چالش اصالت اثر و محیط پیرامون آن در موزه‌های فضای باز (موزۀ میراث روستایی گیلان)

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر دکتری مرمت اشیاء، دانشگاه هنر اصفهان، ایران.

2 دانشیار گروه مرمت بنا، دانشگاه هنر اصفهان، ایران.

3 دانشیار گروه مرمت اشیاء، دانشگاه هنر اصفهان، ایران.

چکیده

بیان مسئله: امروزه جایگاه و ارزش‌های معماری و زیستگاه‌های بومی و حفاظت از آنها، بیش از پیش اهمیت یافته و به همین دلیل، ایدۀ ایجاد موزه‌های فضای باز در حال گسترش است. با وجود تنوع موضوعی، این موزه‌ها در یک نقطه اشتراک دارند و آن، انتقال سازه‌ها از مکان اصلی به موزه است. در این پژوهش چگونگی حفاظت از ارزش‌های پنهانی چون اصالت، در هنگام انتقال از مکان اولیه به موزۀ فضای باز، به عنوان مسئلۀ اصلی بیان شده است و پاسخ به این پرسش که از نظر اصول حفاظت معماری، واچینی و جابه‌جایی اجزای خانه‌ها از محل اصلی و دوباره‌چینی آن در فضای جدید و موزه، چه تغییراتی در اصالت اثر و محیط پیرامون آن به وجود می‌آورد، به عنوان سؤال اصلی مطرح است.
هدف پژوهش: هدف پژوهش، بررسی اصالت اثر در موزه‌های فضای باز و تأثیر محیط پیرامون بر اصالت روح اثر است.
روش پژوهش: این مقاله به روش توصیفی- تحلیلی و با ابزار اسنادی و میدانی و تجربیات حاصل از پروژۀ موزۀ میراث روستایی گیلان انجام شده و با توجه به اهمیت موضوع، مقاله‌ای بنیادی- کاربردی است.
نتیجه‌گیری: دستاورد این پژوهش بیانگر آن است که اگرچه با جداسازی یک اثر معماری از اقلیم اصلی خود، اصالت روح اثر و محیط پیرامون آن مخدوش می‌شود، اما براساس جامع‌نگری برآمده از رویکرد نظریۀ اصالت وجود، تداوم حرکت وجودی یکپارچۀ اثر به سمت کمال تعقیب می‌شود و امکاناتی جهت حفظ و نجات کالبد اثر در مکانی دیگر و مجالی برای آشنایی مردم با معماری، آداب و رسوم و دانش نانوشتۀ معماری و اطلاعات مادی و معنوی آن ایجاد می‌شود و بدین‌ترتیب تغییر مواد و مصالح و حتی تغییر کاربری و بستر مکانی اثر را توجیه می‌نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Challenge of the Authenticity of the Work and the Environment Around it in Open-air Museums (Guilan Rural Heritage Museum)

نویسندگان [English]

  • Mozhgan Khakban 1
  • Behnam Pedram 2
  • Mohammad Amin Emami 3
1 Phd Candidate, in Conservation and Restoration of Historic and Cultural Objects, Conservation Faculty, Art University of Isfahan, Iran.
2 Associate Professor in Restoration of Historic monuments and sites, Conservation Faculty, Art University of Isfahan, Iran.
3 Associate Professor in Mineralogy-Crystall Chemistry, Conservation Faculty, Art University of Isfahan, Iran.
چکیده [English]

