دوره و شماره: دوره 17، شماره 88، مهر 1399، صفحه 5-70