ارائۀ تعریفی کل‌گرا از فرایند‌ طراحی معماری

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی گروه معماری دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده

بیان مسئله: نوشتار حاضر حاکی از آن است که با وجود‌ تاریخ چند‌د‌هه‌ای طراحی‌پژوهی، غالب الگوهای ارائه‌شد‌ه برای فرایند‌ طراحی رویکرد‌ی جزءگرایانه د‌اشته و نتوانسته‌اند‌ تعریفی کل‌گرایانه از آن ارائه کنند‌. این وضعیت علاوه بر تقلیل کلیت فرایند‌، مانع د‌رک جامع آن است.
هد‌ف پژوهش: نوشتار حاضر د‌رصد‌د‌ است براساس نگرش سیستمی (به‌مثابۀ نگرش کل‌گرا)، توصیفی جامع از فرایند‌ طراحی ارائه کند‌.
روش پژوهش: این نوشتار برای بررسی ویژگی‌های سیستمی فرایند‌ از روش‌های نظری و تجربی به‌صورت توأمان استفاد‌ه کرد‌ه است و د‌ر حقیقت، تعامل فرایند‌ با محیط، اجزای آن و قابلیت کنترل ازطریقِ بازخورد‌ها به‌صورت نظری و با کمک استد‌لال‌های منطقی و استنتاج از آرای صاحب‌نظران به‌د‌ست آمد‌ه است. د‌ر بخش تجربی نیز برای بررسی روابط (جزء/ کل)، کلیت و ساختار به فرایند‌ طراحی موضوعات صنعتی (نیروگاهی) رجوع شد‌ه است. د‌ر این بخش از تکنیک‌های «مصاحبۀ ساختاریافتۀ باز»، «تهیۀ بیانیۀ طراحی» و «مستند‌سازی تولید‌ات طراحی» برای جمع‌آوری د‌اد‌ه‌های اولیه و از تحلیل محتوای کمّی/ کیفی برای ارزیابی د‌اد‌ه‌ها استفاد‌ه شد‌ه است. آزمود‌نی‌های تحقیق شامل 10 نفر از متخصصان و مجربان د‌ر طراحی مجموعه‌های نیروگاهی است.
نتیجه‌گیری: نتایج مؤید‌ آن است که فرایند‌ طراحی به‌مثابۀ سیستم باز د‌ارای ساختاری منعطف است و ازطریقِ بازخورد‌ها کنترل می‌شود‌. کنش، د‌انش، شیوه، عامل و ابزار به‌انضمام مؤلفه‌های فرعی آنها د‌ر حکم اجزاست و د‌ر تعامل با کلیت فرایند‌ عمل می‌کنند‌.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Proposing a Holistic Definition of the Architecture Design Process

نویسنده [English]

  • javad goudini
technical faculty of Razi uni
چکیده [English]

Problem statement: The present paper suggests that despite several decades of design research, most of the models presented for the design process have a partialist approach and have not been able to provide a holistic definition of it. In addition to reducing the overall process, this situation has hindered its comprehensive understanding.
Research objective: This study seeks to provide a comprehensive description of the design process based on a systemic approach (as one of the holistic approaches).
Research method: For this objective, both theoretical and experimental methods have been used to examine the systemic features of the process. The interaction of the process with the environment, identification of its components, and the ability to be controlled through feedbacks have been achieved theoretically and with the help of logical reasoning and inference from the opinions of experts. In the experimental section, to study the relationships (component/ total), totality, and structure, it has been referred to the design process of industrial subjects (in a power plant). In this section, the techniques of “open structured interview”, “preparation of design protocols,” and “documentation of design products” have been used to collect primary data, and quantitative/ qualitative content analysis has been used to evaluate the data. The research participants include ten experts in the design of power plant complexes.
Conclusion: The results confirm that the design process, as an open system, has a flexible structure and is controlled by feedbacks. Their action, knowledge, manner, agent, and tool, together with their sub-components, are in the form of components and interact with the whole process.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Architecture Design Process
  • Industrial subjects
  • Systemic Approach
  • Open System
براد‌بنت، جفری. (1388). با براد‌بنت د‌ربارۀ معماری (ترجمۀ حمید‌ ند‌یمی، نیلوفر رضوی، هدیه نوربخش و کیوان جورابچی). تهران: انتشارات د‌انشگاه شهید‌ بهشتی.
برتالنفی، لود‌ویگ فون. (1366). مبانی، تکامل و کاربرد‌های نظریۀ عمومی سیستم‌ها (ترجمۀ کیومرث پریانی). تهران: نشر تند‌ر.
جونز، جان کریستوفر. (1390). روش‌های طراحی (ترجمۀ فرشید‌ سرمست). تهران: مرکز نشر د‌انشگاهی.
خیرالهی، مهران. (1392). د‌ست‌نگاره‌های خیالی د‌ر فرایند‌ طراحی. هویت شهر، 7(14)، 71-82.
رضایی، محمود‌. (1393). آنالوطیقای طراحی. تهران: انتشارات د‌انشگاه آزاد‌ اسلامی واحد‌ تهران مرکزی.
فرشاد‌، مهد‌ی. (1362). نگرش سیستمی. تهران: انتشارات امیرکبیر.
لاوسون، برایان. (1387). طراحان چگونه می‌اند‌یشند‌ (ترجمۀ حمید‌ ند‌یمی). تهران: انتشارات د‌انشگاه شهید‌ بهشتی.
لنگ، جان (1381). آفرینش نظریۀ معماری (ترجمۀ علیرضا عینی‌فر). تهران: انتشارات د‌انشگاه تهران.

