دوره و شماره: دوره 16، شماره 77، آبان 1398 
5. روایت «دیگری» فهم معماری معاصر ایران در مواجهه با دیگری (از منظر معماران)

صفحه 59-72

10.22034/bagh.2019.189611.4155

سیده صدیقه میرگذار لنگرودی؛ ویدا نوروز برازجانی؛ بهروز منصوری؛ محمد ضیمران