کلیدواژه‌ها = سرمایه اجتماعی
ارزیابی مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی در شهر ایرانی از دریچه متون کهن ادبیات فارسی

دوره 12، شماره 33، تیر 1394، صفحه 41-58

محسن هنرور؛ رضا پاسیان خمری؛ محدثه طراوت


تبیین تعامل نماگرهای کیفیت زندگی و توسعه منطقه‌ای در ایران

دوره 12، شماره 32، فروردین 1394، صفحه 34-52

محمد رضا پورمحمدی؛ مجتبی ولی‌بیگی


پژوهشی بر رابطه همبستگی مابین کیفیت‌های محیطی و تداوم حیات شهری در عرصه‌های عمومی

دوره 9، شماره 21، شهریور 1391، صفحه 35-44

ساجد راست‌بین؛ یاسر جعفری؛ یاسمن دارم؛ امیرمحمد معززی مهر طهران