دوره و شماره: دوره 15، شماره 66، آذر 1397 

مقالۀ پژوهشی

1. مدل مفهومی ارتباط معنایی هنر و فضای شهری

صفحه 5-16

بهاره اریس؛ مهرداد کریمی مشاور


7. تبیین مدل‌های تحسین زیبایی برگرفته از مراتب حمد در قرآن

صفحه 29-42

عاطفه پورصالحی؛ فرهنگ مظفر؛ احمدرضا اخوت؛ احمد امین پور


8. چارچوب‌بندی الگویی برای تحلیل دستگاه روحانی جهان دین و هنر براساس جامعه شناسی دین ماکس وبر

صفحه 53-62

مهدی قادرنژاد حمامیان؛ مرضیه پیراوی ونک؛ صدر الدین طاهری


9. طراحی شهری بوم آشکارساز در بستر قنات

صفحه 43-54

حمیدرضا نیک فرجام؛ مهران علی الحسابی