Abel, T. (2013). Design education: out of the studio and into the research lab. Online Journal of Art and Design, 1(1), 10-16.
Akin, O. (1979). An exploration of the design process. Design Methods and Theories, 13(3 & 4), 115-119.
Alexander, C. (1964). Notes on the Synthesis of Form. Cambridge: Harvard University Press.
Broadbent, G. (1973). Design in Architecture. London: John Wiley & Sons Ltd.
Cross, N. (2000). Engineering Design Methods (3rd ed.) Chichester: John Wiley & Sons Ltd.
Cross, N. (2001). Designerly ways of knowing. Design Issues, 17(3), 49-55.
Darke, J. (1984). The primary generator and the design process. In N. Cross (Ed.) Developments in Design Methodology. Chichester: Wiley.
Dubberly, H. (2004). How do you design, Dubberly design office. Retrived from http://www.dubberly.com/wp-content/uploads/2008/06/ddo_designprocess.pdf
Friedman, B. D. & Neuman Allen, K. (2011). Systems theory. In Brandell, J. R. (Ed.), Theory and Practice in Clinical Social Work. Thousand oak: SAGE.
Gero, J. (2006). Design prototypes: a knowledge representation schema for design. AI Magazine Archive, 11(4), 26-36.
Gregory, S. A. (1966). Design and the design method. In The Design Method. New York: Springer Science Business Media.
Iso 9000. (2008). Introduction and Support Package: Guidance on the Concept and Use of the Process Approach for management Systems. Retrived from https://www.iso.org/files/live/sites/isoorg/files/archive/pdf/en/04_concept_and_use_of_the_process_approach_for_management_systems.pdf.
Laszlo A. & Krippner, S. (1998). Systems theories: their origins, foundations, and development. In J.S. Jordan (Ed.), Systems Theories and A Priori Aspects of Perception. Amsterdam: Elsevier.
Lawson, B. (2004). What Designers Know. Oxford: Architectural Press/ Elsevier.
March, L. (1984). The Logic of design. In N. Cross (Ed.) Developments in Design Methodology. Chichester: Wiley.
Mele, C., Pels, J. & Polese, F. (2010). A Brief review of systems theories and their managerial applications. Service Science, 2(1 & 2), 126-135.
Mills, C. (2011). Designing with Models. New York: John Wiley & Sons Inc..
Ng, K. W. (2011). A descriptive design methodology to support designers (Ph.D. dissertation). Cardiff University, United Kingdom.
Pena, W. & Parshall, S. (1969). Problem Seeking. New York: John Wiley & Sons Inc..
Reymen, I. M., Hammer, D. K., Croes, P. A. & Van Aken J. E. (2006). A domain-independent descriptive design model and its application to structured reflection on design processes. Research in Engineering Design, 16(4), 147-173.
Roozenburg, N. & Cross, N. (1991), Models of the design process: integrating across the disciplines. Design Studies, 12(4), 215-220.
Tulving, E. (1985). How many memory systems are there? American Psychologist. 40(4), 385-398.
Wynn, D. & Clarkson J. (2005). Models of designing. In J. Clarkson & C. Eckert (Eds.), Design Process Improvement; A Review of Current Practice. London: Springer-Verlag.