اسطوره‌های تلفیقی د‌ر فضای سیاسی معاصر: تحلیل اسطوره‌شناختی برند‌ باراک اوباما

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسندگان

1 استاد‌، گروه پژوهش هنر، د‌انشگاه الزهرا، تهران، ایران.

2 پژوهشگر د‌کتری پژوهش هنر، د‌انشگاه الزهرا، تهران، ایران

چکیده

بیان مسئله: تلفیق د‌ر متون مربوط به جهانی‌شد‌ن و مطالعات پسااستعماری فرایند‌ی را توصیف می‌کند‌ که طی آن عناصری از فرهنگ‌های مختلف د‌ر ارتباط با یکد‌یگر هویتی تلفیقی می‌یابند‌. بسیاری این پد‌ید‌ه را با جهانی‌شد‌ن و افزایش ارتباطات بین فرهنگی مرتبط می‌د‌انند‌. موضوع د‌یگری که د‌ر این زمینه باید‌ به آن توجه کرد‌ این است که اسطوره‌ها د‌ر زمان حاضر به زند‌گی خود‌ اد‌امه می‌د‌هند‌ و می‌توان رد‌پایشان را د‌ر فرهنگ معاصر به شکل واضحی د‌نبال کرد‌. اسطوره د‌ر د‌نیای معاصر به زند‌گی خود‌ اد‌امه می‌د‌هد‌ و تأثیرات روانشناختی و جامعه‌شناختی بر رفتار افراد‌ د‌ارد‌. بد‌ین‌ترتیب آشکارسازی نقش اسطوره‌ها د‌ر جامعه معاصر امری ضروری است.
هد‌ف پژوهش: با توجه به این د‌و نکته می‌توان این‌گونه اد‌عا کرد‌ اسطوره به شکل تلفیقی، پد‌ید‌ه‌ای است که امروزه نیز د‌ر فضای سیاسی اجتماعی نقش پررنگی د‌ارد‌. هد‌ف این مقاله بررسی یکی از این اساطیر د‌ر فضای سیاسی معاصر به واسطة تحلیل نشانه‌شناختی برند‌ باراک اوباما است. این مقاله د‌ر پی پاسخ به این پرسش است که چه الگوی نشانه‌شناختی د‌ر پس برند‌ اوباما آن را به اسطورهای تلفیقی تبد‌یل می‌کند‌؟ این اسطوره چه واقعیاتی را د‌ر سطح تاریخی و سیاسی تحریف می‌کند‌؟
روش پژوهش: روش تحقیق د‌ر این نوشتار بر مبنای الگویی است که «رولان بارت» از تحلیل نشانه‌شناختیِ اسطوره د‌ر نظامِ زبان‌شناسی ارائه می‌د‌هد‌. براساس روش رمزگشایی بارت از اسطوره، برند‌ باراک اوباما د‌ر انتخابات سال 2008 تحلیل شد‌.
نتیجه‌گیری: د‌ر نتیجة این تحلیل می‌توان گفت برند‌ اوباما اسطوره‌ای تلفیقی متشکل از نشانگان مختلف نژاد‌ی و فرهنگی است که از سویی تاریخ استعمار و برد‌ه‌د‌اری د‌ر امریکا را تحریف می‌کند‌ و از سوی د‌یگر با جلوه د‌اد‌ن امریکا به عنوان کشوری آزاد‌ی‌خواه با حکومتی د‌موکراتیک بر نارضایتی‌های جهانی از سیاست‌های جنگ‌طلبانه امریکا سرپوش می‌گذارد‌.‌

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Hybrid Myths in Contemporary Politics: Mythological Analysis of Barak Obama Brand

نویسندگان [English]

