مطالعۀ مؤلفه‌های بنیادی نظریۀ نهادی جورج دیکی در آثار مفهومی هنرمندان (مطالعۀ موردی؛ آثار مارسل دوشان، باربارا کروگر و کیت آرنت)

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموختۀ دکتری، گروه فلسفۀ هنر، دانشکدۀ حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استاد گروه پژوهش هنر، دانشکدۀ هنر و معماری، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 استادیار گروه فلسفۀ هنر، دانشکدۀ حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

چکیده
بیان مسئله: شناخت و ادراک آثار هنری شکل‌گرفته در دوران معاصر، از جمله هنر مفهومی که به‌عنوان نخستین جنبش هنری پست‌مدرن می‌توان از آن یاد کرد، تنها در پرتو شناخت نظریۀ نهادی جورج دیکی امکان‌پذیر است. جورج دیکی، با طرح مؤلفه‌های بنیادی نظریۀ نهادی همچون شیء مصنوع، جهان هنر و اعطای شأن هنری، راه را برای ورود اشیای حاضر‌آماده و پیش‌ساخته به هنر گشود. البته هنرمندان مفهومی همچون مارسل دوشان، باربارا کروگر، کیت آرنت و دیگران آثار هنری فاقد کیفیت و صفات زیبایی‌شناسانه خلق می‌کنند، اما از آنجا که جهان هنر ـ که به گفتۀ جورج دیکی مجموعه‌ای از «هنرمندان، موزه‌داران، منتقدان هنر، مدرسان و ...» است ـ به این آثار صلاحیت اعطای شأن هنری را می‌دهند، این آثار به اثر هنری تبدیل می‌شوند.
هدف پژوهش: نگارندگان در این پژوهش در پی انطباق مؤلفه‌های بنیادین نظریۀ نهادی جورج دیکی با آثار برخی هنرمندان مفهومی هستند. از آنجا که بسیاری از آثاری که هنرمندان مفهومی خلق کرده‌اند با مؤلفه‌هایی چون جهان هنر و شیء مصنوع و ماهیت اثر هنری در نظریۀ نهادی مطابقت دارد، بنابراین می‌توان فلسفۀ خلق چنین آثاری را با نظریۀ نهادی جورج دیکی تحلیل کرد و تطبیق داد.
روش پژوهش: این پژوهش به روش تحلیلی-تطبیقی انجام شده است.
نتیجه‌گیری: در آرای جورج دیکی طرح خصوصیات شیء مصنوع و جهان هنر کاملاً قابل‌انطباق با آثار هنر مفهومی است. درواقع، چیزی در ذات هنر یا اثر هنری موجود نیست که آن را به اثر هنری تبدیل کند، بلکه مهم دادن اعطای شأن هنری به اثر است و آن توسط مؤلفه‌ای چون جهان هنر صورت می‌گیرد. از این نظر تمامی نظریه‌های هنری که براساس صفات و کیفیات زیبایی‌شناسی بنیان شده‌اند به‌چالش کشیده می‌شوند و مفهوم هنر خوب و هنر بد بی‌ارزش می‌شود.


کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Reading of Fundamentals Components of George Dickie’s Institutional Theory in the Works of Conceptual Artists Case Study: Marcel Duchamp, Barbara Kruger and Keith Arnatt’ Works

نویسندگان [English]

