رویکرد تحلیلی به الگوی شهرسازی سنتی برای ارایه ضوابط ساختارمحور تاریخی در مقیاس شهرهای متوسط و میانی (مطالعه موردی : شهر میانه)

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسنده

کارشناس‌ارشد طراحی شهری، مربی دنشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

چکیده

معماری و شهرسازی گذشته ایران در بر گیرنده اصولی است که در دل سنت‌ها نمود یافته و در چند دهه اخیر در اثر گسترش نامتعادل شهرها و گسست سازمان فضایی شهر‌، شهر سنتی از حقیقت خود فاصله گرفته و چالش‌هایی پیش روی شهرسازی سنتی و شهرسازی مدرن قرار داده است. توجه به رویکرد ساختار ‌فضایی‌، با احترام به تاریخ و مفاهیم شهرسنتی-ایرانی‌ محتوای اصلی کار است. مسلماً، بهره‌گیری از الگوهای سنتی شهرسازی و بهره‌مندی از تجربیات گذشته، می‌تواند زیربنای خوب و مفیدی برای الگوهای شهرسازی آینده باشد.  ضرورت شناخت مفاهیم شهر سنتی از سویی، شناخت ویژگی‌های فرهنگی، بومی و تاریخی بافت از دیگر‌سو و نیز معیارهای شناخت استخوان‌بندی می‌تواند ما را به ساخت الگوهای ذهنی رهنمون کند. پژوهش حاضر با هدف دستیابی به الگویی با خصوصیات سنتی- ایرانی جهت طراحی در بافت تاریخی نمونه موردی شهر میانه و با فرضیه ارتقاء کیفیت محیطی با الگوهای شهرسازی سنتی انجام ‌شد. نوع تحقیق کاربردی بوده و روش آن توصیفی-تحلیلی است. در ابتدا به منظور شناخت ساختار علاوه بر مطالعه پیشینه مجموعه از طریق اسناد کتابخانه‌ای‌، بررسی سفرنامه‌ها و نقشه‌ها، برداشت میدانی توسط نگارنده صورت گرفت‌، سپس در راستای سنجش فرضیه برای دو شهر سنتی یزد و سمنان‌ پرسشنامه‌ای تنظیم شد و با پرسشنامه دیگری به بررسی عناصر تأثیرگذار در طراحی بافت کهن شهرستان میانه محله امامزاده‌ پرداخته شد و با آنالیز کامپیوتری شبکه ارتباطی محدوده مورد نظر پژوهش و تحلیل ساختار کهن محلات و شناسایی نقاط مهم بافت‌، به عنوان دستاورد پژوهش جدول راهنمای ضوابط ساختارمحور تاریخی برای شهرهایی با مقیاس میانی ارایه می‌شود.    

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analytical Approaches to Traditional Urban Patterns for Providing a Guideline of the Historic Axis Structures of Middle Cities (Case study: Miyaneh city)

نویسنده [English]

  • Kamelia Eftekhary
چکیده [English]

Cities are prominent signs of civilization in every nation. The signs, old symbol of ideas, customs, relationships and interactions of people have played a role in the formation of cities and intertwined a set of environmental, geographic, climatic, traditional and religion combination. Historic cities in Iran are the most valuable cultural heritage that expresses the dynamism, vitality and symbol of urban life. Architectural and urbanity of ancient Iran includes principles that have been manifested in the heart of the tradition. In recent decades, due to unbalanced expansion of cities and discontinuity of spatial organization, and arrival of new technologies, globalization and the space density, traditional city is far from its truth and it has created challenges for traditional urbanism and modern urbanism. Therefore, the main content of this paper includes spatial structure approach, respecting the history and concepts of Iranian traditional city. Certainly, utilizing traditional patterns and benefiting from past experiences could be a good and useful foundation for urban development patterns in the future. Searching climatic patterns and patterns of access based on traditional experiences can lead us to achieve harmony with the environment. The necessity of understanding the concepts of traditional city, cultural features, indigenous and historical context and criteria for recognition for structure can result into creation of objective models. This research tries to achieve the traditional Iranian pattern for design of historical context in Miyaneh city. The hypothesis of this study is to improve the environmental quality of traditional urban patterns through studying traditional patterns. The study method is, descriptive-analytic with use of practical subject and data. The initial recognition of structure was reviewed though library documentations, travelogues, maps and the data were completed by the direct information obtained by the author. Finally, two sets of questionnaires were prepared for Yazd and Semnan in order to evaluate the hypothesis. Other questions were designed to assess the influence of the old context in the neighborhood shrine in Miyaneh.  The guideline of the historic axis for middle cities was presented by analysis of the old structure and identification of key areas of context, as the result of the identification of key areas of context, as the result of the study. Important points of the guideline are as follows:     - Organic Maintenance - Strengthen the relationship between the forecourt and bazaar - Unaffected new spaces of physical and semantic features of the old spaces - Using an existing model and concepts of architecture modeling based on context as the Chahar Bagh principle of traditional cities -Consideration of the shrine axis orientation  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Traditional Iranian city
  • spatial structure
  • Historical–Cultural axis
  • pattern