ارزیابی چگونگی تأثیرگذاری بام سبز در کاهش دمای محیط

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری معماری، استادیار گروه معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

2 دانشجوی کارشناسی ارشد معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

3 دانشجوی کارشناسی مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، ایران.

چکیده

بام سبز بامی است که با محیط کشت روینده پوشانده می‌شود. ایجاد سبزینگی در فضای پشت بام بر آب و هوای شهر و منطقه و هوای داخل ساختمان تأثیر مثبت داشته و با ممانعت از تابش اشعه‌های خورشیدی در خنک‌سازی فضا نقش دارد. این خنک‌سازی با کاهش نوسانات گرمایی بر روی سطح خارجی بام و از طریق افزایش ظرفیت گرمایی بام صورت می‌گیرد که فضای زیر بام را در تابستان خنک نگه داشته و میزان گرمایش را در طی زمستان افزایش می‌دهد.
 
یکی از راهکارهایی که برای کاهش مصرف انرژی در شهرهای ‌کلانپیشنهاد می‌شود، احداث باغ بام است. باغ بام یا بام سبزچنانچه صحیح طراحی و اجرا شود و در آن ملاحظات اقلیمی در نظر گرفته شود علاوه بر مزایای مختلف می‌تواند تا حد زیادی به کاهش مصرف انرژی کمک کند.
 
در این تحقیق مزایای بام سبز مورد ارزیابی قرار گرفته و برای اثبات این فرضیه که "بام سبز و چگونگی طراحی آن نقش مؤثری در کاهش انتقال حرارت دارد" از نرم‌افزاری تحلیلی به نام انسیس استفاده شده است. سه نمونه بام معمولی، بام سبز معمولی، بام سبز با جزییات اجرایی خاص (لایه فایبرگلاس) آنالیز شده و انتقال حرارت آنها مورد مقایسه تطبیقی قرار گرفت و معلوم شد که بام سبز نسبت به بام معمولی 50 درصد انتقال حرارت کمتری دارد و بام سبز با لایه فایبرگلاس نسبت به بام سبز اجرایی 40 درصد بهینه‌سازی شده است. سایه‌اندازی و خنک‌سازی تبخیری گیاهان و همچنین لایه‌های سقف به عنوان عایق تأثیر مؤثری در کاهش انتقال حرارت دارند.
 
رویکرد این پژوهش علمی- کاربردی بوده است. روش تحقیق در بخش‌های مربوط به مزایای بام سبز توصیفی و نوع تحقیق کیفی و در بخش‌های مربوط به تحلیل نرم‌افزاری نوع تحقیق کمی و روش، تحلیلی بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of green roof on reducing environment temperature

نویسندگان [English]

  • mahnaz mahmoody 1
  • neda pakari 2
  • hasan bahrami 3
چکیده [English]

Green roof is a roof that covers much or all of that with vegetation and soil, or covered with vegetative medium. Chlorophyll creation had a positive impact on the space roof of city and regional climate and indoor air of building have been on it and role in air cool space by preventing of solar radiation. This air cooling made by reducing thermal fluctuations on the outdoor roof and increasing roof heat capacity that keep cool which takes place under the roof space in summer and increase heating rate in winter.
 
Reducing energy consumption is one of the major concerns for sustainability in cities. Creating roof garden suggested as one of the ways to reduce energy consumption in major cities. Roof garden or green roof if properly designed and implemented and that climate considerations should be considered in addition to various benefits can greatly help to reduce energy consumption.
 
Change buildings roofs to green space improve exchange of air between areas of high building density and open spaces between them, and adjust the city's air moisture. This technology advantages including less charges of heating and cooling, air purify, noise pollution reduction, and the most important one energy consumption reductions, all cause stabilization of city life.
 
Green roof because of improvement in the social, economic and environmental conditions has been as an executive management program in most advanced cities in the world. Heat loss through the roof of the buildings is high and energy consumption of higher floors units increases, so the green roof is a solution for this problem. Green roofs by rising roofing layers, acts as a thermal insulation and controls heat exchange between the inside and outside the building.
 
In this research, after recognizing that benefits of green roofs with this hypothesis that “green roof and how design of green roof have effective role in reduce heat transfer” with help of analysis software called ansys, three samples of conventional roofs, green roofs conventional and green roofs with special detail (fiber glass layers) analyzed and heat transfer comparative compared.Also,installed heat sensors to verify the thermal performance of green roofs for designed green roofs and simple ample of normal green roof, indicate optimization of designed green roof respect to normal green roofs, heat performance wise. With software analysis and laboratory samples, green roof compared to 50% less heat transfer rather conventional roof and green roof with fiber glass layers to 40% rather green roof conventional optimized. Shading and evaporative cooling plants and also the role of roof layers that all perform like insulation, have effective role in reduce heat transfer.
 
In researched, methodology research related to the benefits of green roof is descriptive and qualitative approach. But in sectors related to software analysis, these had quantitative approach and analytical methodology.

کلیدواژه‌ها [English]

  • green roof
  • heat transfer
  • Reduce Energy Consumption
  • ANSYS Software