  • Samira Asgharpour Sarouyi 1
  • Gholamali Hatam 2
  • Shahla Eslami 3
1 Ph.D. in Philosophy of Art, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Professor, Faculty of Art Research, Central Tehran Branch, Azad University, Tehran, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Philosophy, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Abstract
Problem statement: Recognition and perception of contemporary Art-works including conceptual art as the first postmodern art movement can only be understood in the light of George Dickie’s institutional theory George Dickie by introducing the fundamental components of his institutional theory such as artifact, artworld and granting the artistic dignity to a work, opens way for the arrival of pre-made and readymade works to the art field. The conceptual artist such as Marcel Duchamp, Barbara Kruger, Keith Arnatt and other similar artists although might create artworks lacking aesthetic qualities , but since the world of art - which George Dickey says is composed of “Artists, Museums, Art critics, Educators, and so on” - gives these works the competency of granting artistic dignity and, as a result, they known as artworks.
Research objectives: The purpose of this paper is to adapt the fundamental components of the George Dickie’s institutional theory to the artworks of some conceptual artists.
Hypothesis: Since many artworks created by conceptual artists correspond to components such as artworld, artifact and the nature of artwork in the targeted institutional theory, so it would be possible to analyze and adapt the philosophy of such work to the institutional theory of George Dickey.
Research method: The research work is performed by a descriptive-analytical method.
Conclusion: In George Dickie’s viewpoint, the characteristics of artifact and artworld are fully compatible with the artworks of conceptual art. In fact, there is nothing in the essence of a creature or work that be able to makes it an artwork, but rather it is the artistic dignity that matters here, which can be fulfilled by components like artworld. Therefore, from this point of view, all artistic theories which are based on the aesthetics` qualities and characteristics are challenged, and thereupon the concept of good art or bad art will become out of value.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Institutional Theory
  • Conceptual Art
  • George Dickie
  • Artifact
  • Artworld
پاکباز، روئین. (1385). دایره‌المعارف هنر. تهران: نشر فرهنگ معاصر.دیکی، جورج. (1392). هنر و ارزش. (ترجمۀ محمد روحانی). تهران: انتشارات مدرسۀ اسلامی هنر.
سمیع‌آذر، علیرضا. (1392). انقلاب مفهومی، تهران: نشر نظر.
کارول، نوئل. (1386). درآمدی بر فلسفۀ هنر. (ترجمۀ صالح طباطبائی). تهران: انتشارات فرهنگستان هنر.
هنفلینگ، اسوالد. (1389). چیستی هنر. (ترجمۀ علی رامین). تهران: انتشارات هرمس.

Brown, R. (2005). A Critique of George Dickie’s What is Art?. Retrieved from https://hub.wsu.edu/andersen/2005/03/01/a-critique-of-george-dickies-what-is-art/
Camfield, W. (1989). Marcel Duchamp. Houston: Menil Collection.
Carol, N. (2007). An Introduction to the Philosophy of Art. (Translated by Saleh Tabatabai). Tehran: Madrese-ye Eslami-ye Honar.
De Duve, Th. (1996). Kant after Duchamp. Cambridge Massachusetts: MIT Press.
Dickie, G. (1974). Art and the Aesthetic: An Institutional Analysis. New York: Cornell University Press.
Dickie, G. (1984). The Art Circle. Evanston: Chicago Spectrum Press.
Dickie, G. (1997). Art: function or procedure- nature or culture? Journal of Aesthetics and Art Criticism, 55(1), 19-28.
Dickie, G. (2001). Art and Value. Oxford: BlackWell.
Dickie, G. (2013). Art and Value (Translated by Mohammad Rouhani). Tehran: Matn Publication.
Hanfling, O. (2010). What is art? (Translated by Ali Ramin). Tehran: Hermes Publications.
Langer, S. (1957). Problems of Art. New York: Charles Scribner’s Sons.
Pakbaz, R. (2006). Encyclopedia of Art. Tehran: Nashr-e Farhang-e Moaser.
Sami Azar, A. (2013). Conceptual Revolution. Tehran: Nazar Publishing.
Shelly, J. (2002). The character and role of principles in the evaluation of art. British Journal of Aesthetics, 42(1), 35-71.
Stecker, R. (1986). The end of an institutional definition of art. British Journal of Aesthetics,26 (2), 124-132.
Wood, P. (2002). Conceptual Art. London: Tate Publishing.
Yanal, R. (Ed.) (1994). Institutional Art: Reconsideration of George Dickies. PA: The Pennsylvania State University Press.