تبیین مفهوم پدیدارشناسی هرمنوتیکی در طراحی محصول

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسندگان

1 استاد پژوهش هنر، دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.

2 استادیار گروه طراحی صنعتی، دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری پژوهش هنر، دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.

چکیده

پدیدارشناسی از نوع هرمنوتیک، برقراری نسبت‌های وجودی است. اینکه این نسبت‌ها چگونه می‌تواند در مواجهه انسان با جهان برقرار شود، از مهم‌ترین دغدغه‌های فلاسفۀ مختلف از جمله هایدگر، فیلسوف مشهور آلمانی است. این پژوهش در نظر دارد تا تفسیری از پدیدارشناسی ارائه دهد که بتواند در فرآیند طراحی، قابل تعمق و اجرا باشد. در این راستا، بعد از توصیف کامل پدیدارشناسی هرمنوتیک (که به طور خاص با اندیشه‌های هایدگر قابل شناسایی است)، پنج گام مشخص از آن استخراج شده که شامل زمانمندی، برقراری رابطه معنادار با ساحت‌های سه‌گانه زمان، برقراری شبکه نسبت‌های وجودی بین انسان و محصول، برقراری رابطه هرمنوتیک، و آشکارگی است. سپس به روش مطالعۀ موردی، سه محصول نمونه، برای تفسیر گام‌های استخراج شده از این رویکرد، مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند. در ادامه با ارائۀ یک مدل، ارتباط بین رویکرد پدیدارشناسی با فرآیند طراحی، طریقۀ بکاربستن آن و همچنین قابلیت تعمیم‌پذیری آن در این فرآیند، نشان داده شده که ساحت‌های سه‌گانه زمان (بودگی، حضور و آیندگی) هسته مرکزی آن را تشکیل می‌دهند. در انتها محصول دیگری برای آزمون مدل ارائه شده، مورد تحلیل قرار گرفته است. نتیجۀ حاصل از این مقاله روشن می‌کند که نه تنها می‌توان در طراحی محصول به شیوۀ پدیدارشناسانه عمل کرد و از آن بهره گرفت، بلکه مطالعات موردی نشان می‌دهد که بکارگیری این روند در طول تاریخ طراحی صنعتی توانسته است در موفقیت محصولات در ارتباط با کاربر، تاثیرگذار باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining the Notion of Hermeneutic Phenomenology in Product Design

نویسندگان [English]

  • Ashrafosadat Mousavilar 1
  • Behzad Soleimani 2
  • Masoumeh Esmaeelzadeh 3
1 Professor of art research department, art faculty of alzahra university, Tehran, iran
2 Assistant professor of industrial design department, art faculty of alzahra university, Tehran, iran
3 Ph.D candidate of art research department, Art Faculty of Alzahra University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Hermeneutic phenomenology is the establishment of existential relations. How these relations can be manifested in human being in the world is one of the most important concerns of philosophers, including Heidegger - the famous German philosopher. Hermeneutic phenomenology seeks to understand the experience of life and use it to improve conditions. To this end, the designer can provide a design in which the prior experiences and concepts are used to serve the basic needs of the product (the existing being). Certainty does not matter in the nature of hermeneutic phenomenology, but also its work is to describe and interpret the human experience in the world. So this research provides a description of phenomenology that can be linked to the world of products by applying it to the product design process. This paper intends to provide an interpretation of phenomenology that can be considered and implemented in the design process. In this regard, this notion is further clarified by elucidating certain steps from it that include 1.Temporality 2.Establishing a meaningful relationship with having-been, presence and futuristic 3.Establishing a network of existential relationship between human and product 4.Establishing a hermeneutical relationship 5. Disclosedness. The result of this paper makes it clear that not only can use the phenomenology approach in product design, but also the case studies show that the use of this method during the industrial design history has been able to influence the success of products in relation with users.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hermeneutic Phenomenology
  • Product Design
  • Temporality
  • Disclosedness
  • Presence
احمدی، بابک. (1381). هایدگر و پرسش بنیادین. تهران: نشر مرکز.
اسپیگلبرگ، هربرت. (1392). جنبش پدیدارشناسی درآمدی تاریخی (ترجمه مسعود علیا). تهران: انتشارات مینوی خرد.
خاتمی، محمود. (1393). گفتارهایی در پدیدارشناسی هنر. تهران: فرهنگستان هنر.
دهقانی، رضا. (1385). بودن در جهان معماری، تفسیر زمانمند معماری. پایان نامه منتشرنشدۀ کارشناسی ارشد معماری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
سلیمانی، بهزاد. (1396). استراتژی طراحی مطلوب رنگ. تهران: نشر ژاله.
صافیان، محمد جواد و حسینی منش، شکوفه. (1392). تفکیک و تخریب به عنوان مرحله‌ای از پدیدارشناسی هایدگر. متافیزیک. 6 (17) ، 29-44.
گادامر، هانس گئورگ. (1395). هرمنوتیک، زبان، هنر (ترجمه عبدالله امینی). آبادان: انتشارات پرسش.
مصطفوی، شمس‌الملوک. (1391). هایدگر و پدیدارشناسی هرمنوتیکی هنر. فصلنامه کیمیای هنر، 1 (3)، 47-54.
نورمن، دانلد. (1390). طراحی حسی (ترجمه معصومه حق‌پرست و جهانبخش سادگی راد). تهران: انتشارات حرفه هنرمند.
هایدگر، مارتین. (1389). مسائل اساسی پدیدارشناسی (ترجمه پرویز ضیاء شهابی). تهران: نشر مینوی خرد.
هایدگر، مارتین. (1392). هستی و زمان (ترجمه  عبدالکریم رشیدیان). تهران: نشر نی
Embree, L.E. (1997). Encyclopedia of phenomenology. Dordrecht: Kluwer Academic.
Frauenberger, C., Good, J. & Bright, W.K. (2010). Phenomenology, a framework for participatory design. Proceedings of the 11th Biennial Participatory Design Conference. Sydney: University of Technology.
Høiseth, M. & Keitsch, M. M. (2015). Using phenomenological hermeneutics to gain understanding of stakeholders in healthcare contexts. International Journal of Design, 9(3),33, 45.
Mavroeidi, A. (2017).  Apple vs.Braun: Influence or copying?. A thesis submitted for the degree of Master of Science (MSc) in Strategic Product Design. International Hellenic university: Thessaloniki, Greece.  
Russo, B. & de Moraes, A. (2003). The Lack of Usability in Design Icons, An Affective Case Study About Juicy Salif. Proceeding of the international conference on designing pleasurable products and interfaces. Pittsburgh: Carnegie Mellon University.
Snelders. D. & Lloyd. P. (2003). What was Philippe Starck thinking of?. Design Studies, 24(3), 237- 253.
Ulrich, K.T. (2006). Design: Creation of Artifacts in Society. Retrieved from  http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.183.2133&rep=rep1&type=pdf. (Accessed 20 October 2019).