واکاوی ریشه‌های تاریخ در رویکرد بیوگرافی منظر

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر دکتری معماری اسلامی، دانشکدۀ معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، ایران.

2 استاد دانشکدۀ معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، ایران.

چکیده

بیان مسئله: بیوگرافی منظر یک رویکرد تاریخی و میان‌رشته‌ای است که موضوع آن تعامل میان مخاطب و محیط اوست. این رویکرد با نگاهی پدیدارشناسانه به بررسی طبیعت تغییریافته به دست انسان می‌پردازد و در ایران کمتر شناخته شده است. با توجه به تاریخ غنی کشور، شناخت این رویکرد و بهره‌بردن از آن در برنامه‌ریزی‌ منظرهای تاریخی که بخش وسیعی از سرزمین ما را تشکیل می‌دهد، ضروری به نظر می‌رسد. برای شناخت هرچه بهتر این رویکرد، واکاوی ریشه‌های فلسفی آن می‌تواند مفید باشد. این رویکرد در ابتدا به دلیل مقابله با نگاه‌های جداسازی عین و ذهن در منظر و با استفاده از مبانی پدیدارشناسی پدید آمد. دیدگاه‌های هوسرل به عنوان پدر پدیدارشناسی در مورد جهان-زندگی و هایدگر به عنوان فیلسوفی که پدیدارشناسی را به سطح هستی‌شناسی برده و با هرمنوتیک پیوند داده است و همچنین گادامر به عنوان بسط‌دهندۀ هرمنوتیک فلسفی، در این زمینه مورد استفادۀ بیوگرافی منظر قرار گرفته است.
هدف پژوهش: هدف اصلی از این پژوهش، فهم هرچه بهتر ریشه‌های تاریخ نوین به عنوان شاخصۀ اصلی این رویکرد است. تاریخ در بیوگرافی منظر به صورت تداوم گذشته، حال و آینده تعریف نشده بلکه به صورت غیرخطی مدنظر قرار گرفته است.
روش پژوهش: سؤال اصلی این تحقیق یافتن ریشه‌های تاریخ غیرخطی و پویای بیوگرافی منظر است. با روش توصیفی-تحلیلی به بررسی ریشه‌های مبانی نظری این رویکرد در پدیدارشناسی و هرمنوتیک پرداخته شده و با مقایسه‌ای تطبیقی، این ریشه‌ها با شاخصه‌های تاریخ در بیوگرافی منظر مقایسه شده است.
نتیجه گیری: در نهایت تأثیرات ژرف فلسفۀ زمان از دیدگاه پدیدارشناسی هرمنوتیک، بر دیدگاه‌های جدید تاریخ در این رویکرد نشان داده شد. تاریخ منظر، همچون زمان برای دازاین بوده و همیشه همراه اوست. زیرا طبق نظریات هایدگر، این گذشته نیست که ارزشمند است؛ بلکه اصالت، با آینده است. بنابراین برنامه‌ریزی منظر تاریخی، براساس حفظ آثار گذشته با حفظ تمامیت آن در اکنون، ارزشمند خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Analysis of the Historical Roots of the Landscape Biography Approach

نویسندگان [English]

  • Maryam Rezaei Ghale 1
  • Mohammad Taghi Pirbabaei 2
1 PhD Candidate in Islamic Architecture, Faculty of Architecture and Urban Planning, Tabriz Islamic Art University, Iran.
2 Professor, Faculty of Architecture and Urban Planning, Tabriz Islamic Art
چکیده [English]