Problem Statement: Today, the status and values of architecture and indigenous habitats and their conservation have become increasingly important, and for this reason, the idea of creating open-air museums is expanding. Despite the variety of topics, these museums have one thing in common, and that is the transfer of structures from the original location to the museum. This study is concerned with the main problem as the manner of conserving hidden values such as authenticity when moving the piece from the original location to the open-air museum. Also, with what changes would be made in the authenticity of the work and the environment around it, in terms of principles of architectural conservation, by dismantling and transportation of house components from the original location and reconstructing them in the new space and the museum?
Research objective: The study aims to investigate the authenticity of the works in open-air museums and the impact of the surrounding environment on the authenticity of their spirit.
Research method: This article uses a descriptive-analytical method with documentary and field tools, and experiences obtained from the project of Guilan Rural Heritage Museum. Considering the importance of the subject, this is a fundamental-applied article.
Conclusion: The study found that although by separating an architectural work from its original climate and environment, the authenticity of the work’s spirit and the surrounding environment is distorted, but based on the comprehensive view of the theory of the authenticity of existence (Existentialism), the continuity of the integrated existential movement of the work towards perfection is still sought after. Also, the creation of facilities to preserve and save the body of the work in another place, providing the opportunity for people to get acquainted with architecture, customs and unwritten knowledge of architecture, and its material and spiritual information, thus justifies the change of materials and even the change of use and spatial context of the work.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Open-air museum
  • Rural Heritage Museum
  • Transportation of structure
 آشتیانی، جلال‌الدین. (1378). منتخباتی از آثار حکمای الهی ایران. قم: حوزۀ علمیه.
اشرفی، مهناز. (1389). بررسی مقایسه‌ای مفهوم اکوموزه با موزه‌های سنتی، نامه معماری و شهرسازی، (4)، 61-75.
 امین‌پور، احمد. (1382). راهبردهای حفاظت و مرمت (با رویکرد به منشور بورا)، هفت شهر، 4(12و 13)، 9-16.
پدرام، بهنام؛ اولیاء، محمدرضا و وحیدزاده، رضا. (1390). ارزیابی اصالت در فرایند حفاظت از آثار تاریخی ایران ضرورت توجه به تداوم فرهنگ بومی آفرینش هنری، مرمت آثار و بافت‌های تاریخی و فرهنگی، 1 (2)،1-16.
چهره‌آرا ضیابری، مریم. (1394). روش‌های حفاظت و مرمت بناهای موزه‌های فضای باز؛ مطالعه موردی: موزۀ میراث روستایی گیلان (پایان‌نامه منتشر نشده کارشناسی ارشد مرمت و احیاء بناها و بافت‌های تاریخی) دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ابهر، ایران.
حبیبی‌زاد، زهرا. (1389). اکوموزه، انسان و بوم. تهران: انتشارات ایران‌شناسی.
حبیبی‌زاد، زهرا. (1392). موج نو در جهان موزه‌ها، فرهنگ موزه، (3)، 16-20.
حناچی، پیروز و سمیه فدایی‌نژاد. (1390). تدوین چارچوب مفهومی حفاظت و بازآفرینی یکپارچه در بافت‌های فرهنگی- تاریخی، هنرهای زیبا، (46)، 15-26.
دهخدا، علی اکبر. (۱۳۱۱). لغت‌نامه دهخدا. زیر نظر محمد معین و سیدجعفر شهیدی. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
داعی‌پور، زینب. (1393). رابطه حضور طبیعت و افزایش حس تعلق در خانـه‌های سنتی ایران. باغ نظر، 11(30)، 49-58.
رضاپورمقدم، امیر. (1383). بیانیه نارا. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی پرتال جامع علوم انسانی، 33-35.
ری یل، باربارا . (1384). اکوموزه گنجینه زیست‌محیطی (ترجمه نسترن صدف‌زاده)، کندوج، 1(1)، 74-75.
 طالبی، فرامرز. (1384). موزۀ میراث روستایی گیلان؛گفت و گو با دکتر محمود طالقانی، کندوج،1 (1)، 3-11.
فیلدن، برنارد و یوکایوکلیتو، ام. (۱۳۸۲). رهنمودهای مدیریت برای محوطه‌های میراث فرهنگی جهان (ترجمه سوسن چراغچی). تهران: سازمان میراث فرهنگی کشور.
 فلامکی، محمد منصور. (1374). باززنده‌سازی بناها و شهرهای تاریخی. تهران: دانشگاه تهران.
 فدایی‌نژاد، سمیه و کرم‌پور، کتایون. (1385). بررسی سیر تحولات بافت و تأثیر آن بر خاطره‌زدایی از بافت‌های کهن (نمونه موردی محله عودلاجان تهران). باغ نظر،3(6)، 82-100.
 فو توان، یی. (1384). تقابل اصالت و حس مکان (ترجمه راضیه رضازاده). خیال، (16)، 126-139.
گشوند، ماکس و هویلر، ادوین. (1388). موزۀ فضای باز بالنبرگ (ترجمه فاروق خارابی)، زیر نظر محمود طالقانی، تهران: انتشارات روزنه.
 متیـن، مهرداد و عباسی، مروارید. (1395). چگونگی گرداوری معناهـای نهفته در طبیعت و رسیدن به روح مکـان انسان ساخت از منظرپدیدارشناسی. دومین کنفرانس بین‌المللی انسان، معماری، عمران و شهرسازی، تهران.
 نظری عدلی، شهاب. (1389). اکوموزه و اصالت حیات اجتماعی، منظر، (7)، 58-61.
نوربرگ شولتز، کریستین. (1380) . پدیده مکان (ترجمه نیِّر طهوری). معمار، (13)، 4-10.
تارنمای انجمن موزه زندگی، تاریخ، مزرعه و کشاورزی. تاریخ مراجعه: 10/7/97. قابل دسترس در:  /about us http://www.alhfam.org
تارنمای انجمن موزه های فضای باز اروپا. تاریخ مراجعه: 10/7/97. قابل دسترس در: http://www.aeom.org/
 تارنمای ایکوم. تاریخ مراجعه: 5/7/97. قابل دسترس در: icom.museum/the-governance/general-assembly/resolutions-adopted-by-icoms-general-assemblies-1946-todate/ geneva-1956/

Araoz, G. F. (2008). World-Heritage Historic Urban Landscapes: Defining and Protecting Authenticity, In Waite, Diana. (Ed.), APT Bulletin, Journal of preservation technology, (39), 2-3.
Dejong, A. (1992).  “Les premiers musees de plein air, La tradition des musees consocres aux traditions populairses”, danscenter Documtantion de l’ UNESCO.
English Heritage. (2008). Conservation principles:"policies and guidance for the Sustainable Management of the Historic Environment, Chairman: English Heritage
Ha’iri Yazdi, M. (1992). The principles of epistemology in Islamic philosophy: knowledge by presence, New York: State University of New York Press.
Harris, R., Ed. (2005). Weald & Downland Open Air Museum Guide Book. Englad: Chichester.
Louise Larrivee, K. (2008). Collections in the rain: maintaining and Protecting Building Collections at Open Air Historic Village Museums. United States: ProQuest.
Maure, M. (2002). A la recherche de la ecomusee: Laconnection Scandinave, Culture & Musées, (17&18), 184-196.
 Pawlikowska, A. & Ostrowska, A. (2015). The Rural Open Air museums: visitors, community and place. European Countryside,  7(4), 195-214 .
Rotenberg, R. (2012). Space, place, site and locality: the study of landscape in cultural anthropology. In Exploring the boundaries of landscape architecture, Edited by Bell, S., Herlin, I. & Stiles, R. Routledge.Chicago: Robert Rotenberg.
UNESCO World Heritage Center (2005). Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention, World Heritage Committee, and the World Heritage Centre.