دوره و شماره: دوره 15، شماره 69، اسفند 1397 
4. تحلیل ساختاری طرح‌های تذهیب در نگاره‌های هفت‌اورنگ ابراهیم میرزا

صفحه 39-50

مریم عظیمی نژاد؛ علی رضا خواجه احمدعطاری؛ صمد نجارپور؛ بهاره تقوی نژاد