دوره و شماره: دوره 16، شماره 70، فروردین 1398، صفحه 1-86 

مقالۀ پژوهشی

1. واکاوی اصول بازآفرینی شهری فرهنگ- مبنا با رویکرد ارتقای رقابت‌پذیری

صفحه 5-16

فاطمه مرادی؛ زهرا سادات سعیده زرآبادی؛ حمید ماجدی


7. واکاوی درون مایه های بازآفرینی شهری فرهنگ- مبنا با رویکرد ارتقاء رقابت پذیری

صفحه 5-16

فاطمه مرادی؛ زهرا سادات سعیده زرآبادی؛ حمید ماجدی