بازخوانی رویکرد بازآفرینی فرهنگ-مبنا در ساخت شهر خلاق (تدوین چارچوب تحلیلی بازآفرینی قطب خلاق و فرهنگی)

نوع مقاله: مقالۀ پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مرمت ابنیه و بافت‌های تاریخی، دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، ایران.

2 استادیار دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، ایران

چکیده

بیان مسئله: شهرها مکانی برای پیشبرد خلاقیت و توسعه به حساب می‌آیند. محدودۀ فرهنگی شهرها تجلی‌گاه ابعاد گوناگون مردمانی است که هویت فرهنگی آن را به ثبت رسانده‌اند. فعالیت‌های صورت‌‌گرفته در فضاهای عمومی محدوده‌های شهری نقش مؤثری در رشد خلاقیت‌های جمعی ایفا می‌کند. برای پشتیبانی از این فعالیت‌ها، توجه‌ بسیاری از صاحب‌نظران به طبقۀ خلاق در شهرها معطوف شده است که به ظهور جنبش شهر خلاق منجر شد. اساس شهر خلاق بر مبنای عقایدی همچون فرهنگ، هنر و صنایع فرهنگی گذاشته شده است.
هدف پژوهش: هدف اصلی پژوهش شناسایی مؤلفه‌های مؤثر در ارتقای فرهنگ جامعه است به منظور پاسخ‌گویی به این سؤال اصلی تحقیق که «اصول و معیارهای بازآفرینی فرهنگی در شهر خلاق از طریق ایجاد قطب خلاق و فرهنگی کدام‌اند؟». این پژوهش سعی دارد تا با بررسی نظریات مطرح‌شده در حوزۀ صنایع خلاق و فرهنگی و رویکرد بازآفرینی فرهنگ-مبنا، معیارهای مؤثر در ارتقای محدوده‌های شهری را به منظور ایجاد قطب خلاق شناسایی کند.
روش پژوهش: با راهبرد کیفی و مطالعات اسنادی و کتابخانه‌ای، نظریات مرتبط با حوزۀ مورد مطالعه بازخوانی و از طریق راهبرد استدلال منطقی، معیارهای اصلی بازآفرینی قطب خلاق و فرهنگی گزینش و نمودار ارتباط محتوایی بازآفرینی فرهنگ-مبنا و شکل‌گیری شهر خلاق ترسیم شده است.
نتیجه‌گیری: با توجه به تحلیل‌های صورت‌گرفته معیارهای بازآفرینی محدوده‌های فرهنگی در قالب چارچوب تحلیلی پژوهش ارائه شده است. نتایج نشان می‌دهد که، باوجود مخالفت‌ها و پیامدهای غیرمنتظره، راهکارهایی نظیر رونق اقتصاد فرهنگی، افزایش تسهیلات و ارتقای گردشگری خلاق به سرزندگی اجتماعی فضاهای عمومی و مشارکت شهروندان طبقۀ خلاق در توانمندسازی خودشان منجر خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Restudy of Culture-Led Regeneration Approach in Creative City Building; Developing an Analytical Framework for the Regeneration of Cultural and Creative Quarter

نویسندگان [English]

  • Maryam Pourzakarya 1
  • Somayeh Fadaei Nezhad Bahramjerdi 2
1 Master of Conservation of Historical Buildings and Fabrics, School of Architecture, College of Fine Arts, University of Tehran, Tehran, Iran.
2 academic member and assistant professor of Architectural and Urban Heritage Conservation Group of School of Architecture, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Cities are the places to promote creativity and development. Cultural and spatial characteristics, historical background and social conditions are among the important factors for the variation of complexes in different cities. Historic context of cities has always played a significant role in the identification of urban life. This part of the city is the manifestation of cultural, economic and social dimensions of people who have lived in historical periods and recorded their cultural identity. The old and ancient fabric of cities due to its historical background and the presence of historically valuable elements, proper communication position, the placement of the main market of the city and its economic heart, has a unique value and place in the spatial and functional structure of the city. The main objective of this study is to identify the effective components in promoting community, culture through the design of a cultural creative quarter. To this end, by relying on a qualitative strategy and library studies and through a logical reasoning strategy, the main criteria for the regeneration of a cultural creative quarter have been chosen and the graph of the components of culture_led regeneration and creativity has been drawn up. Eventually, according to the common aspects of two categories of culture_led regeneration and creative quarters, the design criteria in the historical contexts are specified and the analytical framework of the research is presented. The results show that paying attention to the two categories of culture and creativity at the top of the design solutions leads to the cultural promotion of historical contexts as a creative quarter.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Culture-led Regeneration
  • Historical Contexts
  • Creative Quarter
  • Creative industries