دوره و شماره: دوره 16، شماره 78، آذر 1398، صفحه 5-76