مبانی طراحی پردیس دانشگاهی بر اساس مطالعات رفتاری: نمونه موردی دانشگاه صنعتی نوشیروانی

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه معماری-دانشکده عمران -دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

چکیده

در سیر تکاملی مجتمعهای آموزشی عالی، همواره ترکیب فضای بسته با فضاهای باز وجود داشته است و مصادیق متعددی از آن در ایران، کشورهای اروپایی، آمریکایی و آسیایی قابل مشاهده است. تحقیقات نشان می دهند که پردیس های دانشگاهی تاثیر مهمی بر ایجاد محیط های آموزشی باکیفیت داشته و میتوانند به ایجاد حس تعلق دانشجویان به موسسات آموزش عالی کمک کنند. با این وجود، طراحی پردیس های دانشگاهی در ایران اغلب بر اساس طرح های از پیش تعیین شده و بدون در نظر گرفتن رفتارها و نیازهای استفاده کنندگان چنین فضاهایی است. شناسایی و ارزیابی نیازها و خواسته های دانشجویان و دلایل استفاده/عدم استفاده آنها از فضاهای دانشگاهی می تواند به خلق فضاهایی حاوی معنی کمک کند. این پژوهش می کوشد تا طراحی پردیس های دانشگاهی را بر اساس مطالعات رفتاری مورد بازنگری قرار دهد. نمونه مورد بررسی در این تحقیق پردیس دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل است. روش تحفیق کیفی و مبتنی بر مشاهدات و برداشت رفتارها و مصاحبه است. نتایج نشان می دهد حداکثر فعالیت در فضاهای سبز و مسیرهای بین دانشکده ها صورت می گیرد. فضاهای خلوت تر مطلوبیت بیشتری جهت فعالیت هایی چون مطالعه و تمرکز دارد. توجه به موقعیت نصب مبلمان مجموعه و همچنین استفاده از گونه های متفاوتی از مبلمان که برپایه فعالیت و متناسب با اقلیم طراحی شده اند می تواند بر میزان مطلوبیت و استفاده موثر دانشجویان از فضاهای باز دانشگاهی بیفزاید. در این راستا توجه به معماری لبه ها می تواند نقش موثری در پردیس های دانشگاهی در فضاهای شهری متراکم ایفا کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Design of University Campus based on Behavioral Studies: Case Study: Noshirvani Institute of Technology

نویسنده [English]

  • Maryam Lesan
Department of Architecture, Faculty of Civil Engineering, Noshirvani Institute of Technology
چکیده [English]

In the design evolution of higher degree educational complexes, there has always been a combination of closed space and open spaces; many examples of it in Iran, European, American, and Asian countries. Research shows that campus universities have an important role in creating high-quality educational environments and can help students become more involved with higher education institutions. However, the design of university campuses in Iran is often based on predetermined designs, regardless of the behaviors and needs of the users of such spaces. Identifying and assessing students' needs and desires and the reasons for using / not using them from academic spaces can help create meaningful spaces.This research seeks to review university campus design based on behavioral studies. The case study is the campus of Babol's Noushirvani University of Technology. The qualitative method of this research is based on observations and interviews. The results show that the highest number of activities occurs in green spaces between the schools. On the other hand, quiet spaces are more desirable for activities such as studying and getting focused. Considering the places where the furniture is installed, and using different types of furniture based on activities while considering the climate can increase the quality of the campus. In this regard, attention to the landscape edges can play an effective role in campus design in dense urban spaces.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Landscape architecture
  • University Campus
  • Behavioral Studies
  • Open Space Design
  • Babol Noshirvani Institute of Technology
پاکزاد، جهانشاه. (1395). مبانی نظری و فرایند طراحی شهری. تهران: انتشارات شهیدی.
شرقی، علی. (1390). تأثیر کیفیت معماری منظر پردیس دانشگاهی بر کاربرد آموزشی آن. باغ نظر، 8(18)، 51-62.
ضرغامی، اسماعیل و عظمتی، سعید. (1392). بررسی مطلوبیت فضاهای باز محیط‌های دانشگاهی از نظر دانشجویان. فناوری آموزش، 7(4)، 287-296.
غروی الخوانساری، مریم. (1387). ارزیابی کیفی مجموعۀ پردیس مرکزی دانشگاه تهران. هنرهای زیبا، (35)، 75-84.
محمدزاده، رحمت و رضائی، ناهید. (1395). ارزیابی کیفیت فضاهای باز پردیس مرکزی دانشگاه تبریز. انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران، 7(12)، 163-181.
Abu-Ghazzeh, T. M. (1999). Communicating Behavioral Research to Campus Design: Factors Affecting the Perception and Use of Outdoor Spaces at the University of Jordan. Environment and Behavior, 31(6), 764-804.
Aydin, D. & Ter, Ü. (2008). Outdoor Space Quality: Case Study of a Univeristy Campus Plaz. International Journal of Architectural Research, 2(3), 189-220.
Barker, R. G. (1968). Ecological Psychology. California: Stanford University Press.
Bechtel, R. B. & Zeisel, J. (1987). Obseravtion: The World Under a Glass. In R. B. Bechtel, R. W. Marans, & W. Michelson (Eds.), Methods in Environmental and Behavioral Research. New York: Van Nostrand Reinhold Company.
Carr, S., Francis, M., Rivlin, L. & Stone, A. (1992). Public Space. Cambridge: Cambridge University Press.
Cooper Marcus, C. & Francis, C. (1998). People Places: Design Guidelines for Urban Open Space. New York: John Wiley & Sons.
Francis, M. (2003). Urban Open Space: Designing for User Needs. Washington: Island Press.
Gehl, J. (2011). Life between buildings using public space. Washington DC: Island Press.
Gibson, J. J. (2015). The Ecological Approach To Visual Perception. New York: Psychology Press Classic Editions.
Hanan, H. (2013). Open Space as Meaningful Place for Students in ITB Campus. Social and Behavioral Sciences, (85), 308-317.
Ittelson, W. H., Rivlin, L. G. & Poshansky, H. M. (1970). The use of behavioural maps in environmental psychology. In H. M. Prohansky & W. H. Ittelson, L. G. Rivlin (Eds.), Environmental Psychology: Man and his Physical Setting, Holt (pp. 658-668). New York: Rinehart & Winston
Hashemnezhad, H., Heidari, A. A. & Mohammad Hoseini, P. (2013). “Sense of Place” and “Place Attachment”. International Journal of Architecture and Urban Development, 3(1), 5-12.  
Kaplan, R. & Kaplan, S. (1989). The Experience of Nature: A psychological perspective. New York: Cambridge University Press.
Lang, J. (1987). Creating Architectural Theory: The role of the behavioral sciences in environmental design. New York: Van Nostrand Reinhold Co.
Salama, A. (2008). When Good Design Intentions Do Not Meet Users Expectations: Exploring Qatar University Campus Outdoor Spaces. International Journal of Architectural Research, 2(2), 57-77.
Speake, J., Edmonson, S. E. & Nawaz, H. (2013). Everyday encounters with nature: Students’ perceptions and use of university campus green spaces. Human Geographies, 7(1), 21-31.
Strange, C. C. & Banning, J. H. (2001). Educating by Design : Creating Campus Learning Environments That Work. San Francisco: Jossey Bass.
Yin, R. K. (2003). Case Study Research Design and Methods. California: Sage Publications.