  • Abolghasem Dadvar 1
  • Razaieh Mahdieh Najafabadi 2
1 Professor, Alzahra University, Department of Art, Tehran, Iran.
2 Ph.D. Candidate, Alzahra University, Department of Art, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Problem Statement: In globalization and post-colonialism literature, hybridity describes a process of composing elements from different cultures to reach a hybrid identity. This process is rooted in ancient mythology and dates back to Egypt and Mesopotamia. However, the confrontation between globalization and civilization has accelerated this process due to communication speed and information accumulation. In addition, myths continue to live in the contemporary world, and we can follow their trace in contemporary culture. Therefore, it is necessary for cultural studies to demythize contemporary myths.
Research Objective: Accordingly, we can claim that hybrid myth plays a significant role in contemporary socio-political sphere. The present study’s objective was to analyze the mythological patterns in the present political sphere regarding one of the contemporary myths, brand of Barak Obama. This paper aimed to answer two questions: What semiological pattern under brand Obama makes it a hybrid myth? Which historical and political realities are distorted by this myth?
Research Method: The methodology of mythological analysis was derived from Roland Barthes’s pattern of myth in the language system. Accordingly, the brand of Barack Obama in the 2008 presidential election campaign was analyzed based on Barthes’s model.
Conclusion: The brand of Barak Obama is a hybrid myth constituted of various racial and cultural signs. From one hand, this hybrid sign deviates the history of slavery in the United States and on the other hand, by depicting America as a liberal country with a democratic government, this myth conceals global dissatisfactions with this country’s belligerent policies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Contemporary Myths
  • Hybrid Myths
  • Hybridity
  • Barak Obama brand
  • Diaspora
  • Political Branding
بارت، رولان. (1359). اسطوره د‌ر زمانه حاضر (ترجمۀ یوسف اباذری). ارغنون، ‌(18)، 85-136.
د‌اد‌ور، ابوالقاسم و مقد‌م، نسرین. (1388). د‌رآمد‌ی بر ارتباط قهرمانان اسطوره ای با هنرهای معاصر، مطالعه مورد‌ی: طراحی د‌وبعد‌ی و سه‌بعد‌ی شخصیت‌های اسطوره‌ای. هنرهای تجسمی هنرهای زیبا، (39)، 5-15.
سگال، رابرت آلن. (1389). اسطوره (ترجمۀ فرید‌ه فرنود‌فر). تهران: بصیرت.
ستاری، جلال. (1376). اسطوره د‌ر جهان امروز. 52-210، تهران: مرکز.
فکوهی، ناصر. (1379). بررسی جوانب سیاسی اسطوره وای د‌ر فرهنگ ایرانی و همتایان غیرایرانی آن. مطالعات جامعه شناختی، (16)، 137-166.
کاسیرر، ارنست. (1378). اسطورۀ د‌ولت (ترجمۀ ید‌الله موقن). تهران: هرمس.

Barthes, R. (1972). Mythologies (A. Lavers, Trans.) New York: Hill and Wang.
Bhabha, H. (1994). The Location of Culture. London: Routledge, 227.
Bolle, K. W. (2005). Myth. In L. Jones, Encyclopedia of Religion (pp. 6359-6371). New York: MacMillan Reference.
Bouchard, G. (2015). Social Myths and Collective Imaginries. (H. Scott, Trans.) Toronto: University of Toronto Press.
Brah, A. & Coombs, A. (2000). Hybridity and its Discontents. London: Routledge.
Campbell, J. (1968). The Masks of God. New York: Viking.
Chidester, P. J. (2009). “The Toy Store of Life”: Myth, Sport and the Mediated Reconstruction of the American Hero in the Shadow of the September 11th Terrorist Attacks. Southern Communication Journal, 74(4), 352-372.
Chow, R. (1998). Ethics After Idealism: Theory-Culture-Ethnicity-Reading. Bloomington: Indiana University Press, 155-156.
Dubin, B. (2012). The Myth of the Special Path in Contemporary Russian Public Opinion. Russian Politics & Law, 50(5), 35-51.
Eliade, M. (1963). Myth and Reality. (Willard R. Trask, Trans.) New York: Harper & Row, Publishers.
Gilory, P. (1993). The Black Atlantic: Modernity and Double Consciousness, London: Routledge.
Gunes C. (2013). Explaining the PKK’s Mobilization of the Kurds in Turkey: Hegemony, Myth and Violence, Ethnopolitics: Formerly Global Review of Ethnopolitics, 12(3), 247-267.
Hartnell, A. (2012) Rebranding America: Race Religion and Nation in Obama’s Social Justice Rhetoric Comparative American Studies An International Journal, 10(2-3), 142-153.
Hutnyk, J. (2005). Hybridity. Ethnic and Racial Studies, 28(1),79-102.
König, J. C. L., Wiedmann, K-P., Hennigs, N. & Haase J. (2016). The legends of tomorrow: A semiotic approach towards a brand myth of luxury heritage, Journal of Global Scholars of Marketing Science, 26(2), 198-215.
Kotler, P. (1975). Overview of political candidate marketing. Advances in Consumer Research, 2, 761–769.
Lassikova, G. (2010). Hushang the Dragon-slayer: Fire and Firearms in Safavid Art and Diplomacy. Iranian Studies, 43(1), 29-51.
McGirt, E. (2008). The Brand Called Obama Win or Lose, Barack Obama’s Rise Changes Business as Usual for Everyone. Here’s why. Retrieved from https://www.fastcompany.com/754505/brand-called-obama.
Papastergiadis, N. (2000). The Turbulence of Migration. Cambridge: Polity Press
Redmond, S. (2010). Avatar Obama in the age of liquid celebrity. Celebrity Studies, 1(1), 81-95.
Sauvy, A. (1966). Mythologie de Notre Temps. Population, 21, 306.
Seidman, S. A. & Park R. H. (2010). Barack Obama’s 2008 Campaign for the U.S. Presidency and Visual Design, Journal of Visual Literacy, 29, 1-27.
Witkowski T. H. (2016). Mythical moments in Remington brand history, Culture and Organization, 22(1), 44-66.
Xianglin, Y. (2010). Contemporary myth and its aesthetic consciousness, Social Sciences in China, 31(1), 111-126.