دوره و شماره: دوره 15، شماره 61، تیر 1397 
1. جستار در چگونگی پیوند ساکن و مسکن

صفحه 5-16

مهشید کریمی؛ عیسی حجت؛ بهروز شهبازی چگنی