1‌براساس ایده سرشت نظم‌، همه پدیده‌های جهان هستی را تحت دو عنوان «‌ساختارهای زنده» و «ساختارهای غیرزنده» مطالعه می‌کند و به بررسی و شناخت الگوی ساختارهای زنده با توجه به مفاهیم کلیت یکپارچه و مراکز نیرومند2 می‌پردازد. این نظریه در قالب 15 خصلت پیوسته از مراکز نیرومند شکل می‌گیرد. بر‌اساس دستاوردهای محققین، باغ‌ایرانی پدیده‌ایست فرهنگی که در قالب مجموعه‌ای منظم و هندسی با ترکیب ‌عناصر مختلف طبیعی و مصنوع با طبیعت به خوبی عجین شده است. ابتکار موضوع از این جهت می‌تواند در باغ‌ایرانی مورد توجه واقع شود که به شناخت کلیت یکپارچه و تشریح مراکز نیرومند‌ به عنوان یکی از اصلی‌ترین موضوعات اندیشه معاصر می‌پردازد. مسئلة تحقیق «میزان تعمیم‌پذیری نظریه الکساندر در چهارباغ و نمونه‌ باغ‌های اصفهان» است که با هدف بنیادی و روش تحلیلی و مقایسه تطبیقی با رویکرد کیفی مورد مطالعه قرار می‌گیرد. نتایج حاصل از پژوهش نشان می‌دهد که ویژگی‌های نظریة ساختارهای زنده از قبیل مقیاس‌های مختلف‌، مراکز نیرومند‌، مرزها‌، تکرار متناوب به‌طور نسبی بر نمونه باغ‌های اصفهان با کارکردهای مختلف قابل تطبیق است؛ اما‌ نقش همة خصلت‌های این نظریه در نمونه‌های بررسی‌شده به‌یک میزان نیست و مقیاس‌های مختلف‌، مراکز نیرومند‌، فضای معین‌، تکرار متناوب‌، پژواک‌، مرزها و شکل خوب نقش بیشتری در خلق حیات دارند. چهارباغ به‌عنوان یک فضای شهری با کارکرد عمومی (مردمی‌) دارای حیات بیشتری بوده و نقش مراکز نیرومند‌، تضاد‌، جدایی‌ناپذیری و ناهمگونی در آن بسیار چشمگیر است‌.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Generalization rate of Christopher Alexander’s living Structure theory Case Study: Charbagh and Isfahan Gardens

نویسنده [English]

  • Somayeh Hatefi Shogae
چکیده [English]

Abstract   Based on the idea of order nature, Alexander1 regards all the phenomena of universe in living structures and nonliving structures and takes the patterns of living structures in terms of total whole and strong centers. This theory is formed as 15 interrelated characters of strong centers2. Regarding the opinions of Persian garden researchers, Persian garden is a cultural phenomenon interwoven with different natural elements and artifacts based on geometrical sets. The attention to the recognition of total whole and explanation of strong centers can bring about a new look at Persian garden. The question of the research is extent of generality of Alexander`s theory in Chaharbagh and selected gardens in Isfahan studied in analytic method with quality approach. The results of the research show that the features of living structures such as level of scale, strong centers , boundaries,  alternating repetition, and etc. are adaptable with selected gardens of Isfahan relatively but their roles are not the same while Level of scale, strong centers, positive space, alternating repetition, echoes, boundaries and good shape play greater role in creating life. Chaharbagh is of greater life as a public space and the role of strong centers, contrast, inseparability and heterogeneity is seen to be greater.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords Garden
  • Charbagh‌
  • Esfahan Gardens‌
  • pattern
  • Living Structures‌
  • Strong‌ centers