ساخت، اعتباریابی و رواسازی پرسشنامه نقش طراحی به منظور جلب مشارکت مردمی در فرایند معاصرسازی بافتهای فرسوده ایران

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری معماری، دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران.

2 دکتری شهرسازی، دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران.

3 دکتری روانشناسی، استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید رجایی، تهران، ایران.

4 دکتری معماری، استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران، ایران

چکیده

 مطالعه حاضر با هدف ساخت، اعتباریابی و رواسازی پرسشنامه جایگاه طراحی در معاصرسازی بافت‌های فرسوده ایران بر اساس مصاحبه با اساتید دانشگاه‌های تهران و متخصصین و استخراج نظرات آنان تهیه شد. با روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای، نمونه 210 نفری از اهالی محله سیروس تهران انتخاب و پرسشنامه روی آنان اجرا شد. پرسشنامه‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS تحلیل شد. روش‌های به کار رفته شامل تحلیل گویه‌ها (ضریب تمیز و روش لوپ)، روایی محتوا و روایی سازه (تحلیل عاملی) و اعتباریابی (محاسبه ضریب آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه و عامل‌ها) بودند. در نتایج تحلیل عاملی 11 عامل شناسایی شد که عبارتند است از : مشارکت مردم در تهیه و ساخت، شکل معابر، تجمیع قطعات برای نوسازی، حفظ فضاهای ارزشمند، اولویت عبور و مرور، لزوم تغییر و نوسازی، نوسازی توسط دولت، ایجاد خدمات منسجم، ایجاد خدمات خرد، استحکام مصالح و زیبایی ساخت. اعتبار این پرسشنامه از طریق محاسبه آلفای کرونباخ 961/0به دست آمد. با در نظرگرفتن نتایج این پژوهش می‌توان گفت این پرسشنامه از اعتبار و روایی مناسبی برخوردار است و عوامل به دست آمده از تحلیل عاملی می‌تواند جایگاه طراحی در معاصرسازی بافت‌های فرسوده ایران را به گونه مناسب اندازه‌گیری کنند و یا به عبارتی با دریافت نظرات مردم در الگوی طراحی با عامل‌های معرفی شده در این پژوهش میزان موافقت مردمی و در نهایت موفقیت معاصرسازی را سنجش کرد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

construction, validity and validated of questionnaire of design role for peoples participation in ragenerating derelictand and ineficient texture in Iran.

نویسندگان [English]

  • hashem hashemnezhad 1
  • mostafa behzadfar 2
  • bahram saleh sedghpour 3
  • seyedali seyedian 4
چکیده [English]

The construction, validity and validated of questionnaire of design role for peoples participation in ragenerating derelictand and ineficient texture is the aim of this article based on interviews with experts and professors at Tehran University and extract their views were provided.
 
With cluster random sampling method, sample of 210 people from the neighborhood residents Cyrus Tehran were elected and questionnaire was carried out on them. Then questionnaires were analyzed using SPSS.
 
 Methods used were included item analysis (coefficient of clean and loop method), content validity and construct validity (factor analysis) and validity (Cronbach's alpha coefficients calculated for the entire questionnaire and operating). The results of factor analysis identified 11 factors that included: public participation in the preparation and construction, the passages, integration components for renewal, retain valuable spaces, priority traffic, the need for change and renewal, renewal by the government, creating integrated services, creating Services wisdom, strength and beauty of construction materials . Validity of this questionnaire is respected by calculating Cronbach's alpha equal to 0.961.by Considering the results of this study one can said that this questionnaire has good reliability and validity then it can made an appropriate way to measure place in contemporary Iran worn tissues by factor analysis.
 
By other word ,with People comment on the operating model design introduced in this study one can measure the rate of people agreement and ultimately the success of the popular contemporary building .
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Validity
  • validated
  • questionnaire of design role
  • regenerating
  • derelictand and ineficient texture