Problem statement: Landscape biography is a historical and interdisciplinary approach about the interaction between the audience and their environment. This approach assesses the nature which is changed by the human using a phenomenological perspective, and it is less known in Iran. According to the enriched history of Iran, knowing and using this approach in the historical landscape planning, which consists of a huge part of this country seems to be essential. The analysis of the philosophical roots of the landscape biography approach is useful for a better understanding of this concept. This approach first emerged as a result of the confrontation with the objective and subjective separation in the landscape using the concepts of phenomenology. Husserl’s perspectives as the father of phenomenology about the world-life, and Heidegger, who brought phenomenology at the level of ontology and linked it to hermeneutics, and also Gadamer, who expanded the philosophical hermeneutics, are the ones whose perspectives have been used in the landscape biography.
Research objective: The main goal of this study is to have a better understanding of the modern history roots as the main criterion of this approach. History in the landscape biography is not defined as the consistency of the past, now and future, but it is considered nonlinearly.
Research method: The main question of this study is to find the nonlinear and dynamic roots of landscape biography. The main subjective concepts of this approach in phenomenology and hermeneutics have been assessed using descriptive analytics techniques, and these roots have been compared to historical criteria of the landscape biography using adaptive approach.
Conclusion: Finally, the deep effects of time philosophy from the perspective of hermeneutics on the modern historical perspectives in this approach were demonstrated. Similar to the time, landscape history has been for Dasein and it is always along with it, because according to Heidegger, it is not the past that is valuable but the originality with the future. Therefore, the historical landscape planning is valuable by the maintenance of the past phenomena and its integration with present.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Landscape biography
  • Historical approach
  • Phenomenology
  • Hermeneutics
  • Nonlinear history
آل هاشمی، آیدا و منصوری، سید امیر. (1396). منظر؛ مفهومی در حال تغییر، نگاهی به سیر تحول مفهوم منظر از رنسانس تاکنون. باغ نظر، 14(57)، 33-44.
جمشیدیها، غلامرضا و شالچی، وحید. (1387). هرمنوتیک و مسئلۀ تاریخ‌مندی فهم انسانی. تحقیقات فرهنگی ایران، 1(4)، 159-184.
چناری، مهین. (1386). ﻣﻘﺎﻳﺴﺔ ﻫﻮﺳﺮل، ﻫﺎﻳﺪﮔﺮ و ﮔﺎداﻣﺮ ﺑﺎ ﻣﺤﻚ روش ﺷﻨﺎﺳﻲ. پژوهش‌های فلسفی-کلامی، 9(34)، 113-138.
حسن‌پور، علیرضا. (1395). زمانمندی آگاهی و تاریخ‌مندی آگاهی گذر هوسرل از پروژۀ استعلایی. پژوهش‌های فلسفی، 10(18)، 21-35.
حیاوی، فهد. (1390). ارتباط میانذهنی در زیستجهان پدیدارشناسی هوسرل. پژوهش‌های فلسفی، 8(19)، 103-135.
دنیایی، زهرا. (1386). رابطۀ زمان و آگاهی در فلسفۀ هوسرل (پایان‌نامۀ منتشرنشدۀ کارشناسی ارشد فلسفه و کلام). دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، ایران.
راثی، فاطمه. (1390). زمان‌اندیشی درونی از دیدگاه هوسرل. جستارهای فلسفی، 7(20)، 63-90.
رضوی، سیدابوالفضل. (1389). هرمنوتیک و فهم معرفت تاریخی. اندیشۀ دینی، 10(37)، 103-146.
قربانى سینی، على و رضایی، ابراهیم. (1395). ضرورت طرح زیست-جهان در پدیدارشناسی هوسرل. جستارهاى فلسفی، 12(29)، 169-194.
کمالی، سیدمجید. (1390). پیوند پدیدارشناسی و هرمنوتیک در هستی‌شناسی هایدگر خوانشی از کتاب هستی و زمان هایدگر. ﮐﺘﺎﺏ ﻣﺎﻩ ﻓﻠﺴﻔﻪ، (44)، 16-27.
ماهان، امین و منصوری، سید امیر. (1396). مفهوم منظر با تأکید بر نظر صاحبنظران رشته‌های مختلف. باغ نظر، 14(47)، 17-28.
یوسف‌نژاد، سودابه و فلامکی، محمدمنصور. (1397). تحلیل مسئلۀ حقیقت و زمان در حفاظت و مرمت میراث فرهنگی. باغ نظر، 15(69)، 5-18.
Brink, A., Bruns, D., Tobi, H. & Bell, S. (2016). Research in Landscape Architecture, Methods and methodology. New York: Routledge.
Husserl, E. (1970). The idea of phenemenology. Netherlands: Nijhoff.
Kolen, J. & Renes, J. (2015). Landscape Biographies: Key Issues. In J. Kolen, J. Renes & R. Hermans (Eds.), Landscape Biographies-Geographical, historical and archaeological perspectives on the production and transmission of landscapes. Amsterdam: Amsterdam University Press.
Lassus, B. (1998). The Landscape Approach. Pennsylvania: University of Pennsylvania Press
Samuels, M.S. (1979). The Biography of Landscape. Cause and Culpability. In D.W. Meining (Ed.), The Interpretation of Ordinary Landscapes: Geographical Essays. New York/ Oxford: Oxford University Press. pp. 51-88.
Valle, R., King, M. & Halling, S. (1989). An introduction to existential phenomenological thought in psychology. In R. Valle & S. Halling (Eds.), Existential-phenomenoligical perspective in psychology. New York: Plenum Press.